جلد 33، شماره 127 - ( دی 1399 )                   جلد 33 شماره 127 صفحات 44-35 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
2- گروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامائی و مرکز تحقیقات سلامت مادر و کودک، دانشکده‌ی پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری میبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09337655574Email: Efazljoo@gmail.com
چکیده:   (1783 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند پرستار را جهت انجام عمل اخلاقی ترغیب نماید و از وقوع عمل غیراخلاقی پیشگیری نماید برخوردار بودن از شهامت اخلاقی است. با توجه به اهمیت موضوع و ضروری بودن آن در رفتار دانشجویان پرستاری این مطالعه با هدف تعیین شهامت اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر، توصیفی مقطعی می‌باشد که در سال 1398 طی نیمسال دوم بر روی 242 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای در دانشکده‌های پرستاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه شهامت اخلاقی Sekerka که در سال 2009 با 15 گویه طراحی شده است، استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. داده‌ها با شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، درصد) و آمار تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون، تی‌مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه) توصیف وتحلیل شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه 242 دانشجو با رده سنی (44-18) چهار سال و با میانگین سنی (45/3 ± 90/21) سال شرکت داشتند. میانگین نمره شهامت اخلاقی(84/7 ± 72/55) بود. میانگین نمره شهامت اخلاقی در دانشجویان پرستاری میبد (06/7 ± 98/56) و دانشجویان پرستاری یزد (62/8 ± 46/54) بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشتند (38/0T-Test,P=). بیشترین میانگین نمره در ابعاد شهامت اخلاقی کل دانشجویان، در بعد عامل اخلاقی (21/2 ± 88/11) و کم‌ترین میانگین نمره در بعد تحمل تهدید (90/1 ± 25/10) گزارش شد.  
نتیجه‌گیری کلی: براساس یافته‌ها، میانگین نمره شهامت اخلاقی دانشجویان در سطح متوسط بود. به نظر می‌رسد دانشجویان دارای حس مسئولیت‌پذیری در هنگام مواجه با مسائل اخلاقی هستند اما برای رسیدن به بهینه‌ترین حالت نیاز به بکارگیری مداخلات مناسب می‌باشد. به نظر ضروری می‌رسد که دانشکده‌های پرستاری در طول دوران تحصیل عملکردهای اخلاقی را در دانشجویان تقویت و تربیت نمایند. انتظار می‌رود مربیان با توجه به نقش الگو بودن خود، تقویت شهامت اخلاقی در میان دانشجویان را تشویق نمایند.
واژه‌های کلیدی: شهامت، اخلاق، دانشجو، پرستاری
متن کامل [PDF 892 kb]   (825 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/6/19 | پذیرش: 1399/9/19 | انتشار: 1400/1/18

فهرست منابع
1. Abadi NE, Rahimzadeh M, Omidi A, Farahani F, Malekyan L, Jalayer F. The relationship between moral courage and quality of work life among nursing staff in Bam hospitals. J Adv Pharm Educ Res Jan-Mar. 2020;10(S1):127-32.
2. Gholamhosseini L, Hanafiye Moghadas M, Vandaee O. Value and Status of Professional Morality in the Providing Nursing Services. Paramedical Sciences and Military Health. 2015;10(1):55-62.
3. Fazljoo E, Borhani F, Hoseini SH, Abbaszadeh A. Nurses' perception of moral distress among nurses working in educational hospitals affiliated to Yazd university of medical sciences. Medical Ethics Journal. 2017;11(40):7-15.
4. Numminen O, Repo H, Leino-Kilpi H. Moral courage in nursing: A concept analysis. Nurs Ethic. 2017;24(8):878-91. [DOI:10.1177/0969733016634155] [PMID]
5. Kleemola E, Leino-Kilpi H, Numminen O. Care situations demanding moral courage: content analysis of nurses' experiences. Nurs Ethic. 2020;27(3):714-25. [DOI:10.1177/0969733019897780] [PMID]
6. Moosavi SS, Borhani F, Abbaszadeh A. The moral courage of nurses employed in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of hayat. 2017;22(4):339-49.
7. Sadooghiasl A, Parvizy S, Ebadi A. Concept analysis of moral courage in nursing: A hybrid model. Nurs Ethic. 2018;25(1):6-19. [DOI:10.1177/0969733016638146] [PMID]
8. Mollaei F, Abbaszadeh A, Loghmani L, Khabazkhob M, Borhani F. Moral courage of nursing students: A descriptive study in Iran 2017. Astra Salvensis. 2018;6:39-44.
9. Ahanchian M, Sharafi S, Vafaee M, Hajiabadi F. Evaluate the Effectiveness of internship program in nursing student using Kirkpatrick's model. Research in Medical Education. 2017;9(1):17-9. [DOI:10.18869/acadpub.rme.9.1.17]
10. Monrouxe LV, Rees CE, Endacott R, Ternan E. 'Even now it makes me angry': health care students' professionalism dilemma narratives. Medical Education. 2014;48(5):502-17. [DOI:10.1111/medu.12377] [PMID]
11. Rees CE, Monrouxe LV, McDonald LA. 'My mentor kicked a dying woman's bed…'Analysing UK nursing students''most memorable'professionalism dilemmas. J Adv Nurs. 2015;71(1):169-80. [DOI:10.1111/jan.12457] [PMID]
12. Bickhoff L, Sinclair PM, Levett-Jones T. Moral courage in undergraduate nursing students: A literature review. Collegian. 2017;24(1):71-83. [DOI:10.1016/j.colegn.2015.08.002] [PMID]
13. Borhani F, Alhani F, Mohammadi E, Abbaszadeh A. Nursing students perception of barriers of acquiring professional ethics: a qualitative research. Strides in Development of Medical Education. 2011;8(1):67-80.
14. Hanifi N, Moqaddam M, Ghahremani Z. Factors Related to Moral Courage of Nursing Students in Zanjan. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2019;9(1):22-8. [DOI:10.29252/pcnm.9.1.22]
15. Sekerka LE, Bagozzi RP, Charnigo R. Facing ethical challenges in the workplace: Conceptualizing and measuring professional moral courage. J Busin Ethic. 2009;89(4):565-79. [DOI:10.1007/s10551-008-0017-5]
16. Hannah ST, Avolio BJ, Walumbwa FO. Relationships between authentic leadership, moral courage, and ethical and pro-social behaviors. Busin Ethic Quart. 2011;21(4):555-78. [DOI:10.5840/beq201121436]
17. Namadi F, Shahbazi A, Khalkhali H. Moral Courage of Nurses in Educational and Therapeutic Centers of Urmia University of Medical Sciences. Nurs Midwifery J. 2019;17(7):574-81.
18. Escolar-Chua RL. Moral sensitivity, moral distress, and moral courage among baccalaureate Filipino nursing students. Nurs Ethic. 2018;25(4):458-69. [DOI:10.1177/0969733016654317] [PMID]
19. Aminizadeh M, Arab M, Mehdipour R. Relationship moral courage to moral distress in nurses the intensive care unit. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2017;10(1):131-40.
20. Hoseini M, Ebadi M, Farsi Z. The effect of ethical motivational program on nurses' moral courage in Mashhad's military hospitals. Journal of Military Medicine. 2019;21(4):410-7.
21. Moosavi S, Izadi A. Comparison of moral courage of the nurses and nursing managers working in hospitals affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Medical Ethics Journal. 2017;11(41):17-24.
22. Mahdaviseresht R, Atashzadeh-Shoorideh F, Borhani F. Correlation between moral sensitivity and moral courage in nurses of selected hospitals affiliated to Tabriz University of Medical Sciences in 2014. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015;8(3):27-39.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.