جلد 33، شماره 126 - ( آبان 1399 )                   جلد 33 شماره 126 صفحات 102-82 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشکده مجازی آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- آموزش پزشکی، دانشکده مجازی آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
3- گروه اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09123193681 Email: leilaafshar@sbmu.ac.ir
چکیده:   (2332 مشاهده)
زمینه و هدف: حرفه ای‌گرایی عامل اصلی و زیربنایی تحکیم قرارداد اجتماعی بین حرفه و جامعه است. فقدان توجه و پایبندی به این اصل در بین ارائه دهندگان خدمات سلامت، علاوه بر کاهش کیفیت مراقبت از بیمار، و به خطر انداختن سلامت جامعه، می‌تواند موجب کاهش اعتماد جامعه و در نتیجه تضعیف جایگاه، اجتماعی حرفه گردد. امروزه بسیاری از محققین معتقدند که تحقق حرفه‌ای‌گرایی منوط به شکل‌گیری هویت حرفه‌ای مطلوب در فارغ‌التحصیلان است. هدف این مطالعه مرور نقادانه متون موجود مربوط به جامعه‌پذیری و شکل‌گیری هویت حرفه‌ای دانشجویان علوم سلامت بود.
روش بررسی: روش مطالعه حاضر، مرور نقادانه بر مبنای ساختار Carnwell و Daly، و در بخش نوشتن نقد و تحلیل، مبتنی بر سه گام پیشنهادی Schutz می‌باشد. در این راستا، جستجوی نظام‌مند متون با هدف دستیابی به مدل‌ها و چارچوب‌های مفهومی موجود در رابطه با جامعه‌پذیری و شکل‌گیری هویت حرفه‌ای، در پایگاه‌های عمده داده‌های علمی انجام شد. از بین 2112 مقاله حاصل این جستجو، در نهایت نه مدل مرتبط با جامعه‌پذیری و هویت حرفه‌ای انتخاب شد. ابتدا، مدل‌ها از لحاظ نوع، تمرکز و پیامدهای مفهومی طبقه‌بندی شدند. سپس، به ترتیب سیر زمانی، و بر اساس سه گام پیشنهادی Schutz مورد تحلیل قرار گرفتند. و در پایان نیز مفاهیم کلیدی هر مدل در رابطه با مفهوم هویت حرفه‌ای استخراج و به شکل جدولی ارائه شد.    
یافته‌ها: مفاهیم کلیدی استخراج شده از مدل‌های منتخب در دو بعد روانی، و اجتماعی قابل طبقه‌بندی است. در بعد روانی، سه حیطه‌ی شناختی (cognitive)، شامل اصول و ارزش‌ها و هنجارهای حرفه‌ای؛ عاطفی (affective)، شامل زیر سازه‌های توصیفی مانند حس تعلق به حرفه، زیرسازه ارزشگذارانه مانند اعتماد به نفس، زیرسازه هنجاری مانند نگرش نسبت به حرفه؛ و حیطه‌ی کردارانگیزانه (volitive)، مانند انگیزه شغلی؛ و در بعد اجتماعی هویت حرفه‌ای نیز سه حیطه‌ی ارتباطی (communicative) دربردارنده ارتباط مؤثر حرفه‌ای؛ انسجامی (cohesive)، شامل احترام و تعهد متقابل؛ و عملیاتی (operative)، دربردارنده رفتار حرفه‌ای و اجرای مؤثر نقش قابل بررسی است.
نتیجه‌گیری کلی: ارائه اجزای هویت حرفه‌ای در دو بعد روانی و اجتماعی در این مطالعه، می‌تواند مبنایی برای طراحی یک مدل جامع پایا در رابطه با هویت حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی در مطالعات آینده، و نیز طراحی مداخلات ساختارمند جهت مدیریت شکل‌گیری هویت حرفه‌ای باشد.
متن کامل [PDF 1126 kb]   (788 دریافت)    
نوع مطالعه: مروري | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1399/4/27 | پذیرش: 1399/7/25 | انتشار: 1399/7/25

فهرست منابع
1. Spiwak R, Mullins M, Isaak C, Barakat S, Chateau D, Sareen JS. Medical students' and postgraduate residents' observations of professionalism. Educ Health. 2014;27(2):193-9. [DOI:10.4103/1357-6283.143790] [PMID]
2. Cruess SR & Cruess RL. Professionalism and medicine's social contract with society. V.M. 2004; 6(4): 185-88.
3. Mughal Z, Mughal F. The junior doctor contract in the National Health Service. J Fam Med Prim Care. 2016;5(2):225-7. [DOI:10.4103/2249-4863.192329] [PMID] [PMCID]
4. Becker GJ. Understanding and applying the principles of contemporary medical professionalism: illustration of a suggested approach, part 2. J Am Coll Radiol. 2015;12(1):12-4. [DOI:10.1016/j.jacr.2014.09.004] [PMID]
5. Afshar L. Medical Oath: The Educational Impact. Med. Educ. 2016; 15(1): 1-13.
6. Razzaghi MR, Afshar L. A conceptual model of physician-patient relationships: a qualitative study. J Med Ethic Hist Medic. 2016;9(14):1-7.
7. Cruess SR, Cruess RL. Professionalism must be taught. Bmj. 1997;315(7123):1674-7. [DOI:10.1136/bmj.315.7123.1674] [PMID] [PMCID]
8. Sivalingam N, Mal M. Teaching and learning of professionalism in medical schools. Ann Acad Med Singapore. 2004;33(6):706-10.
9. Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, Snell L, Steinert Y. A schematic representation of the professional identity formation and socialization of medical students and residents: a guide for medical educators. Acad Med. 2015;90(6):718-25. [DOI:10.1097/ACM.0000000000000700] [PMID]
10. Seifrabei MA, Esna Ashari M, Maghsoodi F, Esna Ashari F. The Effect of Early Clinical Exposure Program on Attitude Change of Undergraduate Medical Students toward their preparation for At-tending Clinical Setting in Internal Medicine, Surgery and Pediatrics Wards during 2013-2014. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 2016;22(4):323-30.
11. Yazdani S, Momeni S, Afshar L, Abdolmaleki M. A comprehensive model of hidden curriculum management in medical education. J Adv Med Educ Profess. 2019;7(3):123-30.
12. Afshar L. Faculty Development; Prerequisite for Medical Student's Professional Formation. Afzalipour Journal of Clinical Research. 2017;2(3-4)):124-9.
13. Yazdani S, Lake MA, Ahmady S, Forootan A, Afshar L. Critical interpretive synthesis of the concept of value in medical education. Research and Development in Medical Education. 2014;4(1):31-4. [DOI:10.15171/rdme.2015.005]
14. Beagan BL. "Even if I don't know what I'm doing I can make it look like I know what I'm doing": becoming a doctor in the 1990s. Canadian Review of Sociology/Revue canadienne de sociologie. 2001;38(3):275-92. [DOI:10.1111/j.1755-618X.2001.tb00974.x] [PMID]
15. Cooke M, Irby DM, O'Brien BC. Educating physicians: a call for reform of medical school and residency. John Wiley & Sons; 2010 Jun 1.
16. Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, Snell L, Steinert Y. Reframing medical education to support professional identity formation. Academic Medicine. 2014;89(11):1446-51. [DOI:10.1097/ACM.0000000000000427] [PMID]
17. Bebeau MJ. Evidence based character development. In: Kenny NP, Shelton WN, eds. Lost Virtue: Professional Character Development in Medical Education. Oxford, England: Elsevier; 2006.
18. Jones EA, Voorhees RA. Defining and Assessing Learning: Exploring Competency-Based Initiatives. Report of the National Postsecondary Education Cooperative Working Group on Competency-Based Initiatives in Postsecondary Education. Brochure [and] Report. 2002.
19. Blais K, Hayes J, Kozier B, Erb G. Socialization to professional nursing roles. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall; 2002.
20. Yazdani S, Akbari-Farmad S. Providing the Meta-Model of Development of Competency Using the Meta-Ethnography Approach: Part 1: Reviewing the Available Models of Competency Development. Journal of Medical Education. 2016;15(2):65-74.
21. Van Melle E, Frank JR, Holmboe ES, Dagnone D, Stockley D, Sherbino J, International Competency-based Medical Education Collaborators. A core components framework for evaluating implementation of competency-based medical education programs. Acad Med. 2019;94(7):1002-9. [DOI:10.1097/ACM.0000000000002743] [PMID]
22. Cruess RL, Cruess SR, Steinert Y. Amending Miller's pyramid to include professional identity formation. Acad Med. 2016;91(2):180-5. [DOI:10.1097/ACM.0000000000000913] [PMID]
23. Shahr HS, Yazdani S, Afshar L. Professional socialization: an analytical definition. J Med Ethics History Med. 2019;12(17): 1-14.
24. Grant MJ, Booth A. A typology of reviews: an analysis of 14 review types and associated methodologies. Health Infor libr J. 2009;26(2):91-108. [DOI:10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x] [PMID]
25. Carnwell R, Daly W. Strategies for the construction of a critical review of the literature. Nurse Educ Pract. 2001;1(2):57-63. [DOI:10.1054/nepr.2001.0008] [PMID]
26. Atkins S, Lewin S, Smith H, Engel M, Fretheim A, Volmink J. Conducting a meta-ethnography of qualitative literature: lessons learnt. BMC Med Res Method. 2008;8(1):1-10. [DOI:10.1186/1471-2288-8-21] [PMID] [PMCID]
27. Edens GE. Professional Socialization in Nursing. Paper presented at the Annual Research in Nursing Education Conference, San Francisco, CA; 1987.
28. Weidman J. Undergraduate socialization: A conceptual approach. Higher education: Handbook of theory and research. 1989;5(2):289-322.
29. Weidman JC, Twale DJ & Stein EL. Socialization of graduate and professional students in higher education: A perilous passage? ASHE-ERIC Higher Education Report 28 (3). Washington, DC: George Washington University, School of Education and Human Development. 2001.
30. Miller SE. A conceptual framework for the professional socialization of social workers. J Human Behav Social Environ. 2010;20(7):924-38. [DOI:10.1080/10911351003751934]
31. Devenish A, Clark M, Fleming M. Experiences in becoming a paramedic: the professional socialization of university qualified paramedics. Creat Educ. 2016;7(6):786-801. [DOI:10.4236/ce.2016.76081]
32. Perez RJ. A conceptual model of professional socialization within student affairs graduate preparation programs. J Study Postsecon Tertiary Educ. 2016 14;1:35-52. [DOI:10.28945/2344]
33. Atherley AE, Hambleton IR, Unwin N, George C, Lashley PM, Taylor CG. Exploring the transition of undergraduate medical students into a clinical clerkship using organizational socialization theory. Perspect Med Educ. 2016;5(2):78-87. [DOI:10.1007/s40037-015-0241-5] [PMID] [PMCID]
34. Byram JN. The professionalization of medical students: a longitudinal analysis of professional identity formation and professionalism perceptions in second and third year medical students (Doctoral dissertation). Indiana, USA: Indiana Univ.; 2017.
35. Kaplan A. The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers; 1998; 269.
36. Fawcett J, Desanto-Madeya S. Contemporary Nursing Knowledge. Analysis and Evaluation of Nursing Models and Theories. 2nd ed. F.A. Davis, Philadelphia, PA; 2005.
37. Youngblut JM. A consumer's guide to causal modeling: Part I. J Pediat Nurs. 1994;9(4):268-71.
38. Turban E, Sharda R, and Delen D. Decision Support and Business Intelligence Systems, 9th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall; 2011.
39. Dillon SM. Descriptive decision making: Comparing theory with practice. InProceedings of 33rd ORSNZ Conference, University of Auckland, New Zealand 1998 Aug 31.
40. Safiullin NZ, Safiullin BL. Static and dynamic models in economics. Journal of Physics: Conference Series. 2018;1015(3):032117. [DOI:10.1088/1742-6596/1015/3/032117]
41. Barretti M. What do we know about the professional socialization of our students? J Soc Work Educ. 2004;40(2):255-83. [DOI:10.1080/10437797.2004.10778493]
42. Reutter L, Field PA, Campbell IE, Day R. Socialization into Nursing: Nursing Students as Learners. J Nurs Educ 1997; 36(4):149-55. [DOI:10.3928/0148-4834-19970401-04] [PMID]
43. Bauer TN & Erdogan B. "Organizational socialization: the effective on boarding of new employees". In: Zedeck S (Ed.), APA Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Vol. 3, American Psychological Association, Washington, DC; 2011: 51-64. [DOI:10.1037/12171-002] [PMID] [PMCID]
44. Weidman JC, DeAngelo L, Bethea KA. Understanding student identity from a socialization perspective. New Directions Higher Educ. 2014;2014(166):43-51. [DOI:10.1002/he.20094]
45. Pascarella ET, Terenzini PT. How College Affects Students: A Third Decade of Research. Volume 2. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley. 10475 Crosspoint Blvd, Indianapolis, IN 46256; 2005.
46. Engberg ME. Educating the workforce for the 21st century: A cross-disciplinary analysis of the impact of the undergraduate experience on students' development of a pluralistic orientation. Res Higher Educ. 2007;48(3):283-317. [DOI:10.1007/s11162-006-9027-2]
47. Ozaki CC. College impact theories past and present. New Directions for Community Colleges. 2016;2016(174):23-33. [DOI:10.1002/cc.20200]
48. Pike GR, Kuh GD, Gonyea RM. The relationship between institutional mission and students' involvement and educational outcomes. Res Higher Educ. 2003;44(2):241-61. [DOI:10.1023/A:1022055829783]
49. Weidman JC. Socialization of students in higher education: Organizational perspectives. The Sage handbook for research in education: Engaging ideas and enriching inquiry. 2006:253-62.
50. Wheeler JM. How do Social Work Students Develop their Professional Identity? (Doctoral dissertation, University of Plymouth); 2017.
51. Locklear CE. Professional socialization and identity development of social work students. Doctor of Social Work Banded Dissertations, 2017;10.
52. Domenici A, Donno F. Static and dynamic data models for the storage resource manager v2. J Grid Comput. 2009;7(1):115-33. [DOI:10.1007/s10723-008-9110-3]
53. Silveira GL, Campos LK, Schweller M, Turato ER, Helmich E, de Carvalho-Filho MA. "Speed up"! The influences of the hidden curriculum on the professional identity development of medical students. Health Prof Educ. 2019;5(3):198-209. [DOI:10.1016/j.hpe.2018.07.003]
54. Fergus KB, Teale B, Sivapragasam M, Mesina O, Stergiopoulos E. Medical students are not blank slates: Positionality and curriculum interact to develop professional identity. Perspect Med Educ. 2018;7(1):5-7. [DOI:10.1007/s40037-017-0402-9] [PMID] [PMCID]
55. van den Broek WS, Wijnen-Meijer M, Ten Cate O, Van Dijk M. Medical students' preparation for the transition to postgraduate training through final year elective rotations. GMS j Med Educ. 2017;34(5):1-14.
56. Barone MA, Vercio C, Jirasevijinda T. Supporting the development of professional identity in the Millennial learner. Pediatrics. 2019;143(3):e20183988. [DOI:10.1542/peds.2018-3988] [PMID]
57. Higgs J. Professional socialisation. InEducating health professionals 2013 Jan 1 (pp. 83-92). [DOI:10.1007/978-94-6209-353-9_8]
58. Charmaz K. The power and potential of grounded theory. Medical Sociology Online. 2012;6(3):2-15.
59. Saldana J. The Coding Manual for Qualitative Researchers 2nd Ed. London: Sage; 2013.
60. Long DN. Out of the silo: A qualitative study of paramedic transition to a specialist role in community paramedicine (Doctoral dissertation, Queensland University of Technology); 2017.
61. Sober E. The principle of parsimony. Br J Philos Sci. 19811;32(2):145-56. [DOI:10.1093/bjps/32.2.145]
62. Vandekerckhove J, Matzke D, Wagenmakers EJ. Model comparison and the principle of parsimony. eScholarship, University of California; 2015. P:300-19. [DOI:10.1093/oxfordhb/9780199957996.013.14]
63. Perez RJ. Exploring developmental differences in students' sensemaking during the transition to graduate school. J College Stud Develop. 2016;57(7):763-77. [DOI:10.1353/csd.2016.0077]
64. Baxter Magolda MB. Self‐authorship: The foundation for twenty‐first‐century education. New Direct Teach learn. 2007;2007(109):69-83. [DOI:10.1002/tl.266]
65. Hart AW. Leader succession and socialization: A synthesis. Rev Educl Res. 1991;61(4):451-74. [DOI:10.3102/00346543061004451]
66. Heck RH. Organizational and professional socialization: Its impact on the performance of new administrators. The Urban Review. 1995;27(1):31-49. [DOI:10.1007/BF02354334]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.