جلد 33، شماره 128 - ( اسفند 1399 )                   جلد 33 شماره 128 صفحات 14-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ، ایران (نویسنده مسئول) تلفن: 021-43651000 Email: Jafarjalal.e@iums.ac.ir
3- گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (3416 مشاهده)
زمینه و هدف: پیشگیری از آسیب به بیمار، ابتدایی‌ترین هدف در ارائهی خدمات بهداشتی- درمانی است. مراقبت ایمن و کیفیت زندگی‌کاری، موضوعات مهمی هستند و مورد توجه بسیار قرار دارند و در بعضی از پژوهش‌ها به‌صورت جداگانه بررسی شده‌اند؛ ولی، راه بسیاری برای شناخت کامل و بهبود آن وجود دارد. این مطالعه، با هدف تعیین ارتباط مراقبت پرستاری ایمن و کیفیت زندگی‌کاری پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر رشت در سال 1399 انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش، به‌صورت مقطعی، از نوع توصیفی همبستگی انجام شد و ارتباط بین دو متغیّر مراقبت پرستاری ایمن و کیفیت زندگی‌کاری 250 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهر رشت، سنجیده شد. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تخصیص نسبتی و با استفاده از پرسشنامه‌های اطلاعات جمعیت شناختی، کیفیت زندگی‌کاری پرستاران (تکمیل توسط پرستاران مورد پژوهش) و مراقبت پرستاری ایمن (تکمیل توسط سرپرستاران)، تکمیل گردید. برای تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (t مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون)، استفاده شد. داده‌ها، توسط نرم‌افزار کامپیوتری SPSS، نسخه 16 تحلیل شد و سطح معنی‌داری، کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: کیفیت زندگی‌کاری بیشتر (8/78%) پرستاران مورد پژوهش، در سطح متوسط بود و در بُعد زمینه‌ی کاری، بالاترین و در بُعد جهانی کار، پایین‌ترین میانگین نمره را داشتند. مراقبت پرستاری ایمن بیشتر پرستاران مورد پژوهش (44/94%( ، در سطح خوب بود و در بُعد مشارکت پرستاران، بیشتر و در بُعد انجام مهارت‌های پرستاری کمتر از سایر ابعاد بود. مراقبت پرستاری ایمن، با کیفیت زندگی‌کاری و هیچ‌کدام از ابعاد آن‌ها، همبستگی معنی‌دار آماری نداشتند. اما مراقبت پرستاری ایمن با جنسیت، تأهل، وضعیت استخدامی، سن و سابقه کار ارتباط معنی‌دار آماری (001/0<p) داشت.
نتیجه‌گیری کلی: با وجود کیفیت زندگی‌کاری متوسط، مراقبت پرستاری ایمن درحد خوبی بود؛ این در حالی است که بین مراقبت پرستاری ایمن با کیفیت زندگی‌کاری و هیچکدام از ابعاد آن‌ها همبستگی معنی‌دار آماری مشاهده نشد. این یافته احتمالاّ به دلیل وجود باورهای حرفهای در کار پرستاران است که باعث شده با وجود کاستیهای موجود در عوامل مربوط به کیفیت زندگی‌کاری، مراقبت ارائه شده همچنان کاملاّ ایمن باشد.
متن کامل [PDF 793 kb]   (1341 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/8/12 | پذیرش: 1399/11/13 | انتشار: 1399/11/13

فهرست منابع
1. Hasani .A ,Mobaraki. H, heyrani.A , Bayat.M, Mafi Moradi.SH , Hadi.M. The new human resources management in the health .Tehran, Parsenegar: 2013;(1).
2. Bassuni EM, Bayoumi MM. Improvement critical care patient safety: using nursing staff development strategies, at Saudi Arabia. Glob J Health Sci. 2015;7(2):335. [DOI:10.5539/gjhs.v7n2p335] [PMID] [PMCID]
3. Brooten D, Youngblut JM, Kutcher J, Bobo C. Quality and the nursing workforce: APNs, patient outcomes and health care costs. Nursing outlook. 2004;52(1):45-52. [DOI:10.1016/j.outlook.2003.10.009] [PMID]
4. Najafpour Z, Mahmoodi M, Pourreaza A. Analysis of patient safety indicators in hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences: recommendations for improving patient safety. Journal of Hospital. 2015;13(4):53-61.
5. Tourani S, Khodayari Zarnaq R, Arabloo J, Esmaili A, Taghizadeh S, Khosravizadeh O. A survey on patient safety using the farsi version of the safety attitudes questionnaire in Iran. Journal of Payavard Salamat. 2016;10(1):82-92.
6. Shamsadini Lori A, Osta A, Atashbahar O, Ramazani S, PourAhmadi M, Ahmadi Kashkoli S. Patient safety culture from the viewpoint of nurses of teaching hospitals affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Health Based Research. 2016;2(1):81-92.
7. Mosadeghrad A, Shakibaei E. Hospital accreditation implementation prerequisites. Journal of Hospital. 2017;16(3):43-56.
8. Safety WP, World Health Organization. Conceptual framework for the international classification for patient safety version 1.1: final technical report January 2009. World Health Organization; 2010, 1-154.
9. World Health Organization. 10 facts on Patient Safety. (Accessed July 1, 2018, at http://www.who.int/features/factfiles/patient_ safety/en/). 2020.
10. Stang A, Thomson D, Hartling L, Shulhan J, Nuspl M, Ali S. Safe care for pediatric patients: a scoping review across multiple health care settings. Clinical pediatrics. 2018;57(1):62-75. [DOI:10.1177/0009922817691820] [PMID]
11. Makary MA, Daniel M. Medical error-the third leading cause of death in the US. Bmj. 2016 3;353. [DOI:10.1136/bmj.i2139] [PMID]
12. Reason JT, Carthey J, de Leval MR. Diagnosing "vulnerable system syndrome": an essential prerequisite to effective risk management. BMJ Quality & Safety. 2001;10(suppl 2):ii21-5. [DOI:10.1136/qhc.0100021] [PMID] [PMCID]
13. Hughes R, editor. Patient safety and quality: An evidence-based handbook for nurses. 2008; 1-30.
14. Purreza.A, Ghodarzi. GH, Azadi.H. productivity and quality of work life, Ayene weekly press. 2006:569.
15. Khani A, Jaafarpour M. Quality of nursing work life. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2008;2(6):1169-74.
16. Marquis BL, Hustone CJ. Leadership roles and management functions in nursig. 2017. 9th ed:606.
17. Gholami.AR. Factors Affecting the Quality of Work Life in an Organization. Bimonthly of Police Human Development. 2009;6( 24):80-100.
18. Bazaz Jazayeri A, Pardakhtchi M. Creating model of assessing quality of life of staffs in organization. Management Science Journal. 2007;5:123-51.
19. Cimete G, Gencalp NS, Keskin G. Quality of life and job satisfaction of nurses. J Nurs Care Qual. 2003;18(2):151-8. [DOI:10.1097/00001786-200304000-00009] [PMID]
20. Saber S, Borhani F, Navidian A, Ramezani T, Rezvan Amin M, Kayanids T. Its quality of nursing work life and productivity Kerman University of Medical Sciences in 2012. The iranian Journal of Bioethics. 2012;3(9):144-66.
21. Habibzadeh H, Ghorbanzadeh K, Khalkhali H, Mohammadpor Y. Investigation of the relationship between quality of work life and clinical competence in nurses. Uromia Nurs Mid Faculty J. 2012;10:332-9.
22. Dehghan Nayeri N, Salehi T, Asadinoghaby AA. Quality of work life and productivity of clinical nurses and their relationship with each other. Nurse Res. 2009;8(9):27-37.
23. Shamsaii M, Faraji O, Ramazani A, Hedaiati P. The viewpoints of Zabol's General Practitioners about medical errors in 2010. Hospital. 2012;10(439):31-6.
24. Dargahi H, Gharib MI, Goodarzi M. Quality of work life in nursing employees of Tehran University of Medical Sciences hospitals. Journal of hayat. 2007;13(2):13-21.
25. Khadivi A, Aliee H. Study of the quality of working life of the employees of Islamic Azad University of Tabriz Branch. JMS. 2007;1(2):150-72.
26. Mohamadi J, Ghazanfari F, Azizi A. Relationship between moral intelligence and nurses' quality of work life. Iran Journal of Nursing. 2014;27(90):54-64. [DOI:10.29252/ijn.27.90.91.54]
27. Brooks BA, Anderson MA. Defining quality of nursing work life. Nursing Economics. 20051;23(6):319-26.
28. Azarrang SH, Yaghmaei F, Shiri M. Correlation dimensions of quality of work life of nurses and demographic characteristics. Iranian Journal of Nursing Research. 2013;7(27):18-24.
29. Salam Zadeh Y, Mansoori H, Farid D. Study of the relation between quality of work life and productivity of human resources in health care institutes-a case study among nurses in Shahid Sadughi Hospital in Yazd. Nursing And Midwifery Journal. 2008;6(2):60-70.
30. Rashvand F, Salsali M, Ebadi A, Vaismoradi M, Jordan S, Griffiths P. Iranian nurses perspectives on assessment of safe care: an exploratory study. Journal of nursing management. 2016;24(3):417-26. [DOI:10.1111/jonm.12338] [PMID]
31. Lake ET, Hallowell SG, Kutney-Lee A, Hatfield LA, Del Guidice M, Boxer B, Ellis LN, Verica L, Aiken LH. Higher quality of care and patient safety associated with better NICU work environments. J Nurs Care Qual. 2016;31(1):24. [DOI:10.1097/NCQ.0000000000000146] [PMID] [PMCID]
32. Yang YK. Factors influencing safety care activities of hospital nurses. J Korean Acad Fundamen Nurs. 2019;26(3):188-96. [DOI:10.7739/jkafn.2019.26.3.188]
33. Sarafis P, Rousaki E, Tsounis A, Malliarou M, Lahana L, Bamidis P, Niakas D, Papastavrou E. The impact of occupational stress on nurses' caring behaviors and their health related quality of life. BMC nursing. 2016 c;15(1):1-9. [DOI:10.1186/s12912-016-0178-y] [PMID] [PMCID]
34. Ahmed WA, Soliman ES, Shazly MM. Staff Nurses' Performance Obstacles and Quality of Work Life at Benha University Hospital. Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS) 2018;7(2): 65-71.
35. Daubermann DC, Tonete VL. Quality of work life of nurses in primary health care. Acta Paul Enferm. 2012;25(2):277-83. [DOI:10.1590/S0103-21002012000200019]
36. Mohammadi M, Mozaffari N, Dadkhah B, Etebari Asl F, Etebari Asl Z. Study of work-related quality of life of nurses in Ardabil Province Hospitals. J Health Care. 2017 0;19(3):108-6.
37. Tourangeau AE, Cranley LA, Jeffs L. Impact of nursing on hospital patient mortality: a focused review and related policy implications. BMJ Quality & Safety. 2006;15(1):4-8. [DOI:10.1136/qshc.2005.014514] [PMID] [PMCID]
38. SA S, SAH P. Evaluation of nurses 'performance from nurses' viewpoints on providing safe care to patients in AjA hospitals in 2018. Military Caring Sciences Journal. 2019;5(3):173-81. [DOI:10.29252/mcs.5.3.173]
39. Arshadi Bostanabad. M, Jebreili.M, kargari Rezapour. M. Assessment of Nursing Safe Performance in Neonatal Intensive Care Units of Tabriz. Journal of Pediatric Nursing. 2015;1(2):49-60.
40. Bayatmanesh H, Zagheri Tafreshi M, Manoochehri H, Akbarzadeh Baghban A. Patient Safety Observation by Nurses Working in the Intensive Care Units of Selected Hospitals Affiliated to Yasuj University of Medical Sciences. ISMJ. 2019;21(6):493-506.
41. Abadi F, Abadi F. Survey Factors Affecting of Quality of Work Life in the Clinical Nurses. Nursing And Midwifery Journal. 2019;16(11):832-40.
42. Kelbiso L, Belay A, Woldie M. Determinants of quality of work life among nurses working in Hawassa town public health facilities, South Ethiopia: a cross-sectional study. Nursing Research and Practice. 2017;2017. [DOI:10.1155/2017/5181676] [PMID] [PMCID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.