جلد 33، شماره 126 - ( آبان 1399 )                   جلد 33 شماره 126 صفحات 81-69 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
2- مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09155031928 اhasanpoor.sb@iums.ac.ir: Email
3- جهاد دانشگاهی استان مرکزی، مرکز درمان ناباروری امید رویان، اراک، ایران
4- مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری، گروه مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (1635 مشاهده)
زمینه و هدف: بیشتر شواهد علمی اشاره به تأثیر منفی ناباروری بر روابط زوجین دارند، لذا ممکن است توجه به ابعاد بخشودگی و عوامل مرتبط به آن برای زوجین نابارور مفید باشد، بر این اساس مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ابعاد بخشودگی و عوامل مرتبط با آن در زوجین نابارور انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی است که بر روی 200 زوج نابارور با علت ناباروری زنانه در مرکز ناباروری امید رویان در شهر اراک به روش نمونه‌گیری مستمر انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و ناباروری و ابزار پرسشنامه سنجش بخشش در خانواده جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: میانگین نمره بخشودگی در زنان و مردان به ترتیب ۸۹/۴ ± ۳۸/64 و ۱۶/۶ ± ۱۴/64  بود. بیشترین میانگین نمره درحیطه‌های بخشودگی، هم در زنان و هم مردان مربوط به حیطه احساس بهبودی به ترتیب 84/1 ± ۱0/۱4 و ۱۸/۲ ± 9۴ /13 و کمترین میانگین نمره مربوط به حیطه تصدیق خطا برای زنان و مردان به ترتیب ۷5/1 ± ۸۰/10 و ۳۴/ 1 ± ۵۸/10 بود. بین بخشودگی زنان نابارور با بخشودگی همسرانشان ارتباط معنی‌دار مثبتی وجود داشت (۰۰۱/۰p< و ۴۴/۰r=). از بین متغیرهای مورد بررسی، بخشودگی در زنان نابارور با متغیرهای تحصیلات زن و مرد، شغل زن و وضعیت منزل مسکونی و بخشودگی همسران آنها فقط با تحصیلات مرد، شغل مرد و تعداد تعداد بارداری به شکست انجامیده در ارتباط بود.
نتیجه‌گیری کلی: نتایج نشان داد بین میانگین نمره بخشودگی زنان و مردان تفاوتی وجود نداشت و یکسری متغیرهای جمعیت شناختی و ناباروری با بخشودگی در زنان نابارور و همسران آنها در ارتباط بود که توجه به این متغیرها می‌تواند در تهیه و تدوین برنامه‌های مشاورهای یا آموزشی مبتنی بر بخشودگی کمک کننده باشد.
متن کامل [PDF 1051 kb]   (582 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مامایی
دریافت: 1399/4/25 | پذیرش: 1399/7/23 | انتشار: 1399/7/23

فهرست منابع
1. Direkvand Moghadam A, Delpisheh A, Sayehmiri K. The prevalence of infertility in Iran, a systematic review. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2013;16(81):1-7.
2. Gameiro S, van den Belt-Dusebout AW, Bleiker E, Braat D, van Leeuwen FE, Verhaak CM. Do children make you happier? Sustained child-wish and mental health in women 11-17 years after fertility treatment. Human Reproduction. 2014;29(10):2238-46. [DOI:10.1093/humrep/deu178] [PMID]
3. Luk BH, Loke AY. The impact of infertility on the psychological well-being, marital relationships, sexual relationships, and quality of life of couples: A systematic review. J Sex Mar Therap. 2015;41(6):610-25. [DOI:10.1080/0092623X.2014.958789] [PMID]
4. Mormandi EA, Otero P, Bertone AL, Calvo M, Astarita G, Kogovsek N, Levalle O. Body weight increase and quality of semen: A controversial association. Endocrinología y Nutrición (English Edition). 2013;60(6):303-7. https://doi.org/10.1016/j.endonu.2013.01.006 [DOI:10.1016/j.endoen.2013.01.011] [PMID]
5. Ombelet W, Van Blerkom J, Klerkx E, Janssen M, Dhont N, Mestdagh G, Nargund G, Campo R. The tWE lab simplified IVF procedure: First births after freezing/thawing. Facts, Views Vision ObGyn. 2014;6(1):45.
6. Akhondi MM, Ranjbar F, Shirzad M, Ardakani ZB, Kamali K, Mohammad K. Practical difficulties in estimating the prevalence of primary infertility in Iran. Int J Fertil steril. 2019;13(2):113.
7. Connolly KJ, Edelmann RJ, Cooke ID, Robson J. The impact of infertility on psychological functioning. J Psychosom Res. 1992;36(5):459-68. https://doi.org/10.1016/0022-3999(92)90006-N [DOI:10.1016/0022-3999(81)90072-6]
8. Jonaidy E, Noorani Sadodin S, Mokhber N, Shakeri MT. Comparing the marital satisfaction in infertile and fertile women referred to the public clinics in Mashhad in 2006-07. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2009;12(1):7-16.
9. Hamidipour R, Sanaee Zaker B, Nazari AM, Naghi Farahani M. Effectiveness of Forgiveness-Based Marital Group Therapy on Matrimonial Satisfaction. Women's Studies Sociological and Psychological. 2010;8(4):49-72.
10. Brush BL, McGee EM, Cavanagh B, Woodward M. Forgiveness: A concept analysis. J Holist Nurs. 2001;19(1):27-41. [DOI:10.1177/089801010101900104] [PMID]
11. Worthington Jr EL, Kurusu TA, Collins W, Berry JW, Ripley JS, Baier SN. Forgiving usually takes time: A lesson learned by studying interventions to promote forgiveness. J Psychol Theol. 2000;28(1):3-20. [DOI:10.1177/009164710002800101]
12. Peterson BD, Newton CR, Rosen KH, Skaggs GE. Gender differences in how men and women who are referred for IVF cope with infertility stress. Human Reproduction. 2006;21(9):2443-9. [DOI:10.1093/humrep/del145] [PMID]
13. McCullough ME, Worthington Jr EL, Rachal KC. Interpersonal forgiving in close relationships. J Person Soc Psychol. 1997;73(2):321. [DOI:10.1037/0022-3514.73.2.321]
14. Keshavarz F, Mosalanejad L, Ghavi F, Abdollahifard S, Khodabakhshi Koolaee A. Coping strategies and perceived stress in infertile couples. Journal of Client-Centered Nursing Care. 2018;4(2):80-7. [DOI:10.32598/jccnc.4.2.80]
15. Gana K, Jakubowska S. Relationship between infertility-related stress and emotional distress and marital satisfaction. J Health psychol. 2016;21(6):1043-54. [DOI:10.1177/1359105314544990] [PMID]
16. Danesh E, Aminalroayaei P, Nooripour LR. The relationship between resiliency, psychological well-being and marital satisfaction of infertile couples undergoing in vitro fertilization. Community Health. 2017;4(3):170-78.
17. Tan JH, Luan S, Katsikopoulos K. A signal-detection approach to modeling forgiveness decisions. Evol Human Behav. 2017;38(1):27-38. [DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2016.06.004]
18. Ghafoori S, Mashhadi A, Hasan Abadi H. The effectiveness of spiritual psychotherapy based on forgiveness in order to increase marital satisfaction and prevent marital conflicts of couples in the city of Mashhad. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2013;15(4):45-57.
19. Rye MS, Fleri AM, Moore CD, Worthington Jr EL, Wade NG, Sandage SJ, Cook KM. Evaluation of an intervention designed to help divorced parents forgive their ex-spouse. J Divorce Remarriage. 2012;53(3):231-45. [DOI:10.1080/10502556.2012.663275]
20. Chida Y, Schrempft S, Steptoe A. A novel religious/spiritual group psychotherapy reduces depressive symptoms in a randomized clinical trial. J Relig Health. 2016;55(5):1495-506. [DOI:10.1007/s10943-015-0113-7] [PMID] [PMCID]
21. Wade NG, Hoyt WT, Kidwell JE, Worthington Jr EL. Efficacy of psychotherapeutic interventions to promote forgiveness: A meta-analysis. J Consul Clin Psychol. 2014;82(1):154. [DOI:10.1037/a0035268] [PMID]
22. Mok A, De Cremer D. Overlooking interpersonal hurt: A global processing style influences forgiveness in work relationships. Eur J Work Organiz Psychol. 2015;24(2):267-78. [DOI:10.1080/1359432X.2014.892872]
23. Fincham FD. Forgiveness, family relationships and health. InForgiveness and health 2015: 255-70. [DOI:10.1007/978-94-017-9993-5_17]
24. Worthington Jr EL, Lavelock C, vanOyen Witvliet C, Rye MS, Tsang JA, Toussaint L. Measures of forgiveness: Self-report, physiological, chemical, and behavioral indicators. InMeasures of personality and social psychological constructs. 2015 ;1:474-502. [DOI:10.1016/B978-0-12-386915-9.00017-6]
25. Rey L, Extremera N. Forgiveness and health-related quality of life in older people: Adaptive cognitive emotion regulation strategies as mediators. Journal of health psychology. 2016 Dec;21(12):2944-54. [DOI:10.1177/1359105315589393] [PMID]
26. Fincham FD. Forgiveness, family relationships and health. InForgiveness and health. 2015:255-70. [DOI:10.1007/978-94-017-9993-5_17]
27. Pollard MW, Anderson RA, Anderson WT, Jennings G. The development of a family forgiveness scale. J Fam Therapy. 1998;20(1):95-109. [DOI:10.1111/1467-6427.00070]
28. Seyf S, Bahari F, Khosravi Z. Forgiveness scale extended to the iranian families. Women Stud. 2006;3(3(9)):97-112.
29. Shahverdi M, Hayati M. The Effectiveness of Consolidated Couple Therapy on couples' marital forgiveness. Rooyesh-e-Ravanshenasi Journal (RRJ). 2019;8(8):149-56.
30. Koochak R, Othman N, Binti A, Ghanbari A. Relation between emotional intelligence and forgiveness with marital satisfaction. Int J Fundam Psychol Soc Sci. 2011;1:21-5.
31. Cheng ST, Yim YK. Age differences in forgiveness: The role of future time perspective. Psychol Aging. 2008;23(3):676. [DOI:10.1037/0882-7974.23.3.676] [PMID]
32. Yárnoz Yaben S. Forgiveness, attachment, and divorce. J Divorce Remarr. 2009;50(4):282-94. [DOI:10.1080/10502550902775952]
33. Orathinkal J, Vansteenwegen A, Burggraeve R. Are demographics important for forgiveness?. The Family Journal. 2008;16(1):20-7. [DOI:10.1177/1066480707309542]
34. Hasanpoor-Azghady SB, Simbar M, Abou Ali Vedadhir SA, Amiri-Farahani L. The social construction of infertility among Iranian infertile women: a qualitative study. J Reprod Infert. 2019;20(3):178.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.