جلد 33، شماره 126 - ( آبان 1399 )                   جلد 33 شماره 126 صفحات 43-28 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه روان شناسی سلامت، واحد بین الملل کیش، دانشگاه ازاد اسلامی، جزیره کیش، ایران
2- دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09125072551 Email: mohamadreza.seirafi@kiau.ac.ir
3- دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد کرج، البرز، ایران
چکیده:   (2073 مشاهده)
زمینه و هدف: شغل پرستاری در ارائه‏ی خدمات مراقبت بهداشتی در همه‏ی کشورها دارای نقش محوری بوده و بنابراین سلامت جسمی- روانی پرستاران و همچنین بهبود عملکرد حرفه‏ای آنان در مراقبت از بیماران مؤثر می‏باشد. بنابراین شناسایی و تعیین عوامل مرتبط با سلامت جسمی- روانی پرستاران از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارائه‏ی یک مدل از شکوفایی و خوش‏بینی برای کمک به فهم بهتر سلامت جسمی- روانی دانشجویان پرستاری بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحلیلی، همبستگی بود. بدین منظور از بین دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز در سال 1398، تعداد 300 نفر (243 دختر و 57 پسر) به شیوه‏ی نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه زمینه‏یابی سلامت (فرم کوتاه 36) (SF-36)، پرسشنامه شکوفایی (HFQ) و نسخه تجدیدنظر شده آزمون جهت‏گیری زندگی (LOT-R)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‏های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مسیر با نرم‏افزار SPSS نسخه 16 و AMOS-22، مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.
یافته‏ ها: یافته‏ها نشان داد خرده‏مقیاس‏های شکوفایی شامل هیجانات مثبت، روابط و متغیر خوش‏بینی به صورت مستقیم بر سلامت جسمی- روانی دانشجویان تأثیر می‏گذارند. همچنین بر طبق یافته‏ها، خرده مقیاس  هیجانات مثبت و روابط در مدل نهایی به گونه مستقیم و غیرمستقیم از طریق متغیر خوش‏بینی و خرده مقیاس پیشرفت در مدل نهایی فقط به گونۀ غیرمستقیم از طریق متغیر خوش‏بینی، موجب تغییر در میزان سلامت جسمی- روانی دانشجویان رشته پرستاری می‏شوند. خرده مقیاس معنی نه به صورت مستقیم نه به صورت غیر مستقیم معنی‌دار نبوده وتغییری بر سلامت جسمی روانی ندارد. با توجه به یافته‏های به دست آمده انتظار می‏رود آموزش شکوفایی و همچنین آموزش‏های لازم جهت افزایش خوش‏بینی و استفاده از فنون روان‏شناسی مثبت‏گرا به عنوان یک مکانیسم تأثیرگذار بر اصلاح باورها عمل کرده و می‏تواند به عنوان راهی برای پیشگیری از بیماری‏های روان‏تنی و همچنین مشکلات روانی دانشجویان رشته پرستاری در نظر گرفته شود. همچنین با اضافه کردن برنامه‏های مداخله‏ای در زمینه‏ی توانمندسازی دانشجویان در برابر استرس می‏توان بر تأثیر این آموزش‏ها افزود.
نتیجه ‏گیری کلی: با توجه به یافته‏های به دست آمده انتظار می‏رود آموزش شکوفایی و همچنین آموزش‏های لازم جهت افزایش خوش‏بینی و استفاده از فنون روان‏شناسی مثبت‏گرا به عنوان یک مکانیسم تأثیرگذار بر اصلاح باورها عمل کرده و میتواند به عنوان راهی برای پیشگیری از بیماریهای روان‏تنی و همچنین مشکلات روانی دانشجویان رشته پرستاری در نظر گرفته شود. همچنین با اضافه کردن برنامه‏های مداخله‏ای در زمینه‏ی توانمندسازی دانشجویان در برابر استرس می‏توان بر تأثیر این آموزش‏ها افزود.
متن کامل [PDF 1006 kb]   (746 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/4/18 | پذیرش: 1399/7/16 | انتشار: 1399/7/16

فهرست منابع
1. Pisanti R, van der Doef M, Maes S, Lazzari D, Bertini M. Job characteristics, organizational conditions, and distress/well-being among Italian and Dutch nurses: a cross-national comparison. Int J Nurs Stud. 2011;48(7):829-37. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.12.006] [PMID]
2. Baghianimoghadam MH, Dehghanpour M, Shahbazi H, Kahdouee J, Dastgerdi G, Falahzadeh H. A survey relation between optimism and general health in university students in Yazd Iran. Tolooebehdasht. 2013;12(2):89-101.
3. Salimi H, Haji Alizadeh K, Sedaghat Ghotbabadi S, Nikrouy F. Evaluating the mediator role of marital adjustment in relation to prediction of physical and mental health among primary school married teachers. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;4(4):289-99. [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.4.289]
4. World health organization. WHO definition of Health. Available at: http://www.who.int/about/definition/en/print.html. [Cited 2015 Nov 15.
5. Seligman ME. Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Simon and Schuster; 2004.
6. Seligman ME. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Simon and Schuster; 2012 Feb 7.
7. Michalec C, Keyes CLM, Nalkur S. Flourishing. Chichester, England: Wiley-Blackwell. 2009.
8. Catalino LI, Fredrickson BL. A Tuesday in the life of a flourisher: The role of positive emotional reactivity in optimal mental health. Emotion. 2011;11(4):938-50. [DOI:10.1037/a0024889] [PMID] [PMCID]
9. Telef BB, Ölçeği Pİ. The Validity and Reliability Study of The Psychological Well-Being or Flourishing Scale. 11th ed. National Congress of Counseling and Guidance, Izmir, Turkey. 2011.
10. Faulk KE, Gloria CT, Steinhardt MA. Coping profiles characterize individual flourishing, languishing, and depression. Anxiety, Stress & Coping. 2013;26(4):378-90. [DOI:10.1080/10615806.2012.708736] [PMID]
11. Scheier MF, Carver CS. Optimism, pessimism, and self-regulation. In E. C. Chang ed., Optimism & pessimism: Implications for theory, research, and practice p:31-51. American Psychological Association. 2001. [DOI:10.1037/10385-002]
12. Cheng ST, Chan AC. Measuring psychological well-being in the Chinese. Person Indiv Differ. 2005;38(6):1307-16. [DOI:10.1016/j.paid.2004.08.013]
13. Jobin J, Wrosch C, Scheier MF. Associations between dispositional optimism and diurnal cortisol in a community sample: when stress is perceived as higher than normal. Health psychology. 2014;33(4):382-91. [DOI:10.1037/a0032736] [PMID] [PMCID]
14. Lavasani M, Ejei J, Mohammadi F. The relationship between meaning of life and optimism with subjective well-being. Journal of Psychology. 2013;17(1):3-17.
15. Zenger M, Brix C, Borowski J, Stolzenburg JU, Hinz A. The impact of optimism on anxiety, depression and quality of life in urogenital cancer patients. Psycho‐Oncology. 2010;19(8):879-86. [DOI:10.1002/pon.1635] [PMID]
16. Darvishpoor Kakhki A, Ebrahim H, Alavi Majd H. Health status of nurses of hospitals dependent to Shahroud Medical University. Iran journal of Nursing. 2009;22(60):19-27.
17. Salimi H, Haji Alizadeh K, Sedaghat Ghotbabadi S, Nikrouy F. Evaluating the mediator role of marital adjustment in relation to prediction of physical and mental health among primary school married teachers. Iranian Journal of Health Education and Health Promotion. 2017;4(4):289-99. [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.4.289]
18. Ware Jr JE, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection. Medical care. 1992:473-83. [DOI:10.1097/00005650-199206000-00002] [PMID]
19. Seligman ME. Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being [Measurement instrument] New York. 2011.
20. Posadzki P, Stockl A, Musonda P, Tsouroufli M. A mixed‐method approach to sense of coherence, health behaviors, self‐efficacy and optimism: Towards the operationalization of positive health attitudes. Scand J Psychol. 2010;51(3):246-52. [DOI:10.1111/j.1467-9450.2009.00764.x] [PMID]
21. Roberts ME, Gibbons FX, Gerrard M, Alert MD. Optimism and adolescent perception of skin cancer risk. Health Psychol. 2011;30(6):810-3. [DOI:10.1037/a0024380] [PMID]
22. Schou I, Ekeberg Ø, Sandvik L, Hjermstad MJ, Ruland CM. Multiple predictors of health-related quality of life in early stage breast cancer. Data from a year follow-up study compared with the general population. Qual life Res. 2005;14(8):1813-23. [DOI:10.1007/s11136-005-4344-z] [PMID]
23. Keyes CL. Promoting and protecting mental health as flourishing: a complementary strategy for improving national mental health. Am psycholog. 2007;62(2):95-108. [DOI:10.1037/0003-066X.62.2.95] [PMID]
24. Amabile TM, Barsade SG, Mueller JS, Staw BM. Affect and Creativity at Work. Admin Sci Quart. 2005;50(3):367-403. [DOI:10.2189/asqu.2005.50.3.367]
25. Wood JV, Saltzberg JA, Neale JM, Stone AA, Rachmiel TB. Self-focused attention, coping responses, and distressed mood in everyday life. J Personal Soc Psychol. 1990;58(6):1027-36. [DOI:10.1037/0022-3514.58.6.1027]
26. Huppert FA, So TT. Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Soc Indicat Res. 2013;110(3):837-61. [DOI:10.1007/s11205-011-9966-7] [PMID] [PMCID]
27. Pisanti R, van der Doef M, Maes S, Lazzari D, Bertini M. Job characteristics, organizational conditions, and distress/well-being among Italian and Dutch nurses: a cross-national comparison. Int J Nurs Stud. 2011;48(7):829-37. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2010.12.006] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.