جلد 33، شماره 126 - ( آبان 1399 )                   جلد 33 شماره 126 صفحات 27-16 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
2- گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09173920283 zahrashadfard@jums.ac.ir Email:
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ،شیراز، ایران
4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
5- گروه بیهوشی، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران
چکیده:   (2471 مشاهده)
زمینه و هدف: سلامت معنوی رابطه‌ی خوب فرد با معبود و احساس هماهنگی بین خویشتن، خدا و زندگی است. حرفه پرستاری با عوامل تنش زای فراوانی همراه است. پرستاران، اساتید و دانشجویان پرستاری سه گروه در این حرفه می‌باشند که سلامت معنوی برای آنان در ابعاد شخصی، حرفه‌ای و سازمانی منافعی به همراه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین سلامت معنوی پرستاران، اساتید و دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی در سال ۱۳۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. نمونه‌های پژوهش ۴۵۵ نفر شامل ۲۶۸ پرستار،۳۱ استاد و ۱۵۶ نفر از دانشجویان پرستاری بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌ی سنجش سلامت معنوی در جامعه ایرانی همراه با فرم اطلاعات جمعیت شناختی بود. این پرسشنامه شامل ۴۸ گویه و دو مؤلفه‌ی شناختی/ عاطفی و رفتاری با نمره کل 100 بود. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها، داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی شفه) با نرم افزار  SPSSنسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره سلامت معنوی برابر با ۸۷/۱۱ ± ۸۹/۷۹ بود. میانگین نمره در بعد شناختی/ عاطفی ۹۳/۱۱ ± ۲۸/۸۲ و در بعد رفتاری ۹۹/۱۱ ± ۴۵/۷۵ گزارش گردید. بین متغیر سن و سلامت معنوی ارتباط معنی‌داری وجود داشت (362/ =r). میانگین نمره سلامت معنوی در زنان در مقایسه با مردان بالاتر بود (۰۰۱/=p). سابقه‌ی کاربالینی (507/=p) و هم چنین شرکت در دوره‌های آموزشی معنویت، عامل مؤثری بر نمره‌ی سلامت معنوی نبود (657/=p) و سلامت معنوی دانشجویان سال اول به طور معنی‌داری بیشتر از دانشجویان سال‌های بالاتر گزارش گردید (۰۰۷/=p).
نتیجه‌گیری کلی: سلامت معنوی شرکت کنندگان مطلوب بود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ پرستاران و اساتید با دانشجویان پرستاری و امکان استفاده از ظرفیت معنوی آنها در انتقال مفاهیم معنوی به دانشجویان پرستاری توصیه می‌گردد برنامه ریزی‌های لازم در این خصوص انجام گیرد و با برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت امکان ارتقای سلامت معنوی در آنها فراهم گردد.
متن کامل [PDF 1165 kb]   (1069 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/4/16 | پذیرش: 1399/7/14 | انتشار: 1399/7/14

فهرست منابع
1. World Health Organization. International statistical classification of diseases and related health problems: Tabular list. World Health Organization; 2004.
2. Ross L, Giske T, Van Leeuwen R, Baldacchino D, McSherry W, Narayanasamy A, Jarvis P, Schep-Akkerman A. Factors contributing to student nurses'/midwives' perceived competency in spiritual care. Nurse Educ Today. 2016;36:445-51. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.10.005] [PMID]
3. McSherry W. Making sense of spirituality in nursing and health care practice: An interactive approach. Jessica Kingsley Publishers; 2006.
4. Khorashadizadeh F, Heydari A, Heshmati Nabavi F, Mazlom SR, Ebrahimi M. Concept analysis of spiritual health based on Islamic teachings. Iran Journal of Nursing. 2015;28(97):42-55. [DOI:10.29252/ijn.28.97.42]
5. Behboodi S, Abbasi M, Akrami F, Farid M, Akbari Kamrani M. Effectiveness of the Educational Intervention on Spiritual Health among Midwifery Students Using Iranian Comprehensive Questionnaire. Medical Ethics Journal( MEJ). 2019; 13(44): 1-9.
6. Khalifi T, Seyedfatemi N, Mardani-Hamooleh M, Haghani H. The Effect of Spiritual Education on Spiritual Health of Nursing Students: A Quasi-Experimental study. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2018;11(1):152-64.
7. Ebadi BN, Hosseini MA, Rahgoi A, Fallahi Khoshknab M, Biglarian A. The relationship between spiritual health and happiness among nursing students. Journal of nursing education. 2017;5(5):23-30. [DOI:10.21859/jne-05054]
8. Chiang YC, Lee HC, Chu TL, Han CY, Hsiao YC. The impact of nurses' spiritual health on their attitudes toward spiritual care, professional commitment, and caring. Nursing outlook. 2016;64(3):215-24. [DOI:10.1016/j.outlook.2015.11.012] [PMID]
9. Golipoor Khanmiri S, Khodaei A, Shirazi M, Naziri K. Evaluation of Association between Nurses' Spiritual Well-Being and Job Satisfaction in Educational-Therapeutic center Shohadaye Tabriz. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2018;11(1):220-30.
10. Zareipour M, Rezaei ZM, Jafari F, Ghaderzadeh S. A study of the state of spiritual health and its relation to self-efficacy of nurses. Medical Science. 2020;24(101):407-14.
11. Saban RB, Villanueva MA, Nuqui C, Divina L, Mergal BB. Spiritual Health and Religious Practices as Correlates to the Quality of Life amongst Faculty and Staff. InAbstract Proceedings International Scholars Conference 2019;7(1): 447-65. [DOI:10.35974/isc.v7i1.1061]
12. Hu Y, Jiao M, Li F. Effectiveness of spiritual care training to enhance spiritual health and spiritual care competency among oncology nurses. BMC palliative care. 2019;18(1):1-8. [DOI:10.1186/s12904-019-0489-3] [PMID] [PMCID]
13. Mohammadi S, Soleymanpoor L, Borhani F, Roshanzadeh M. Spiritual Intelligence and Spiritual Wellbeing in the Students of a Nursing College. Iran Journal of Nursing (IJN). 2018;31(113):1-9. [DOI:10.29252/ijn.31.113.1]
14. Heshmati-Nabavi F, Vanaki Z. Professional approach: The key feature of effective clinical educator in Iran. Nurse Educ Today. 2010;30(2):163-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.07.010] [PMID]
15. Lee Y. The relationship of spiritual well-being and involvement with depression and perceived stress in Korean nursing students. Global journal of health science. 2014;6(4):169-76. [DOI:10.5539/gjhs.v6n4p169] [PMID] [PMCID]
16. Nasrollahi Z, Eskandari N, Adaryani MR, Tasuji MH. Spirituality and effective factors in education: A qualitative study. J Educ Health Prom. 2020;9(52).1-22.
17. Amiri P, Abbasi M, Gharibzadeh S, Asghari JM, Hamzavi ZN, Azizi F. Designation and psychometric assessment of a comprehensive spiritual health questionnaire for Iranian populations. Medical Ethic Quarterly. 2014;8(30):49-54.
18. Kalani N, Javadpour S, Jamali S, Amininejad T, Dolatkhah HR, Rayat Dost E. Assessing the spiritual health in nurses of critical care units: A cross-sectional study. J Glob Pharma Technol. 2016;3(8):30-5.
19. Jahandideh S, Zare A, Kendall E, Jahandideh M. Nurses' spiritual well-being and patients' spiritual care in Iran. COJ Nurse Healthcare. 2018;1(3):1-5. [DOI:10.31031/COJNH.2018.01.000514]
20. WONG WF, LUK AL. A Randomized Control Study on the Effectiveness of Holistic Health Practice Program on a Group of Baccalaureate Nursing Students. Open Nurs J. 2020 23;14(1):56-63. [DOI:10.2174/1874434602014010056]
21. Linda NS, Phetlhu DR, Klopper HC. Nurse educators' understanding of spirituality and spiritual care in nursing: A South African perspective (Part 1). Int J Africa Nurs Sci. 2020;12:100-87. [DOI:10.1016/j.ijans.2019.100187]
22. Mokhtari Noori J, Ebadi A, Alhani F, Rejeh N. Spirituality-based education by role model nursing instructors: a qualitative study. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(3):84-93.
23. Momennasab M, Shadfard Z, Jaberi A, Najafi SS, Hosseini FN. The Effect of Group Reflection on Nursing Students' Spiritual Well-being and Attitude Toward Spiritual Care: a randomized controlled trial. Investigacion y educacion en enfermeria. 2019;37(1):80-9. [DOI:10.17533/udea.iee.v37n1e09] [PMID] [PMCID]
24. Farshadnia E, Borji M, Sadighpour M, Khorrami Z, Memaryan N. The Role of Demographic Factors in the Spiritual Health of the Students of Iran University of Medical Sciences. Int J Behav Sci. 2020;14(1):1-5.
25. Aramideh A, Darabinia M, Afkahaminia F, Pahnabi A, Siamian H. Relationship between spiritual health and achievement motivation among students of Mazandaran University of Medical Sciences. Journal of Religion and Health. 2018;5(2):50-7.
26. Shamsizadeh M, Oshvandi K, Moamer S, Maghsoudi Z. The Relationship Between Spiritual Health and Moral Sensitivity in Nursing Students of Hamadan University of Medical Sciences, 2017. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care. 2020;28(2):75-82. [DOI:10.30699/ajnmc.28.2.75]
27. Hsiao YC, Chiang HY, Chien LY. An exploration of the status of spiritual health among nursing students in Taiwan. Nurse Educ Today. 2010;30(5):386-92. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.05.001] [PMID]
28. Najarkolaei FR, Haghighi M, Heydarabadi AB, Ansarian A, Mesri M. Investigation of spiritual health in staff of one Medical Sciences University in Tehran. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2015;1(1):13-20.
29. Rowe MM, Allen RG. Spirituality as a means of coping with chronic illness. Am J Health Stud. 2004;19(1):62-7.
30. Kaczorowski JM. Spiritual well-being and anxiety in adults diagnosed with cancer. The Hospice Journal. 1989;5(3-4):105-16. [DOI:10.1080/0742-969X.1989.11882658] [PMID]
31. Rahimi N, Nouhi E, Nakhaee N. Spiritual well-being and attitude toward spirituality and spiritual care in nursing and midwifery students. Iran Journal of nursing. 2013;26(85):55-65.
32. Mein-Woei S. Spiritual Well-Being and Mental Health of Students in Indonesia. In5th ASEAN Conference on Psychology, Counselling, and Humanities (ACPCH 2019) 2020 Jan 22:149-52.
33. Mardani Hamooleh M, Seyedfatemi N, Eslami A, Haghani SH. The Spiritual Care Competency of the Nurses of the Teaching Hospitals Affiliated to Alborz University of Medical Sciences, Iran. Iran Journal of Nursing. 2020;33(124):58-69.
34. Kavosi A, Taghiabadi M, Mohammadi G, Yazdi K, Shirdelzadeh S, Nasiri H, Roohi G, Shariati A, Rahmani H, Mollaei E, Aryaeefar M. Nursing managers attitude toward spirituality and spiritual care in Khorasan Razavi Province hospitals in 2016. Electronic physician. 2018;10(3):6571-6. [DOI:10.19082/6571] [PMID] [PMCID]
35. Wu LF, Lin LY. Exploration of clinical nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. J Nurs Res. 2011;19(4):250-6. [DOI:10.1097/JNR.0b013e318236cf78] [PMID]
36. Gallison BS, Xu Y, Jurgens CY, Boyle SM. Acute care nurses' spiritual care practices. J Holis Nurs. 2013;31(2):95-103. [DOI:10.1177/0898010112464121] [PMID]
37. Farahaninia M, Abbasi M, Givari A, Haghani H. Nursing students' spiritual well-being and their perspectives towards spirituality and spiritual care perspectives. Iran Journal of Nursing. 2006;18(44):7-14.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.