جلد 33، شماره 126 - ( آبان 1399 )                   جلد 33 شماره 126 صفحات 15-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- گروه داخلی– جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09126851924 Pazokian@sbmu.ac.ir Email:
3- کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (2379 مشاهده)
زمینه و هدف: از بین علایم مختلف تأثیرگذار بر بیماری مولتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis) یا ام اس (MS) مانند اختلالات عصبی، حسی، حرکتی و تعادلی، خستگی به عنوان ناتوان‌کننده ترین و شایع‌ترین علامت شناخته می‌شود که نزدیک به یک سوم بیماران آن را در طول سه سال اول تشخیص بیماری گزارش می‌کنند. با توجه به این که مطالعات وسیعی در جهت سنجش ارتباط متغیرهای مختلف جمعیت شناختی مانند عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و عوامل مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به ام اس صورت نگرفته است، هدف این پژوهش تعیین میزان خستگی و بررسی ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی در بیماران مبتلا به ام اس می‌باشد.
روش بررسی: در این مطالعه همبستگی 296 بیمار مراجعه‌کننده به انجمن ام اس ایران در شهر تهران از خرداد تا مرداد 1398 با روش تمام شماری، با ابزار سنجش شدت خستگی Krupp مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری t مستقل، ANOVA، Multiple Comparisons، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تست D'Agostino & Pearson omnibus تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین سنی کل شرکت کنندگان 85/8  ± 15/37 سال با متوسط ابتلا به ام اس 06/22 ± 95/29 بود. میانگین نمره‌ی کل خستگی شرکت کنندگان 56/14  ± 18/39 بود. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، 31 نفر (5/10 درصد) خستگی کم، 157 نفر (3/53 درصد) خستگی متوسط و 108 نفر (2/36 درصد) خستگی زیاد را گزارش کردند. بین اندام‌های درگیر بیمار (004/0 =P)، تعداد دفعات بستری در بیمارستان به علت ام اس و درآمد ماهیانه (001/0 = p)، ورزش (018/0 = p) با خستگی رابطه معنی‌دار یافت شد.
نتیجه‌گیری کلی: اهمیت دارد که بیماران، افراد خانواده آن‌ها، اعضای تیم درمانی به خصوص پرستاران در جهت افزایش آگاهی بیماران با برگزاری کلاس‌های ورزشی و ایجاد مشاغل متناسب با محدودیت‌های جسمانی جهت تعدیل خستگی در این بیماران بکوشند و عوامل مؤثر بر خستگی را بشناسند.
متن کامل [PDF 1265 kb]   (1186 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1399/4/14 | پذیرش: 1399/7/12 | انتشار: 1399/7/12

فهرست منابع
1. Fernández-Muñoz JJ, Cigarán-Méndez M, Navarro-Pardo E, Pérez-de-Heredia-Torres M, Parás-Bravo P, Fernández-de-las-Peñas C. Is the association between health-related quality of life and fatigue mediated by depression in patients with multiple sclerosis? A Spanish cross-sectional study. BMJ open. 2018;8(1):1-7. [DOI:10.1136/bmjopen-2017-016297] [PMID] [PMCID]
2. Safari M, Gholamzadeh A, Asadi A, Mahjour M. The therapeutic and anti-inflammatory effects of ginseng in multiple sclerosis patients. Razi Journal of Medical Sciences. 2020;27(2):59-69.
3. Daneshjoo A, Gheitasi M, Jaffari N. The effect of six weeks' massage in water on walking speed, postural control, pain intensity, fatigue and quality of life in women with multiple sclerosis. Anesthesiology and Pain. 2020;11(1):70-84.
4. Jalili N, Poursafa A, Khazaali K, Rostami H, Jamshidian E, Mohammadi Z, Kamali F, Bahrani N. Investigating Environmental Barriers Affecting Participation in Patient With Multiple Sclerosis. Archives of Rehabilitation. 2020;21(1):2-21. [DOI:10.32598/RJ.21.1.1627.2]
5. Shahnazari Z, Marandi SM, Shayegan Nejad V. The effect of pilates exercises and aquatic trainning on walking speed in women with multiple sclerosis. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery. 2013;10(2):10-7.
6. Ghadampour E, Radmehr P, Yousefvand L. The effectiveness of acceptance and commitment based treatment on social competence and life expectancy of patients with multiple sclerosis. Armaghane danesh. 2017;21(11):1100-14.
7. Payamani F, Cheraghi F, Borzou SR, Hojjatoleslami S, Khatiban M. Nursing process based on Johnson's Behavioral System Model in Patients with Multiple Sclerosis: Case Report. Journal of Nursing Education (JNE). 2020;9(2):19-26.
8. Asgharkhah E, Shareh H. Effectiveness of group metacognitive therapy in self-efficacy and defense styles in women with multiple sclerosis. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2017;19(4):330-40.
9. Dalvi-Isfahani F, Alimohammadi N, Pahlavanzadeh S. The Effectiveness of Group Psychological Training on the Depression of family caregivers Multiple Sclerosis Patients: Clinical Trials. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2020;18(1):91-100.
10. Brownlee WJ, Hardy TA, Fazekas F, Miller DH. Diagnosis of multiple sclerosis: progress and challenges. The Lancet. 2017;389(10076):1336-46. [DOI:10.1016/S0140-6736(16)30959-X]
11. Blikman LJ, van Meeteren J, Twisk JW, de Laat FA, de Groot V, Beckerman H, Stam HJ, Bussmann JB, Trefams-Ace study group. Effectiveness of energy conservation management on fatigue and participation in multiple sclerosis: A randomized controlled trial. Mult Scler J. 2017;23(11):1527-41. [DOI:10.1177/1352458517702751] [PMID]
12. Pazokian M, Shanan M, Zakerimoghadam M, Mehran A, Yekefallah L. The Comparative Effects of Stretching with Aerobic and Aerobic Exercises on Fatigue in Multiple Sclerosis Patients: A Randomized Controlled Clinical Trial. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery. 2013;1(4):230-7.
13. Berger JR, Pocoski J, Preblick R, Boklage S. Fatigue heralding multiple sclerosis. Mult Scler J. 2013;19(11):1526-32. [DOI:10.1177/1352458513477924] [PMID]
14. Razazian N, Shokrian N, Bostani A, Moradian N, Tahmasebi S. Study of fatigue frequency and its association with sociodemographic and clinical variables in patients with multiple sclerosis. Neurosciences. 2014;19(1):38-42.
15. Abedini M, Paksersht M, Rafiei A, Valadan R, Amjadi O, Khajavi R, Abediankenari S, Habibi R. Demographic and clinical characteristics of multiple sclerosis. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016;25(132):13-22.
16. Fragoso YD, Silva ÉO, Finkelsztejn A. Correlation between fatigue and self-esteem in patients with multiple sclerosis. Arquivos de neuro-psiquiatria. 2009;67(3B):818-21. [DOI:10.1590/S0004-282X2009000500007] [PMID]
17. Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983;33(11):1444-52. [DOI:10.1212/WNL.33.11.1444] [PMID]
18. Sangelaji B, Salimi Y, Dastoorpour M, Mansouri T, Ashrafinia F, Esmaeilzadeh N, Asadi-Lari M. The relationship between disability and quality of life in multiple sclerosis patients. Health and Development Journal. 2013;2(3):203-13.
19. Newman MA, Dawes H, Van den Berg M, Wade DT, Burridge J, Izadi H. Can aerobic treadmill training reduce the effort of walking and fatigue in people with multiple sclerosis: a pilot study. Mult Scler J. 2007;13(1):113-9. [DOI:10.1177/1352458506071169] [PMID]
20. Krupp LB, LaRocca NG, Muir-Nash J, Steinberg AD. The fatigue severity scale: application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Archives of neurology. 1989;46(10):1121-3. [DOI:10.1001/archneur.1989.00520460115022] [PMID]
21. Shahvaroughi-Farahani A, Azimian M, Falahpour M, Karimlou M. Reliability of the Persian version of the Fatigue Assay Scale in Multiple Sclerosis Patients. Quarterly Journal of Rehabilitation Research. 2009;10(4):46-51.
22. Bisecco A, Caiazzo G, d'Ambrosio A, Sacco R, Bonavita S, Docimo R, Cirillo M, Pagani E, Filippi M, Esposito F, Tedeschi G. Fatigue in multiple sclerosis: The contribution of occult white matter damage. Mult Scler J. 2016;22(13):1676-84. [DOI:10.1177/1352458516628331] [PMID]
23. Khodarahimi S, Rasti A. The roles of fatigue, depression, and Big Five Personality traits in males with and without multiple sclerosis disease. Clínica y salud. 2015;26(2):91-6. [DOI:10.1016/j.clysa.2015.03.002]
24. Ensan N, Boogar IR, Talepasand S, Estilaee F. The effectiveness of mindfulness-based stress reduction in fatigue severity among patients with multiple sclerosis. Studies in Medical Sciences. 2020;31(2):137-45.
25. Maleki FS, Khalkhali HR, Hemmati Maslak Pak M. Study The Effect Of Performance Roy Adaptation Model On Intensity And Effects Of Fatigue In Multiple Sclerosis Patients. The J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2016;14(6):571-9.
26. Fernández‐Muñoz JJ, Morón‐Verdasco A, Cigarán‐Méndez M, Muñoz‐Hellín E, Pérez‐de‐Heredia‐Torres M, Fernández‐de‐Las‐Peñas C. Disability, quality of life, personality, cognitive and psychological variables associated with fatigue in patients with multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 2015;132(2):118-24. [DOI:10.1111/ane.12370] [PMID]
27. Tacchino A, Brichetto G, Zaratin P, Battaglia MA, Ponzio M. Self-assessment reliability in multiple sclerosis: the role of socio-demographic, clinical, and quality of life aspects. Neurol Sci. 2019;40(3):617-20. [DOI:10.1007/s10072-018-3589-6] [PMID]
28. Mills RJ, Young CA. The relationship between fatigue and other clinical features of multiple sclerosis. Mult Scler J. 2011;17(5):604-12. [DOI:10.1177/1352458510392262] [PMID]
29. Motaharinezhad F, Parvaneh S, Bakhtiary AH, Alizadeh N, Ghahari S. The effect of mood and cognition on relationship between sleep disturbances and fatigue in people with multiple sclerosis. Koomesh. 2016 19:613-9.
30. Sajjadi A, Farmahini Farahani B, Esmailpoor Zanjani S, Dormanesh B, Zare MO. Effective factors on fatigue in patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis. J Crit Care Nurs. 2010;3(1):33-8.
31. Gerhard L, Dorstyn DS, Murphy G, Roberts RM. Neurological, physical and sociodemographic correlates of employment in multiple sclerosis: A meta-analysis. J Health Psychol. 2020;25(1):92-104. [DOI:10.1177/1359105318755262] [PMID]
32. Rejeh N, Hearavi-Karimoo M, Bahrami T, Raeesi R, Tadrisi SD. The assessment of factors affecting fatigue in older people with hemodialysis. Iranian Journal of Nursing Research. 2015;10(3):108-17.
33. Afrasiabifar A, Mehri Z, Sadat SJ, Shirazi HR. The effect of Orem's self-care model on fatigue in patients with multiple sclerosis: A single blind randomized clinical trial study. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2016;18(8). [DOI:10.5812/ircmj.31955] [PMID] [PMCID]
34. Lerdal A, Celius EG, Moum T. Fatigue and its association with sociodemographic variables among multiple sclerosis patients. Mult Scler J. 2003;9(5):509-14. [DOI:10.1191/1352458503ms943oa] [PMID]
35. Ghanbari A, Shirmohamadi N, Paryad E, Kazemnejad LE. Predictors of fatigue in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Knowledge & Health 2016;11(3):25-31.
36. Merkelbach S, Schulz H, Kölmel HW, Gora G, Klingelhöfer J, Dachsel R, Hoffmann F, Polzer U. Fatigue, sleepiness, and physical activity in patients with multiple sclerosis. J Neurol. 2011;258(1):74-9. [DOI:10.1007/s00415-010-5684-3] [PMID]
37. Neyestanak S, Heydari M, Hoseini AF, Ghodusi Borujeni M, Seyedfatemi N. Self esteem and its associated factors in patients with multiple sclerosis. Iran Journal of Nursing. 2012;25(78):14-22.
38. Flachenecker P, Kümpfel T, Kallmann B, Gottschalk M, Grauer O, Rieckmann P, Trenkwalder C, Toyka KV. Fatigue in multiple sclerosis: a comparison of different rating scales and correlation to clinical parameters. Mult Scler J. 2002;8(6):523-6. [DOI:10.1191/1352458502ms839oa] [PMID]
39. lriarte J, Subirá ML, de Castro P. Modalities of fatigue in multiple sclerosis: correlation with clinical and biological factors. Mult Scler J. 2000;6(2):124-30. https://doi.org/10.1191/135245800678827572 [DOI:10.1177/135245850000600212]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.