جلد 33، شماره 123 - ( اردیبهشت 1399 )                   جلد 33 شماره 123 صفحات 83-73 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشکده پرستاری مامایی، مرکز تحقیقات مدل سازی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد،ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09133822402 Email:heidari.h@skums.ac.ir
2- دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات مدل سازی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
چکیده:   (3059 مشاهده)
زمینه و هدف: آنژیوگرافی اطفال برای تشخیص و درمان ناهنجاری‌های قلبی مادرزادی در اطفال به صورت گسترده در دو دهه گذشته استفاده شده است. به منظور ارتقاء و بهبود محیط مراقبت ویژه کودکان توجه به تجارب و نظرات پرستاران شاغل در محیط مراقبت ویژه کودکان از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، تبیین ضرورت و الزامات بخش آنژیوگرافی کودکان از منظر تیم مراقبتی بود.
روش بررسی: این پژوهش به شیوه رویکرد تحلیل محتوای کیفی در سال 2018 انجام شد. مشارکت کنندگان 20 نفر شامل نه پرستار، چهار رادیولوژیست و هفت پزشک قلب بودند که به روش هدفمند از بخش آنژیوگرافی بیمارستان هاجر شهرکرد انتخاب شدند. مدت مصاحبه‌ بین 35 تا 60 دقیقه بود. جمع‌آوری داده‌ها و مصاحبه‌ها تا اشباع داده‌ها انجام شد. جمع‌آوری و تجزیه تحلیل داده‌ها چهار ماه طول کشید. جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی استفاده شدبه منظور اطمینان از صحت یافته‌های پژوهش از چهار معیار 1- اعتبار یا مقبولیت 2- قابلیت اعتماد یا همسان بودن 3- قابلیت انتقال 4- تأیید پذیری استفاده شد.
یافته‌ها: از تحلیل داده‌ها سه طبقه حساسیت بخش، ضرورت کاربرد صحیح تجهیزات تخصصی، و ضرورت آموزش و مهارت آموزی به دست آمد. طبقه حساسیت بخش با سه زیرطبقه ویژه بودن بیماران، استریل بودن محیط آنژیوگرافی، و لزوم آشنایی با بخش مشخص شد. طبقه تجهیزات تخصصی با دو زیرطبقه گران بودن تجهیزات، و ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات تخصصی، به دست آمد. طبقه ضرورت آموزش و مهارت آموزی با دو زیرطبقه نیاز به مهارت‌های دانشی و نیاز به مهارت‌های ارتباطی مشخص شد.
نتیجه‌گیری کلی: سه یافته مهم این مطالعه ضرورت آشنایی و ضرورت کاربرد صحیح تجهیزات تخصصی و ضرورت آموزش و مهارت آموزی، همچون گنجینه‌ایی طلایی است که کلید آن در دست مدیران و مسئولان بیمارستان است. آموزش تیم مراقبتی در بخش آنژیوگرافی امری یکباره نیست بلکه فرآیندی مستمر است. از جمله مهارت‌های مورد نیاز کار در بخش آنژیوگرافی داشتن دانش کافی و توانایی ارتباط صحیح با بیمار و همراهان، و توانایی استفاده صحیح و مناسب از تجهیزات تخصصی در بخش است که می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی ارتباط و مشاوره، برگزاری کلاس‌های آموزشی تجهیزات تخصصی، آمادگی‌های لازم برای کارکنان این بخش فراهم کرد.
متن کامل [PDF 812 kb]   (814 دریافت)    
نوع مطالعه: کیفی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/10/28 | پذیرش: 1399/2/2 | انتشار: 1399/2/2

فهرست منابع
1. Mobini-Bidgoli M, Taghadosi M, Gilasi H, Farokhian A. The effect of hand reflexology on anxiety in patients undergoing coronary angiography: A single-blind randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice. 2017;27:31-6. [DOI:10.1016/j.ctcp.2017.01.002] [PMID]
2. Le Roy J, Vernhet Kovacsik H, Zarqane H, Vincenti M, Abassi H, Lavastre K, Mura T, Lacampagne A, Amedro P. Submillisievert multiphasic coronary computed tomography angiography for pediatric patients with congenital heart diseases. Circulation: Cardiovascular Imaging. 2019;12(2):e008348. [DOI:10.1161/CIRCIMAGING.118.008348]
3. van der Stelt F, Siegerink SN, Krings GJ, Molenschot MM, Breur JM. Three-dimensional rotational angiography in pediatric patients with congenital heart disease: a literature review. Pediatric cardiology. 2019;40(2):257-64. [DOI:10.1007/s00246-019-02052-z] [PMID] [PMCID]
4. Hickey EJ, Caldarone CA, Blackstone EH, Williams WG, Yeh Jr T, Pizarro C, Lofland G, Tchervenkov CI, Pigula F, McCrindle BW, Congenital Heart Surgeons' Society. Biventricular strategies for neonatal critical aortic stenosis: high mortality associated with early reintervention. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;144(2):409-17. [DOI:10.1016/j.jtcvs.2011.09.076] [PMID]
5. Aiken LH, Sloane D, Griffiths P, Rafferty AM, Bruyneel L, McHugh M, Maier CB, Moreno-Casbas T, Ball JE, Ausserhofer D, Sermeus W. Nursing skill mix in European hospitals: cross-sectional study of the association with mortality, patient ratings, and quality of care. BMJ qual saf. 2017;26(7):559-68. [DOI:10.1136/bmjqs-2016-005567] [PMID] [PMCID]
6. Arrogante O, Aparicio-Zaldivar E. Burnout and health among critical care professionals: The mediational role of resilience. Intens Crit Care Nurs. 2017;42:110-5. [DOI:10.1016/j.iccn.2017.04.010] [PMID]
7. Jansson AB, Engström Å. Working together: critical care nurses experiences of temporary staffing within Swedish health care: A qualitative study. Intens Crit Care Nurs. 2017;41:3-10. [DOI:10.1016/j.iccn.2016.08.010] [PMID]
8. Currey J, Eustace P, Oldland E, Glanville D, Story I. Developing professional attributes in critical care nurses using Team-Based Learning. Nurse Educ Pract. 2015;15(3):232-8. [DOI:10.1016/j.nepr.2015.01.011] [PMID]
9. Güner P, Hiçdurmaz D, Yıldırım NK, İnci F. Psychosocial care from the perspective of nurses working in oncology: A qualitative study. Eur J Oncol Nurs. 2018;34:68-75. [DOI:10.1016/j.ejon.2018.03.005] [PMID]
10. Cho E, Sloane DM, Kim EY, Kim S, Choi M, Yoo IY, Lee HS, Aiken LH. Effects of nurse staffing, work environments, and education on patient mortality: an observational study. Int J Nurs Stud. 2015;52(2):535-42. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2014.08.006] [PMID] [PMCID]
11. Wang S, Liu Y. Impact of professional nursing practice environment and psychological empowerment on nurses' work engagement: test of structural equation modelling. J Nurs Manag. 2015;23(3):287-96. [DOI:10.1111/jonm.12124] [PMID]
12. Ulrich BT, Lavandero R, Woods D, Early S. Critical care nurse work environments 2013: a status report. Critical care nurse. 2014;34(4):64-79. [DOI:10.4037/ccn2014731] [PMID]
13. Rezaei M, Ghiasvandian S, Zakeri Moghadam M. Comparison of physicians' and nurses' perceptions of futile care in intensive care units of Shiraz University of Medical Sciences hospitals. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 2018;7(1):6-13.
14. Afshar M, Gandomani HS, Alavi NM. Exploring Barriers to Promotion of Professional Empowerment from the Perspectives of Nurses working in Surgical Ward of Kashan Shahid Beheshti hospital: A Qualitative Study. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing (IJRN). 2018; 5(2):1-9.
15. Elo S, Kyngäs H. The qualitative content analysis process. J Adv Nurs. 2008;62(1):107-15. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x] [PMID]
16. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today. 2004;24(2):105-12. [DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001] [PMID]
17. Henwood S, Booth L. On becoming a consultant: a study exploring the journey to consultant practice. Radiography. 2016;22(1):32-7. [DOI:10.1016/j.radi.2015.03.013]
18. Kol E, Ilaslan E, Turkay M. Training needs of clinical nurses at an university hospital in Turkey. Nurse Educ Pract. 2017;22:15-20. [DOI:10.1016/j.nepr.2016.11.004] [PMID]
19. Tuncay S, Gunay U. The effects of playing digital games on the pain levels and mobility states of children post-angiography: A randomized controlled trial. Annals of Medical Research. 2019;26(9):1731-6. [DOI:10.5455/annalsmedres.2019.06.359]
20. Johnson C. Design, organization and staffing of the intensive care unit. Surgery (Oxford). 2018;36(4):159-65. [DOI:10.1016/j.mpsur.2018.01.007]
21. Kim EK, Shin S. Teaching efficacy of nurses in clinical practice education: A cross-sectional study. Nurse Educ Today. 2017;54:64-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2017.04.017] [PMID]
22. Expósito JS, Costa CL, Agea JL, Izquierdo MD, Rodríguez DJ. Ensuring relational competency in critical care: Importance of nursing students' communication skills. Inten Crit Care Nurs. 2018;44:85-91. [DOI:10.1016/j.iccn.2017.08.010] [PMID]
23. Butler R, Monsalve M, Thomas GW, Herman T, Segre AM, Polgreen PM, Suneja M. Estimating time physicians and other health care workers spend with patients in an intensive care unit using a sensor network. Am J Med. 2018;131(8):972-e9. [DOI:10.1016/j.amjmed.2018.03.015] [PMID]
24. Arslanian-Engoren C, Scott LD. Clinical decision regret among critical care nurses: A qualitative analysis. Heart & Lung. 2014;43(5):416-9. [DOI:10.1016/j.hrtlng.2014.02.006] [PMID]
25. Lobo VM, Ploeg J, Fisher A, Peachey G, Akhtar-Danesh N. Critical care nurses' perceptions of the outcomes of working overtime in Canada. Nursing outlook. 2017;65(4):400-10. [DOI:10.1016/j.outlook.2016.12.009] [PMID]
26. Robaee N, Atashzadeh-Shoorideh F, Ashktorab T, Baghestani A, Barkhordari-Sharifabad M. Perceived organizational support and moral distress among nurses. BMC nursing. 2018;17(1):1-7. [DOI:10.1186/s12912-017-0270-y] [PMID] [PMCID]
27. Gouzou M, Karanikola M, Lemonidou C, Papathanassoglou E, Giannakopoulou M. Measuring professional satisfaction and nursing workload among nursing staff at a Greek Coronary Care Unit. Revista Esc Enfer USP. 2015;49(SPE):15-21 [DOI:10.1590/S0080-6234201500000003] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.