جلد 33، شماره 123 - ( اردیبهشت 1399 )                   جلد 33 شماره 123 صفحات 61-47 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
2- پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09369694744 Email: rahnamaeia@yahoo.com
3- برنامه ریزی آموزش از راه دور، مشاور طراحی در مرکز یادگیری الکترونیکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
4- آمار زیستی، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (2855 مشاهده)
زمینه و هدف: دلیریوم یکی از حادترین و رایج­ترین اختلالات شناختی در میان بیماران بستری در بخش­های مراقبت ویژه می­باشد. یکی از عوامل مرتبط با مراقبت ضعیف در بین پرستاران، کمبود دانش کافی و مؤثر برای شناسایی دلیریوم است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر یادگیری الکترونیک تعاملی بر دانش پرستاران مراقبت ویژه درخصوص دلیریوم صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه نیمه­تجربی به روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بر روی 88 پرستار شاغل در بخش­های مراقبت­های ویژه دو بیمارستان آموزشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 1398 که به روش تمام شماری انتخاب شدند، انجام گرفت. به منظور جلوگیری از آلودگی یک بیمارستان به عنوان مداخله و دیگری به عنوان کنترل انتخاب شدند. مداخله شامل استفاده از محتوای یادگیری الکترونیکی تعاملی بود که بر روی سایت بیمارستان گروه مداخله بارگذاری شد. بلافاصله قبل و ۲ ماه پس از ورود به مطالعه، داده­ها با استفاده از پرسشنامه دانش پرستاران در مورد دلیریوم (DKQ) در دو گروه سنجیده شد. پس از جمع­آوری داده، تحلیل آن­ها با استفاده از آزمون تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر در نرم افزار  SPSSنسخه 16 انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که نمرات دانش پرستاران ICU پس از یادگیری به شیوه الکترونیکی تعاملی در گروه مداخله افزایش یافته و به طور معناداری در مقایسه با گروه کنترل بالاتر بود (001/0 P<). تغییرات نمره دانش در دو گروه مورد مطالعه در برخی حیطه ها مثبت بود، اما این افزایش نمره درگروه مداخله به طور معنی­داری بیشتر از گروه کنترل بود (001/0 P<).
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به نتایج پژوهش، استفاده از یادگیری به شیوه الکترونیک تعاملی بر دانش پرستاران شاغل در بخش­های ICU مؤثر بود. بنابراین استفاده از این روش آموزشی برای آموزش کارکنان سلامت بویژه پرستاران و نیز دانشجویان پرستاری پیشنهاد می­شود.
متن کامل [PDF 1182 kb]   (1053 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/10/23 | پذیرش: 1399/1/27 | انتشار: 1399/1/27

فهرست منابع
1. Faustino TN, Pedreira LC, Freitas YS, Silva RM, Amaral JB. Prevention and monitoring of delirium in older adults: an educational intervention. Revista brasileira de enfermagem. 2016;69(4):725-32. [DOI:10.1590/0034-7167.2016690416i] [PMID]
2. Lieow JL, Chen FS, Song G, Tang PS, Kowitlawakul Y, Mukhopadhyay A. Effectiveness of an advanced practice nurse‐led delirium education and training programme. Int Nurs Rev. 2019;66(4):506-13. [DOI:10.1111/inr.12519] [PMID]
3. Azimi AV, Ebadi A, Ahmadi F, Saadat S. Delirium in prolonged hospitalized patients in the intensive care unit. Trauma monthly. 2015;20(2):40-46. [DOI:10.5812/traumamon.17874] [PMID] [PMCID]
4. Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. The Lancet. 2014;383(9920):911-22. [DOI:10.1016/S0140-6736(13)60688-1]
5. Wang S, Hammes J, Khan S, Gao S, Harrawood A, Martinez S, Moser L, Perkins A, Unverzagt FW, Clark DO, Boustani M. Improving Recovery and Outcomes Every Day after the ICU (IMPROVE): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2018;19(1):196. [DOI:10.1186/s13063-018-2569-8] [PMID] [PMCID]
6. van der Kuur A, Bethlehem C, Bruins N, de Jager C, van Alst C, Haagsma OG, Keijzers A, Boerma EC. Impact of a Premorbid Psychiatric Disorder on the Incidence of Delirium during ICU Stay, Morbidity, and Long-Term Mortality. Crit Care Research Pract. 2019 18;2019. [DOI:10.1155/2019/6402097] [PMID] [PMCID]
7. Pandharipande PP, Girard TD, Jackson JC, Morandi A, Thompson JL, Pun BT, Brummel NE, Hughes CG, Vasilevskis EE, Shintani AK, Moons KG. Long-term cognitive impairment after critical illness. New Eng J Med. 2013;369(14):1306-16. [DOI:10.1056/NEJMoa1301372] [PMID] [PMCID]
8. Lasiter S, Boustani MA. Critical care recovery center: making the case for an innovative collaborative care model for ICU survivors. Am J Nurs. 2015;115(3):24-46.
9. Rood P, Huisman-de Waal G, Vermeulen H, Schoonhoven L, Pickkers P, van den Boogaard M. Effect of organisational factors on the variation in incidence of delirium in intensive care unit patients: A systematic review and meta-regression analysis. Austr Crit Care. 2018;31(3):180-7. [DOI:10.1016/j.aucc.2018.02.002] [PMID]
10. Detroyer E, Dobbels F, Debonnaire D, Irving K, Teodorczuk A, Fick DM, Joosten E, Milisen K. The effect of an interactive delirium e-learning tool on healthcare workers' delirium recognition, knowledge and strain in caring for delirious patients: a pilot pre-test/post-test study. BMC medical education. 2016;16(1):17. [DOI:10.1186/s12909-016-0537-0] [PMID] [PMCID]
11. Elliott SR. ICU delirium: a survey into nursing and medical staff knowledge of current practices and perceived barriers towards ICU delirium in the intensive care unit. Intensive and Critical Care Nursing. 2014;30(6):333-8. [DOI:10.1016/j.iccn.2014.06.004] [PMID]
12. Bannon L, McGaughey J, Clarke M, McAuley DF, Blackwood B. Designing a nurse-delivered delirium bundle: What intensive care unit staff, survivors, and their families think?. Austr Crit Care. 2018;31(3):174-9. [DOI:10.1016/j.aucc.2018.02.007] [PMID]
13. Monfared A, Soodmand M, Ghasemzadeh G. Knowledge and attitude of Intensive care units nurses towards Delirium working at Guilan University of Medical Sciences in 2015elirium. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2017;7(1):1-7.
14. Milisen K, Cremers S, Foreman MD, Vandevelde E, Haspeslagh M, De Geest S, Abraham I. The strain of care for Delirium Index: a new instrument to assess nurses' strain in caring for patients with delirium. Int J Nurs Stud. 2004;41(7):775-83. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2004.03.005] [PMID]
15. Olson T. Delirium in the intensive care unit: role of the critical care nurse in early detection and treatment. Dynamics (Pembroke, Ont.). 2012;23(4):32-36.
16. Detroyer E, Dobbels F, Teodorczuk A, Deschodt M, Depaifve Y, Joosten E, Milisen K. Effect of an interactive E-learning tool for delirium on patient and nursing outcomes in a geriatric hospital setting: findings of a before-after study. BMC geriatrics. 2018;18(1):1-9. [DOI:10.1186/s12877-018-0715-5] [PMID] [PMCID]
17. Fowler BM. Clinical Education to Decrease Perceived Barriers to Delirium Screening in Adult Intensive Care Units. Critical care nursing quarterly. 2019;42(1):41-3. [DOI:10.1097/CNQ.0000000000000235] [PMID]
18. Sinclair PM, Kable A, Levett-Jones T, Booth D. The effectiveness of Internet-based e-learning on clinician behaviour and patient outcomes: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2016;57:70-81. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2016.01.011] [PMID]
19. Horton W, Horton K. E-learning Tools and Technologies: A consumer's guide for trainers, teachers, educators, and instructional designers. John Wiley & Sons; 2003 Feb 3.
20. Mahdiyoun SA, Imanipour M, Mojtahedzadeh R, Hosseini AF. Comparison of effectiveness of interactive and non-interactive virtual education about brain death and organ transplantation on knowledge and satisfaction of critical care nurses. Journal of hayat. 2015;21(2):40-53.
21. Mojtahedzadeh R, Ebrahimzadeh I, Zandi B, Sarmadi M, Alipour A. Proper e-content format for internet based continuous medical education in Iran. Iranian Journal of Medical Education. 2011;11(4):382-92.
22. McCrow J, Sullivan KA, Beattie ER. Delirium knowledge and recognition: A randomized controlled trial of a web-based educational intervention for acute care nurses. Nurse education today. 2014;34(6):912-7. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.12.006] [PMID]
23. Asgari P, Cheraghi MA, Shiri M, Bahramnezhad F. Comparing Two Training Methods on the Level of Delirium Awareness in Intensive Care Unit Nurses. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2016;8(3): 1-6. [DOI:10.17795/jjhs-35675]
24. Safwat AM. Effectiveness of a computer-based learning module on arterial blood gas interpretation among staff nurses in critical care units. Innovative Journal of Medical and Health Science. 2018;8(3):31-40.
25. Karahan Okuroğlu G, Ecevit Alpar Ş. Effect of Web‐based diabetes training program on diabetes‐related knowledge, attitudes, and skills of health professionals: A randomized controlled trial. Japan Journal of Nursing Science. 2019;16(2):184-93. [DOI:10.1111/jjns.12228] [PMID]
26. Bahrambeygi F, Shojaeizadeh D, Sadeghi R, Nasiri S, Ghazanchaei E. The effectiveness of an e-Learning program on nurse's knowledge and behavior for caring of patients with thromboembolism: A comparative study. J Nurs Healthcare Manag 1: 105 Abstract Keywords: E-learning. 2018.
27. Cook DA, Levinson AJ, Garside S, Dupras DM, Erwin PJ, Montori VM. Instructional design variations in internet-based learning for health professions education: a systematic review and meta-analysis. Academic medicine. 2010;85(5):909-22. [DOI:10.1097/ACM.0b013e3181d6c319] [PMID]
28. Bélanger L, Ducharme F. Narrative-based educational nursing intervention for managing hospitalized older adults at risk for delirium: field testing and qualitative evaluation. Geriatric Nursing. 2015;36(1):40-6. [DOI:10.1016/j.gerinurse.2014.10.010] [PMID]
29. Mokhtari Nouri J, Ebadi A, Alhani F, Rejeh N. Importance of role-model teaching in nursing students' education. Iranian Quarterly of Education Strategies. 2011;3(4): 149-54.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.