جلد 32، شماره 122 - ( اسفند 1398 )                   جلد 32 شماره 122 صفحات 68-55 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، گیلان، رشت، ایران
2- مربی، گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران، (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09113499912 Email:mmirzaee334@gmail.com
3- استاد، فوق تخصص گوارش و کبد، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
4- استادیار، اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
5- دانشیار،گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
چکیده:   (4454 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از موقعیت‌های اضطراب‌آور برای بسیاری از بیماران در محیط‌های بالینی، آندوسکوپی است. رایحه‌درمانی یکی از روش‌های طب مکمل برای کاهش اضطراب است. این پژوهش با هدف تعیین تأثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی در ایران انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش یک کار آزمایی بالینی در بخش آندوسکوپی بیمارستان رازی رشت، از بهمن ماه ۱۳۹۷ تا شهریور ماه ۱۳۹۸ می‌باشد. ۷۰ نفر به روش در دسترس از افراد واجد شرایط ورود به مطالعه، به طور تصادفی در دو گروه مداخله و پلاسبو قرار گرفتند. پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه، پرسشنامه‌ی اطلاعات جمعیت شناختی و اضطراب Spielberger تکمیل شد. یک ساعت قبل از آندوسکوپی، گروه مداخله تحت رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس ۱۰ درصد و گروه پلاسبو تحت رایحه درمانی با پلاسبو به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفتند. سپس پرسشنامه‌ی اضطراب مجدداً قبل از آندوسکوپی تکمیل گردید. داده‌ها توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۶ و با استفاده از آزمون‌های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (۰۵/۰P<).
یافتهها: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه ۷۵/۱۶ ± ۱۲/۴۷ بود. بیشتر نمونه‌ها زن بودند. پس از انجام مداخله، میانگین نمره اضطراب در گروه مداخله نسبت به گروه پلاسبو کاهش یافته بود، که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری را نشان داد (۰۰۱/۰=P).
نتیجه‌گیری کلی: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر اضطراب بیماران قبل از آندوسکوپی مؤثر بود. رایحه‌درمانی با توجه به هزینه‌ی کم، ایمنی و سادگی آن، می‌تواند به عنوان یک اقدام مکمل برای کاهش اضطراب در بیماران قبل از آندوسکوپی استفاده گردد.
متن کامل [PDF 1038 kb]   (1553 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1398/8/22 | پذیرش: 1398/11/21 | انتشار: 1398/11/21

فهرست منابع
1. Poursharifi H, Doshmanshekar M, Somi M, Hosseinynasab S. Evaluation of the effectiveness of different teaching methods on anxiety in patients referred for endoscopy. Govaresh. 2013;18(1):32-8.
2. Sargin M, Uluer MS, Aydogan E, Hanedan B, Tepe Mİ, Eryılmaz MA, Ebem E, Özmen S. Anxiety levels in patients undergoing sedation for elective upper gastrointestinal endoscopy and colonoscopy. Medical Archives. 2016;70(2):112. [DOI:10.5455/medarh.2016.70.112-115] [PMID] [PMCID]
3. Maghaminejad F, Adib-Hajbaghery M, Jahangir S. Predicting Factors of Patients' Anxiety before Endoscopy. Iranian Journal of Psychiatric Nursing. 2017;4(6):22-9. [DOI:10.21859/ijpn-04065]
4. Samson R. Effect of Video Assisted Teaching on Anxiety among Patients Undergoing Upper Gastro Endoscopy. Int J Health Sci Res. 2019;9(7):86-94.
5. Orujlu S, Hemmati-Maslakpak M. Effect of nursing interventions on anxiety and vital signs in patients undergoing endoscopy: a randomized clinical trial study. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2014;3. [DOI:10.17795/nmsjournal25661] [PMID] [PMCID]
6. Bice AA, Gunther M, Wyatt T. Increasing nursing treatment for pediatric procedural pain. Pain Management Nursing. 2014;15(1):365-79. [DOI:10.1016/j.pmn.2012.06.004] [PMID]
7. Seda PE, Van NO, Mehmet Koruk YP, Van OO, Gulfien MT. Effect of providing information to the patient about upper gastrointestinal endoscopy on the patient's perception, compliance and anxiety level associated with the procedure. Turk J Gastroenterol. 2011;22(1):10-7. [DOI:10.4318/tjg.2011.0150] [PMID]
8. Orujlu S, Hemmati-Maslakpak M. Effect of nursing interventions on anxiety and vital signs in patients undergoing endoscopy: a randomized clinical trial study. J Clin Nurs Mid. 2014;3(3):36-43. [DOI:10.17795/nmsjournal25661] [PMID] [PMCID]
9. Najafi Z, Taghadosi M, Sharifi K, Farrokhian A, Tagharrobi Z. The effects of inhalation aromatherapy on anxiety in patients with myocardial infarction: a randomized clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal. 2014;16(8). [DOI:10.5812/ircmj.15485]
10. Pourmovahed Z, Zare Zardini H, Vahidi AR, Jafari Tadi E. The effect of inhalation aromatherapy on anxiety level of the patients before coronary artery bypass graft surgery (CABG). Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016;15(6):551-62.
11. Tahmasbi H, Mahmoodi G, Mokhberi V, Hassani S, Akbarzadeh H, Rahnamai N. The impact of aromatherapy on the anxiety of patients experiencing coronary angiography. Zahedan J Res Med Sci. 2012;14(3):51-5.
12. Heidari MR, Nateq M, Ebadi A. Aromatherapy from the perspective of traditional Iranian medicine and modern medicine. Journal of Islamic and Iranian Traditional Medicine. 2017;8(2):173-82.
13. Ali B, Al-Wabel NA, Shams S, Ahamad A, Khan SA, Anwar F. Essential oils used in aromatherapy: A systemic review. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2015;5(8):601-11. [DOI:10.1016/j.apjtb.2015.05.007]
14. Yaghoobi K, Kaka GR, Davoodi S, Ashayeri H. Therapeutic effects of Lavandula angustifolia. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2016;17(4):1-9.
15. Yazdkhasti M, Pirak A. The effect of aromatherapy with lavender essence on severity of labor pain and duration of labor in primiparous women. Complementary therapies in clinical practice. 2016;25:81-6. [DOI:10.1016/j.ctcp.2016.08.008] [PMID]
16. Safarabadi M. Investigation on the effectiveness inhalation aromatherapy with Lavender essential oil on the anxiety of patients with burns. Complementary Medicine Journal. 2016;6(3):1583-91.
17. Mesri M, Hossieni SM, Heidarifar R, Mirizade M, Forozanfar MJ. Effect of lavender aromatherapy on anxiety and hemodynamic changes: A randomized clinical trial. Qom University of Medical Sciences Journal. 2017;10(12):69-76.
18. Hosseini S, Heydari A, Vakili M, Moghadam S, Tazyky S. Effect of lavender essence inhalation on the level of anxiety and blood cortisol in candidates for open-heart surgery. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2016 l;21(4):397. [DOI:10.4103/1735-9066.185582] [PMID] [PMCID]
19. Bekhradi R, Vakilian K. The effect of lavender aromatherapy on test anxiety in female students. Current Women's Health Reviews. 2016;12(2):137-40. [DOI:10.2174/1573404812666161021114923]
20. Kasper S, Möller HJ, Volz HP, Schläfke S, Dienel A. Silexan in generalized anxiety disorder: investigation of the therapeutic dosage range in a pooled data set. Int Clin Psychopharmacol. 2017;32(4):195-204. [DOI:10.1097/YIC.0000000000000176] [PMID]
21. Lee CH, Lai CL, Sung YH, Lai MY, Lin CY, Lin LY. Comparing effects between music intervention and aromatherapy on anxiety of patients undergoing mechanical ventilation in the intensive care unit: a randomized controlled trial. Quality of Life Research. 2017 J;26(7):1819-29. [DOI:10.1007/s11136-017-1525-5] [PMID]
22. Sayed AM, Morsy S, Tawfik GM, Naveed S, Minh-Duc NT, Hieu TH, Ali ZA, Shinkar A, Doheim MF, Hashan MR, Huy NT. The best route of administration of lavender for anxiety: a systematic review and network meta-analysis. General Hospital Psychiatry. 2020;64:33-40. [DOI:10.1016/j.genhosppsych.2020.02.001] [PMID]
23. Salehi-Pourmehr H, Ostadrahimi A, Ebrahimpour-Mirzarezaei M, Farshbaf-Khalili A. Does aromatherapy with lavender affect physical and psychological symptoms of menopausal women? A systematic review and meta-analysis. Complem Therap Clin Practice. 2020 20:101150. [DOI:10.1016/j.ctcp.2020.101150] [PMID]
24. Stanley PF, Wan LF, Karim RA. A Randomized Prospective Placebo-Controlled Study of the Effects of Lavender Aromatherapy on Preoperative Anxiety in Cataract Surgery Patients. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2020 Mar 13. [DOI:10.1016/j.jopan.2019.12.004] [PMID]
25. Abbaszadeh R, Tabari F, Asadpour A. The Effect of Lavender Aroma on Anxiety of Patients Having Bone Marrow Biopsy. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2020;21(3):771-5. [DOI:10.31557/APJCP.2020.21.3.771] [PMID]
26. Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the state-trait anxiety inventory. 1970.
27. Fayazi S, Babashahi M, Rezaei M. The effect of inhalation aromatherapy on anxiety level of the patients in preoperative period. Iranian journal of nursing and midwifery research. 2011;16(4):278.
28. Kahangi L, Moeini M, Babashahi M. The effects of reflexology on anxiety levels before coronary artery bypass graft surgery. Journal of Research in Behavioural Sciences. 2012;9(5):0.
29. Mahram B. Validation of Eshpil berger anxiety test in Mashhad. Tehran: University of Education. 1994.
30. Spielberger CD, Gorsuch RL. State-trait anxiety inventory for adults: Manual and sample: Manual, instrument and scoring guide: Consulting Psychologists Press; 1983 [DOI:10.1037/t06496-000]
31. Bates CK, Carroll N, Potter J. The challenging pelvic examination. J Gen Int Med. 2011;26(6):651-7. [DOI:10.1007/s11606-010-1610-8] [PMID] [PMCID]
32. Tugut N, Demirel G, Baser M, Ata EE, Karakus S. Effects of lavender scent on patients' anxiety and pain levels during gynecological examination. Complementary therapies in clinical practice. 2017;28:65. [DOI:10.1016/j.ctcp.2017.05.006] [PMID]
33. Rajai N, Sajadi SA, Teymouri F, Zareiyan A, Siavoshi S, Malmir M. The Effect of aromatherapy with lavender essential oil on anxiety and stress in patients undergoing coronary artery bypass graft surgery. signs. 2016;10:23. [DOI:10.17795/jjcdc-34035]
34. Karadag E, Baglama SS. The effect of aromatherapy on fatigue and anxiety in patients undergoing hemodialysis treatment: a randomized controlled study. Holistic Nursing Practice. 2019;33(4):222-9. [DOI:10.1097/HNP.0000000000000334] [PMID]
35. Jaruzel CB, Gregoski M, Mueller M, Faircloth A, Kelechi T. Aromatherapy for preoperative anxiety: A pilot study. Journal of Perianesthesia Nursing. 2019;34(2):259-64. [DOI:10.1016/j.jopan.2018.05.007] [PMID]
36. Beyliklioğlu A, Arslan S. Effect of lavender oil on the anxiety of patients before breast surgery. Journal of Perianesthesia Nursing. 2019;34(3):587-93. [DOI:10.1016/j.jopan.2018.10.002] [PMID]
37. Mogharab M, Ayoubzadeh K, Hosseini SM, Sharifzadeh G. The effects of inhalation of aromatherapy with lavender on anxiety amongst patients undergoing colonoscopy. Mod Care J. 2016;13(1):e9457. [DOI:10.17795/modernc.9457]
38. Muzzarelli L, Force M, Sebold M. Aromatherapy and reducing preprocedural anxiety: A controlled prospective study. Gastroenterology nursing: the official journal of the Society of Gastroenterology Nurses and Associates. 2006;29(6):466-71. [DOI:10.1097/00001610-200611000-00005] [PMID]
39. Holm L, Fitzmaurice L. Emergency department waiting room stress: can music or aromatherapy improve anxiety scores?. Pediatric emergency care. 2008;24(12):836-8. [DOI:10.1097/PEC.0b013e31818ea04c] [PMID]
40. Hu PH, Peng YC, Lin YT, Chang CS, Ou MC. Aromatherapy for reducing colonoscopy related procedural anxiety and physiological parameters: a randomized controlled study. Hepato-gastroenterology. 2010;57(102):1082

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.