جلد 32، شماره 117 - ( اردیبهشت 1398 )                   جلد 32 شماره 117 صفحات 79-69 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
2- مربی،گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09123907046 Email: Jafarjalal.e@iums.ac.ir
چکیده:   (4180 مشاهده)
زمینه و هدف: با توجه به ماهیت بیماری و وضعیت مددجویانی که تحت درمان هستند، در بخش‌های روانپزشکی فشار، تنش و استرس بیشتر از سایر بخش‌ها است که این امر ممکن است سلامت عمومی پرستاران در همه ابعاد را به خطر اندازد. این موضوع می‌تواند کیفیت زندگی کاری پرستاران راتحت تأثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط کیفیت زندگی کاری با سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش‌های روانپزشکی مراکز آموزشی درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران انجام گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های روانپزشکی مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران که با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با تخصیص نسبتی انتخاب شدند، شرکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل  Quality of Work Life QuestionnaireوGeneral Health Questionnaire  بود. در تجزیه و تحلیل آماری از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانساز طریق نرم افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کیفیت زندگی کاری کسب شده پرستاران مورد پژوهش در سطح متوسط و میانگین نمره کسب شده در سلامت عمومی آنان در سطح خوب به دست آمد. کیفیت زندگی کاری به طور کلی با سلامت عمومی در دو حیطه علائم اضطرابی و اختلال خواب (026/0P=) و علائم افسردگی (041/0P=) همبستگی معنی‌دار آماری معکوس داشتند یعنی با افزایش کیفیت زندگی کاری نمره سلامت عمومی در حیطه علائم اضطرابی و اختلال خواب.و علائم افسردگی.یافت که نشاندهنده بهبود سلامت عمومی در دو بعد ذکر شده می‌باشد.
نتیجه‌گیری کلی: کیفیت زندگی کاری می‌تواند سلامت عمومی پرستاران بخش‌های روانپزشکی را در ابعاد علائم اضطرابی و اختلال خواب و علائم افسردگی تحت تأثیر قرار دهد. به کارگیری سیاست‌هایی جهت ارتقاء شرایط کار و بهبود کیفیت زندگی کاری پرستاران می‌تواند اثرات مطلوبی بر سلامت عمومی آنان در بخش‌های روانپزشکی داشته باشد.
متن کامل [PDF 890 kb]   (1484 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/10/29 | پذیرش: 1398/1/31 | انتشار: 1398/1/31

فهرست منابع
1. Najafi F, Kermansaravi F, Gangoozehi E. The Relationship between General Health and Quality of Work Life of Nurses Working in Zahedan Teaching Hospitals. Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing. 2018;4(2):53-9.
2. Khammarnia M, Shahsavani F, Shahrakipour M, Barfar E. Relationship Between Knowledge Management and Quality of Working Life in Nursing Staff of Zahedan Teaching Hospitals, 2014. Health Scope. 2015 Mar 2;4(1). [DOI:10.17795/jhealthscope-22696]
3. Ramesh N, Nisha C, Josephine AM, Thomas S, Joseph B. A study on quality of work life among nurses in a medical college hospital in Bangalore. Nat J Comm Med. 2013;4(3):471-4.
4. Thakre SB, Thakre SS, Thakre SN. Quality of work life of nurses working at tertiary health care institution: a cross sectional study. Int J Community Med Public Health. 2017;4(5):1627-36. [DOI:10.18203/2394-6040.ijcmph20171775]
5. Mudiraj D. A Study on Mental Health and Quality of Work Life among teachers Working in Corporate Schools. International Journal of Indian Psychology. 2017;4(2):96-102.
6. Picco L, Yuan Q, Vaingankar JA, Chang S, Abdin E, Chua HC, Chong SA, Subramaniam M. Positive mental health among health professionals working at a psychiatric hospital. PloS one. 2017;12(6):e0178359. [DOI:10.1371/journal.pone.0178359] [PMID] [PMCID]
7. Eslamian J, Akbarpoor AA, Hoseini SA. Quality of work life and its association with workplace violence of the nurses in emergency departments. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015; 20(1): 56-62.
8. Parvin N, Vardanjani R. Problems of the Nurses Working in Psychiatric Wards of Sina and Hajar Hospital in Dealing with Aggressive Patients in Shahrekord. jgbfnm. 2014;11(1):24-31. [DOI:10.1016/S0924-9338(13)75757-2]
9. Itzhaki M, Bluvstein I, Peles Bortz A, Kostistky H, Bar Noy D, Filshtinsky V, Theilla M. Mental health nurse's exposure to workplace violence leads to job stress, which leads to reduced professional quality of life. Frontiers in psychiatry. 2018;9:59. [DOI:10.3389/fpsyt.2018.00059] [PMID] [PMCID]
10. Maghsoodi S, Hesabi M, Monfared A. General health and related factors in employed nurses in Medical-Educational Centers in Rasht. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2015;25(1):63-72.
11. Ramezani T, Fasihi T, Mangali M. Nurses experiences of occupational aggression in the psychiatric wards: Phenomenology approach. Journal of fundamentals of mental health. 2012;13(4):314-27.
12. Mahdavi Fashtami S, Mohammadeh zadeh Zarankesh S, Esmaeilpour Bandboni M. Moral distress among emergency department nurses: frequency, intensity, effect. Medical Science Journal of Islamic Azad Univesity-Tehran Medical Branch. 2016;26(4):248-55.
13. Moradi T, Maghaminejad F, Azizi-Fini I. Quality of working life of nurses and its related factors. Nursing and midwifery studies. 2014 Jun;3(2). [DOI:10.17795/nmsjournal19450]
14. Dehghannyieri N, Salehi T, Asadinoghabi AA. Assessing the quality of work life, productivity of nurses and their relationship. Iranian Journal of Nursing Research. 2008;3(9):27-37.
15. González-Baltazar R, Hidalgo-Santacruz G, León-Cortés SG, Contreras-Estrada MI, Aldrete-Rodríguez MG, Hidalgo-González BJ, Barrera-Vega JA. Quality of work life and mental health in primary care physicians. Procedia Manufacturing. 2015;3:4935-40. [DOI:10.1016/j.promfg.2015.07.634]
16. Dehaghi ZH, Sheikhtaheri A. Quality of work life and job satisfaction of nursing managers. Iranian journal of public health. 2014 ;43(4):537-8.
17. Hossein oghli gort tapeh S, Sedalshohadaee M. Relationship between qualityof work life and nurses caring behaviors in cancer wards of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences,3102. 2013.
18. Badrizadeh A, Farhadi A, Tarrahi MJ, Saki M, Beiranvand G. Mental health status of the nurses working in Khorramabad state hospitals. Yafte. 2013;15(3):62-9.
19. Mohammadi A, Sarhanggi F, Ebadi A, Daneshmandi M, Reiisifar A, Amiri F, Hajamini ZA. Relationship between psychological problems and quality of work life of Intensive Care Unit Nurses. Iran J Crit Care Nur. 2011;43:135-40.
20. Mahmoodian Ardakani Z, Bahrami MA, Montazeralfaraj R, Fallahzadeh H, Mohammadzadeh M. Relationship between Mental Health and Quality of Working Life among Clinical Staff of Selected Hospitals of Medical Sciences, Yazd. Management Strategies in Health System. 2017;1(2):119-27.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.