جلد 32، شماره 117 - ( اردیبهشت 1398 )                   جلد 32 شماره 117 صفحات 22-7 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- استاد، گروه پرستاری سلامت جامعه و سالمندی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:02143651800 bastani.f@iums.ac.ir Email:
2- کارشناس ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (4830 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماری دیابت با شیوع حدود 5/4 میلیون نفر در ایران، دارای ماهیت مزمن پیشرونده به همراه عوارض طولانی مدت است که به دنبال به کارگیری نادرست مهارت‌های مقابله‌ای ناشی از تأ‌ثیر عامل روانشناختی احساس پیری باعث افت سلامتی می‌شود. پژوهش حاضر به منظور تعیین ارتباط احساس پیری با استقلال عملکردی در سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو در مرکز دیابت شهرستان بروجن انجام گردید.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی به روش غیراحتمالی در دسترس بر روی 123 سالمند 60 تا 74 سال مبتلا به دیابت در شهرستان بروجن انجام شد. بعد از اخذ رضایتنامه کتبی، پرسشنامه  Barthelجهت ارزیابی استقلال عملکردی و Brief Ageing Perceptions Questionnaire B-APQ)) برای بررسی احساس پیری (ادراک از سالمندی) به صورت مصاحبه حضوری در مدت زمان 20 دقیقه تکمیل شد.
یافته‌ها: یافته‌ها در پژوهش حاضر نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره کل احساس پیری در سالمندان مورد مطالعه 5/7 ± 21/58 بود که نشان از احساس نامطلوب از پدیده سالمندی داشت که بعد ادراک منفی از پیری 1/16 درصد را شامل می‌شد. میانگین نمره استقلال عملکردی سالمندان مورد پژوهش 8/4 ± 71/95 بود که 8/52 درصد شرکت کنندگان دارای وابستگی جزئی و کمترین تعداد (4/11%) دارای وابستگی متوسط بودند. نتایج مطالعه ارتباط آماری معنی‌دار و معکوس بین نمره کل استقلال عملکردی و نمره کل احساس پیری (001/0P<، 37/0-r=) را نشان داد.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به نتایج این مطالعه که ارتباط معنی‌دار و معکوسی را بین ادراک از سالمندی و استقلال عملکردی در گروه مورد مطالعه نشان داد، شناخت و آگاهی از این گونه عوامل روانشناختی و ظرفیت و استقلال عملکردی در گروه‌های سنی متفاوت می‌تواند به سیاست‌گذاری مرتبط با سلامت جامع سالمندان و طراحی برنامه‌های پیشگیرانه به عنوان مراقبت‌های کل نگر و انجام مداخلات آموزشی و مشاوره‌ای بیانجامد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد با توانمندسازی سالمندان و افزایش استقلال عملکردی در آنان، ادراک این گروه سنی را از سالمندی بهبود بخشید. برای کاهش احساس منفی از سالمندی می‌توان با راهکارهایی همچون آموزش و مشاوره‌های توانمندسازی، احساس مثبت از سالخوردگی را در آنان تقویت نمود و آنان را در راستای ارتقاء سلامت و استقلال عملکردی پیش برد.
متن کامل [PDF 1228 kb]   (1679 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/10/15 | پذیرش: 1398/1/19 | انتشار: 1398/1/19

فهرست منابع
1. Ocampo JM. Self-rated health: Importance of use in elderly adults. Colombia Médica. 2010;41(3):275-89.
2. Sadegh Moghadam L, Foroughan M, Mohammadi F, Ahmadi F, Farhadi A, Nazari S, Sadeghi N. Aging perception in older adults. Iranian Journal of Ageing. 2016;10(4):202-9.
3. Masoudnia E .Perception and Belifs on Aging and their impact on Elderly General Health. Iranian Journal of Ageing. 2016;11(2):310-20. [DOI:10.21859/sija-1102310]
4. Freitas MC, Queiroz TA, Sousa JA. The meaning of old age and the aging experience of in the elderly. Rev Esc Enferm USP. 2010;44(2):407-12. [DOI:10.1590/S0080-62342010000200024] [PMID]
5. da Rocha Fernandes J, Ogurtsova K, Linnenkamp U, Guariguata L, Seuring T, Zhang P, Cavan D, Makaroff LE. IDF Diabetes Atlas estimates of 2014 global health expenditures on diabetes. Diabetes Res Clin Pract. 2016;117:48-54. [DOI:10.1016/j.diabres.2016.04.016] [PMID]
6. Atlas IDF. International Diabetes Federation 2013. 6th ed 2013.
7. Amiri M, Saghaei A, Abedi A. Effectiveness of stress inoculation training (SIT) on general health of diabetic patients. Journal Of Applied Psychology Winter 2011;4 (16): 85-100.
8. Kent D, Haas L, Randal D, Lin E, Thorpe CT, Boren SA, Fisher J, Heins J, Lustman P, Nelson J, Ruggiero L. Healthy coping: issues and implications in diabetes education and care. Population health management. 2010;13(5):227-33. [DOI:10.1089/pop.2009.0065] [PMID] [PMCID]
9. Abazari P, Vanaki Z, Mohammadi E, Amini MM. Barriers to effective diabetes self-management education. Iranian Journal of Medical Education. 2013;13(3):221-32.
10. I Ingrand I, Paccalin M, Liuu E, Gil R, Ingrand P. Positive perception of aging is a key predictor of quality-of-life in aging people. PloS one. 2018;13(10):e0204044. [DOI:10.1371/journal.pone.0204044] [PMID] [PMCID]
11. Sargent-Cox KA, Anstey KJ, Luszcz MA. The relationship between change in self-perceptions of aging and physical functioning in older adults. Psychology and Aging. 2012;27(3):750. [DOI:10.1037/a0027578] [PMID]
12. Hsu HC, Tung HJ. Coping strategies and adaptation for the disabled elderly in Taiwan. Geriatr gerontol int. 2011;11(4):488-95. [DOI:10.1111/j.1447-0594.2011.00701.x] [PMID]
13. Freeman AT, Santini ZI, Tyrovolas S, Rummel-Kluge C, Haro JM, Koyanagi A. Negative perceptions of ageing predict the onset and persistence of depression and anxiety: Findings from a prospective analysis of the Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA). J Affect Disord. 2016 15;199:132-8. [DOI:10.1016/j.jad.2016.03.042] [PMID]
14. Lima-Costa MF, Firmo JO, Uchôa E. Differences in self-rated health among older adults according to socioeconomic circumstances: the Bambuí Health and Aging Study. Cadernos de Saúde Pública. 2005;21:830-9. [DOI:10.1590/S0102-311X2005000300017] [PMID]
15. Moor C, Zimprich D, Schmitt M, Kliegel M. Personality, aging self-perceptions, and subjective health: A mediation model. Int J Aging Hum Dev. 2006;63(3):241-57. [DOI:10.2190/AKRY-UM4K-PB1V-PBHF] [PMID]
16. Darvishpour KA, Abed SZ, Delavar A, Saeid AM. Autonomy in the elderly: a phenomenological study." Hakim Research Journal. 2010 ,12(4): 1 -10.
17. Robertson DA, Kenny RA. Negative perceptions of aging modify the association between frailty and cognitive function in older adults. Personality and Individual Differences. 2016;100:120-5. [DOI:10.1016/j.paid.2015.12.010]
18. Ingrand I, Houeto JL, Gil R, Mc Gee H, Ingrand P, Paccalin M. The validation of a French-language version of the Aging Perceptions Questionnaire (APQ) and its extension to a population aged 55 and over. BMC geriatrics. 2012;12(1):17. [DOI:10.1186/1471-2318-12-17] [PMID] [PMCID]
19. J Jung M, Muntaner C, Choi M. Factors related to perceived life satisfaction among the elderly in South Korea. J Prev Med Public Health. 2010;43(4):292-300. [DOI:10.3961/jpmph.2010.43.4.292] [PMID]
20. Kim SH. Older people's expectations regarding ageing, health‐promoting behaviour and health status. J Adv Nurs. 2009;65(1):84-91. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2008.04841.x] [PMID]
21. Bakhtiyari F, Foroughan M, Fakhrzadeh H, Nazari N, Najafi B, Alizadeh M, Arzaghi M, Sharifi F, Shoaee S, Mostafa Q. Validation of the persian version of Abbreviated Mental Test (AMT) in elderly residents of Kahrizak charity foundation. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2014;13(6):487-94.
22. Tagharrobi Z, Sharifi K, Sooky Z. Psychometric evaluation of Shah version of modified Barthel index in elderly people residing in Kashan Golabchi nursing home. KAUMS Journal (FEYZ). 2011 Sep 15;15(3):213-24.
23. Haghi Askarabadi F, Kraskepian A, Jamhari F. Determine the Psychometric Properties of Aging Perception Questionnaire (APQ). Journal of Psychometry. 2017; 6(22): 59-75.
24. Borim FS, Neri AL, Francisco PM, Barros MB. Dimensions of self-rated health in older adults. Revista de saude publica. 2014;48:714-22. [DOI:10.1590/S0034-8910.2014048005243] [PMID] [PMCID]
25. Wurm S, Benyamini Y. Optimism buffers the detrimental effect of negative self-perceptions of ageing on physical and mental health. Psychology & Health. 2014;29(7):832-48. [DOI:10.1080/08870446.2014.891737] [PMID]
26. Prata MG, Scheicher ME. Correlation between balance and the level of functional independence among elderly people. Sao Paulo Med J. 2012;130(2):97-101. [DOI:10.1590/S1516-31802012000200005]
27. Tavafian SS, Aghamolaei T, Moeini B. Functional independence level of physical activities in elderly people: a populationbased study. Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research / Payesh. 2014;(13) 4:449-56.
28. Greenglass E, Fiksenbaum L, Eaton J. The relationship between coping, social support, functional disability and depression in the elderly. Anxiety, Stress, and Coping. 2006;19(1):15-31. [DOI:10.1080/14659890500436430]
29. Robertson DA, Kenny RA. Negative perceptions of aging modify the association between frailty and cognitive function in older adults. Personality and Individual Differences. 2016;100:120-5. [DOI:10.1016/j.paid.2015.12.010]
30. Bastani F, Hosseiny RS, Baniasad M, Haghni H. Investigation of general health in female care givers of elderly people with alzheimer. Iranian Journal of Ageing. 2010;15;5(3):43-51.
31. Eftekhar AH, Khatti DF, Batebi A, Shojaiezadeh D, Yazdani CJ. Frequency of functional and cognitive impairment and relevant factors in aging. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2012;22(96).
32. Hamidi M, Zeeshan M, O'Keeffe T, Nisbet B, Northcutt A, Nikolich-Zugich J, Khan M, Kulvatunyou N, Fain M, Joseph B. Prospective evaluation of frailty and functional independence in older adult trauma patients. The American Journal of Surgery. 2018;216(6):1070-5. [DOI:10.1016/j.amjsurg.2018.10.023] [PMID]
33. Lachman ME, Neupert SD, Agrigoroaei S. The relevance of control beliefs for health and aging. In Handbook of the psychology of aging 2011 (pp. 175-90). [DOI:10.1016/B978-0-12-380882-0.00011-5]
34. Robertson DA, Kenny RA. "I'm too old for that"-The association between negative perceptions of aging and disengagement in later life. Personality and Individual Differences. 2016;100:114-9. [DOI:10.1016/j.paid.2016.03.096]
35. Bastani FA, Hajizadeh SA, Saatchi KI, Haghani HA. Comparing the effect of acupressure and cryotherapy on the pain caused by removal of chest drain tube in the elderly patients undergoing open heart surgery'. Journal of Client-Centered Nursing Care. 2016 1;2(1):37-52. [DOI:10.32598/jccnc.2.1.37]
36. Nikzad S, Hashemi B, Hasan ZS, Mozdarani H, Baradaran-Ghahfarokhi M, Amini P. The application of the linear quadratic model to compensate the effects of prolonged fraction delivery time on a Balb/C breast adenocarcinoma tumor: An in vivo study. Int J Radiat Biol. 2016 1;92(2):80-6. [DOI:10.3109/09553002.2016.1117677] [PMID]
37. Abolhasani F, Bastani F. Successful Ageing in the Dimensions of Life Satisfaction and Perception of Ageing in the Iranian Elderly Adults Referring to the Health Center in the West of Tehran, Iran. Iran Journal of Nursing. 2019;31(116):61-74.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.