جلد 31، شماره 112 - ( تیر 1397 )                   جلد 31 شماره 112 صفحات 55-44 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- مربی، گروه پرستاری داخلی جراحی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
2- کارشناس پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
3- مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی شرق کشور، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 09158659751 : Mahdi.hosseini@bums.ac.ir Email
چکیده:   (7453 مشاهده)
زمینه و هدف: شناخت ارزش‌های حرفه‌ای، بخش مهمی از عملکرد حرفه پرستاری را تشکیل می‌دهند. به دلیل نقش اساسی پرستاران در نظام سلامت، ایجاد شرایطی جهت توسعه و تکامل این ارزش‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی ارایه مراقبت‌های پرستاری از دیدگاه پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی با شرکت ۱۷۰ نفر از پرستاران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۹۵انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسش نامه‌ای مشتمل بر ویژگی‌های جمعیت شناختی و مقیاس بازنگری شده‌ی ارزش‌های حرفه‌ای پرستاری (NPVS-R) Weis و Schank در پنج بعد (مراقبت، عمل گرایی، حرفه‌ای شدن، اعتماد و عدالت) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت.
یافته‌ها: در بین مولفه‌های مربوط به ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی در پرستاران بیشترین امتیاز مربوط به مؤلفه مراقبت با میانگین نمره ۵۷/۰ ± ۹۶/۳ و کمترین امتیاز مربوط به مؤلفه عمل گرایی با میانگین نمره ۷۰/۰ ± ۶۳/۳ بوده است. نمره کلی پرسشنامه ارزش‌های حرفه‌ای در پرستاران برابر با ۰۵/۱۴ ± ۰۱/۱۰۰ بود. اولویت بندی ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی از دیدگاه پرستاران به ترتیب شامل مراقبت، عدالت، اعتماد، حرفه‌ای شدن و عمل گرایی بود.
نتیجه‌گیری کلی: این مطالعه نشان داد پرستاران آن دسته از ارزش‌های پرستاری را که به طور مستقیم با شغل آن‌ها ارتباط دارد را مهم می‌شمارند. بنابراین درک اهمیت برخی از ابعاد یا مؤلفه‌های ارزش‌های حرفه‌ای و اخلاقی که مرتبط با وظایف غیرمستقیم پرستاران است نیاز به توجه بیش‌تری دارد و لازم است آموزش تمام ابعاد حرفه‌ای و اخلاقی در دوران تحصیلی پرستاران مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل [PDF 801 kb]   (2645 دریافت)    
نوع مطالعه: مروري | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/12/21 | پذیرش: 1397/3/21 | انتشار: 1397/3/21

فهرست منابع
1. Parvan K, Zamanzadeh V. [Professional values of the nursing students' perspective in type 1 universities of medical sciences]. Quarterly Journal of Nursing Management. 2012;1(1):69-82.
2. Darlene Weis PhD R, Mary Jane Schank PhD R. Development and psychometric evaluation of the nurses professional values scale-revised. J Nurs Meas. 2009;17(3):221. [DOI:10.1891/1061-3749.17.3.221]
3. Parvan K, Hosseini F, Zamanzadeh V. [Professional Values from Nursing Students' Perspective in Tabriz University of Medical Sciences: a Pilot Study]. Iran Journal of Nursing. 2012;25(76). 28-41.
4. Shahriari M, Baloochestani E. Applying professionalvalues: the perspective of nurses of Isfahan hospitals.J Med Ethics Hist Med 2014; 7:1-7. [PMID] [PMCID]
5. Askari A, Oreyzi HR, Nouri A. [The Relationship between Personal (Instrumental and Terminal) and Professional Values among Nurses in Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran]. Health Information Manag. 2012; 8(8): 1039-50.
6. Rassin RM. Values grading among nursing students–Differences between the ethnic groups. Nurse Educ Today. 2010;30(5):458-63. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.10.006] [PMID]
7. Hasanpoor M, Hoseini M, Fallahikhoshkanab M, Abbaszade A. [The effect of education on nursing ethics on ethical sensitivity of nurses in decision making in social security hospitals of Kerman province in 2010]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2011;4(5):58-64.
8. Adams BL. Professionalism as Dissent: Historical Insights to the Evolution of a Collective, Rebellious Staff Nurse Identity and the Disaffiliation of the Massachusetts Nurses Association from the American Nurses Association: Brandeis University, The Heller School for Social Policy and Management; 2011.
9. Organization WH. Nurses and midwives for health: WHO European strategy for nursing and midwifery education. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2000. [online]. Available from: http://www.euro.who.int/document/e72918.pdf;
10. Internet; accessed 12 March 2012.
11. Zirak M, Moghadasian S, Abdollahzadeh F, Rahmani A. [Level of ethical development in nursing students of Tabriz University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2011; 4(4): 45-55.
12. Jahanpour F, Khalili A, Ravanipour M, Nourouzi L, Khalili M, Dehghan F. [Investigating Awareness Amount of Nursing Students of Medical Sciences University of Bushehr about Ethic in Nursing Profession-2013]. Armaghane danesh. 2014;19(3):223-32.
13. Dehghani A, Mohammadkhan KS. [Evaluating of compliance with professional ethical standards in nursing practice from nursing staff's viewpoints in Tehran university of medical sciences]. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty. 2012; 9(3): 208-16.
14. Bang KS, Kang JH, Jun MH, Kim HS, Son HM, Yu SJ, et al. Professional values in Korean undergraduate nursing students. Nurse Educ Today. 2011;31(1):72-5. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.03.019] [PMID]
15. Lin Y-H, Wang LS, Yarbrough S, Alfred D, Martin P. Changes in Taiwanese nursing student values during the educational experience. Nurs Ethics. 2010;17(5):646-54. [DOI:10.1177/0969733010373011] [PMID]
16. Razmjoei S, Abedi H, Masoudi R. [Professional and Ethical Values in Providing Nursing Care: The Perspective of Nurses]. Iranian Journal of Medical Education. 2016;16:430-9.
17. Maben J, Latter S, Clark JM. The sustainability of ideals, values and the nursing mandate: evidence from a longitudinal qualitative study. Nurs Inq. 2007;14(2):99-113. [DOI:10.1111/j.1440-1800.2007.00357.x] [PMID]
18. Afshar L, Joolaee S, Vaskouei K, Bagheri A. [Nursing ethics priorities from nurses aspects: a national study]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(3):54-63.
19. Carol Roehrs PhD R, Piccone AV. Tracking the development of professional values in undergraduate nursing students. J Nurs Educ. 2006;45(12):504-511 [PMID]
20. Alfred D, Yarbrough S, Martin P, Mink J, Lin Y-H, Wang LS. Comparison of professional values of Taiwanese and United States nursing students. Nurs Ethics. 2013;20(8):917-26. [DOI:10.1177/0969733013484486] [PMID]
21. Schank MJ, Weis D. Service and Education Share Responsibility for Nurses'value Development. J Nurses Prof Dev. 2001;17(5):226-31. [DOI:10.1097/00124645-200109000-00002]
22. Nursing, Council M. The NMC code of professional conduct: standards for conduct, performance and ethics: Nursing and Midwifery Council; 2004.
23. Berndt J. The ethics of simulated nursing clinical experiences. Teaching and Learning in Nursing. 2010;5(4):160-3. [DOI:10.1016/j.teln.2010.03.004]
24. Parvan K, Zamanzadeh V, Hosseini FA. [Assessment of professional values among Iranian nursing students graduating in universities with different norms of educational services]. Thrita J Med Sci. 2012; 1(2): 37-43. [DOI:10.5812/thrita.6441]
25. Cheng F, Meng A-f, Jin T. Correlation between burnout and professional value in Chinese oncology nurses: A questionnaire survey. Int J Nurs Sci. 2015;2(2):153-7. [DOI:10.1016/j.ijnss.2015.04.004]
26. Pourama A, Azizzadeh Forouzi M, Asadabadi A. [Professional values from nursing students' perspective in Kerman province: a descriptive study]. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015;7(6):79-88.
27. Rokeach M, Ball-Rokeach SJ. Stability and change in American value priorities, 1968–1981. Am Psychol. 1989;44(5):775- 84 [DOI:10.1037/0003-066X.44.5.775]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.