جلد 30، شماره 109 - ( دی 1396 )                   جلد 30 شماره 109 صفحات 22-10 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Torabizadeh C, Hoseini F, Parvane A, Yazdanbakhsh Z. The Relationship between Educators’ Clinical Behavior and Nursing Students’ Learning in Shiraz University of Medical Sciences in 2015. IJN 2017; 30 (109) :10-22
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2534-fa.html
ترابی زاده کاملیا، حسینی فهیمه السادات، پروانه اعظم، یزدان بخش زهرا. ارتباط رفتارهای آموزش بالینی مربیان با یادگیری دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1394. نشریه پرستاری ایران. 1396; 30 (109) :10-22

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2534-fa.html


1- دانشیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
2- دانشجوی دکتری پرستاری (گرایش داخلی جراحی)، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09177236082 Email: fhosseini23@yahoo.com
3- دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
چکیده:   (6054 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: آموزش بالینی قلب آموزش حرفه‌ای پرستاری است. از آنجا که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در آموزش بالینی اثر بخش می‌تواند رفتار و عملکرد مربی بالینی باشد، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط رفتارهای آموزش بالینی مربیان پرستاری با یادگیری دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام پذیرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی همبستگی با روش نمونه‌گیری در دسترس به بررسی دیدگاه 128 دانشجوی کارشناسی پرستاری دانشگاه شیراز در خصوص میزان استفاده مربیان بالینی از رفتارهای آموزشی و میزان اثربخشی این رفتارها بر یادگیری دانشجویان پرداخته است. در این مطالعه، از پرسشنامه تأثیرگذاری مدرس بالینی پرستاری (NCTEI) Knox and Morgan استفاده گردید. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با نرم افزار  SPSSنسخه شماره 19 و با بهره گیری از آزمون‌های توصیفی، استنباطی و ضریب همبستگی پیرسون صورت پذیرفت.
یافته‌ها: بین استفاده از رفتارهای آموزشی توسط مربیان بالینی با تاثیر این رفتارها بر یادگیری دانشجویان پرستاری همبستگی مستقیم و معنی‌داری وجود دارد (001/0, P=71/0r= ). در زمینه میزان استفاده از رفتارهای آموزشی، حیطه‌های توانایی تدریس و ویژگی‌های شخصیتی و نیز در خصوص اثربخشی بر یادگیری، حیطه‌های توانایی تدریس و ارزشیابی به ترتیب بیشترین و کمترین اولویت را دارا بودند.
نتیجه‌گیری کلی: رفتارهای مؤثر آموزشی مربیان منجر به بهبود یادگیری دانشجویان پرستاری می‌گردد. براساس این مطالعه، نیاز به ارتقاء شرایط مربیان در زمینه بهره گیری از رفتارهای اثر بخش بالینی در حیطه‌های ویژگی‌های شخصیتی مربی و روشهای ارزشیابی از دانشجویان وجود دارد. در این راستا بهره‌گیری از برنامه‌های مدون آموزشی به منظور ترسیم اهمیت استفاده مربیان بالینی از رفتارهای آموزشی مرتبط با حیطه‌های مذکور و تاثیر آنها بر یادگیری دانشجویان می‌تواند بسیار سودمند باشد.
متن کامل [PDF 815 kb]   (1943 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1396/6/14 | پذیرش: 1396/9/13 | انتشار: 1396/9/13

فهرست منابع
1. Valizadeh S, Mohammadpour Y, Parvan K, Lakdizaji S. [The effect of outcome-based education on nursing students' clinical competency]. Iranian Journal of Medical Education. 2009;9(2):157-66.
2. Steven A, Magnusson C, Smith P, Pearson PH. Patient safety in nursing education: contexts, tensions and feeling safe to learn. Nurse Educ Today. 2014;34(2):277-84. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.04.025] [PMID]
3. Levett-Jones T, Lathlean J. Belongingness: A prerequisite for nursing students' clinical learning. Nurse Educ Pract. 2008;8(2):103-11. [DOI:10.1016/j.nepr.2007.04.003] [PMID]
4. Vogel D, Harendza S. Basic practical skills teaching and learning in undergraduate medical education–a review on methodological evidence. GMS J Med Educ. 2016;33(4).
5. Papastavrou E, Dimitriadou M, Tsangari H, Andreou C. Nursing students' satisfaction of the clinical learning environment: a research study. BMC Nurs. 2016;15(1):44. [DOI:10.1186/s12912-016-0164-4] [PMID] [PMCID]
6. Bjørk IT, Berntsen K, Brynildsen G, Hestetun M. Nursing students' perceptions of their clinical learning environment in placements outside traditional hospital settings. J Clin Nurs. 2014;23(19-20):2958-67. [DOI:10.1111/jocn.12532] [PMID] [PMCID]
7. Poindexter, Kathleen A. Essential Novice Nurse Educator Role Competencies and Qualifications to Teach INA Pre-Licensure Registered Nurse Education Program. Dissertation for the degree of Ph.D. Department of Education Leadership, Research and Technology. Western Michigan University Kalamazoo, Michigan, 2008.
8. Mazahery A, Mohammadi R, Naseri R. [Assess of clinical educational effective behaviors in educators from the perspective of nursing students of Ardebil university medical of sciences]. journal of health and care. 2011; 12(3): 57-63.
9. Ismail LM-N, Aboushady RM-N, Eswi A. Clinical instructor's behavior: Nursing student's perception toward effective clinical instructor's characteristics. J Nurs Educ Pract. 2015;6(2):96-105. [DOI:10.5430/jnep.v6n2p96]
10. Ghodsbin F, Shafakhah M. [Facilitating and preventing factors in learning clinical skills from the viewpoints of the third year students of Fatemeh school of nursing and midwifery]. Iranian journal of medical education. 2008;7(2):343-52.
11. Sharghi NR, Alami A, Khosravan S, Mansoorian MR, Ekrami A. [Academic training and clinical placement problems to achieve nursing competency]. Journal of advances in medical education & professionalism. 2015;3(1):15-20.
12. Rassouli M, Zagheri Tafreshi M, Esmaeil M. [Challenges in clinical nursing education in Iran and strategies]. Clinical Excellence. 2014;2(1):11-22.
13. Jokar F, Haghani F. [Nursing clinical education, the challenges facing: A Review Article]. Iranian Journal of Medical Education. 2011;10(5):1153-60.
14. Mabuda BT, Potgieter E, Alberts U. Student nurses' experiences during clinical practice in the Limpopo Province. Curationis. 2008;31(1):19-27. [DOI:10.4102/curationis.v31i1.901] [PMID]
15. Obeidi N, Motamed N. pComparison of Students' And Teachers' Viewpoints About Clinical Education environment: A Study in Paramedical and Nursing & Midwifery Schools of Bushehr University of Medical Sciences].‌Strides‌in Development of Medical Education. 2011;8(1):88-93.
16. Mahmoudifar Y. [Field clinical educations in the view of educational instructors and nursing students]. Education Strategies in Medical Sciences. 2009;2(1):5-6.
17. Rostami H, Rahmani A, Ghahramanian A, Zamanzadeh V. [Clinical performance of nurse trainers from viewpoints of student nurses and nurse trainers of Azad Islamic University]. IJN. 2010, 22(62):22-31
18. Aein F, Alhani F, Anoosheh M. [The experiences of nursing students, instructors, and hospital administrators of nursing clerkship]. Iranian Journal of medical education. 2010;9(3):191-200.
19. Abedini S, Aghamolaei T, Jomehzadeh A, Kamjoo A. [Clinical education problems: the viewpoints of nursing and midwifery students in Hormozgan University of Medical Sciences]. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2009;12(4):249-53.
20. Karimi MH, Dabaghi F, Oskouei S, Bionghi T, Vehvilainen JK. [Teaching styles in clinical nursing education: a qualitative approach]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2009; 15(4): 182-91.
21. Nouhi E, Kohan S, Haghdoost A, Nazari R. [Theoretical Nursing Courses Application in Clinical Field: Clinical Nurse Teachers & Students Perspectives in Mazandaran University of Medical Sciences]. Iran Journal of Nursing. 2007;20(52):29-38.
22. Jahanpour F, Azodi P, Azodi F, Khansir AA. [Barriers to practical learning in the field: a qualitative study of iranian nursing students' experiences].Nursing and‌midwifery‌studies. 2016;5(2).
23. Perez FA, Allareddy V, Howell H, Karimbux N. Comparison of clinical productivity of senior dental students in a dental school teaching clinic versus community externship rotations. J Dent Educ. 2010;74(10):1125-32. [PMID]
24. Kube ML. The Relationship of Nursing Faculty Clinical Teaching Behaviors to Student Learning: ERIC. Dissertation for the degree of Doctor in Education. College of Saint Mary, 2010.
25. Haghani F, Hojat M. [Challenges of clinical education in health system]. Edu Ethic Nurs. 2013;2(3):1-11.
26. Beech B. Aggression prevention training for student nurses: differential responses to training and the interaction between theory and practice. Nurse Educ Pract. 2008;8(2):94-102. [DOI:10.1016/j.nepr.2007.04.004] [PMID]
27. Mogan J, Knox JE. Characteristics of 'best'and 'worst'clinical teachers as perceived by university nursing faculty and students. J Adv Nurs. 1987;12(3):331-7. [DOI:10.1111/j.1365-2648.1987.tb01339.x]
28. Ramezani T, Dortaj RA. [Characteristics of Effective Teachers and Pertinent Effective Educational Factors According to the Teachers and Students'point of View in Schools of Nursing, Kerman University of Medical Sciences]. Strides Dev Med Educ. 2009; 6(2): 139-48.
29. Adelman-Mullally T, Mulder CK, McCarter-Spalding DE, Hagler DA, Gaberson KB, Hanner MB, et al. The clinical nurse educator as leader. Nurse Educ Pract. 2013;13(1):29-34. [DOI:10.1016/j.nepr.2012.07.006] [PMID]
30. Parsh B. Nursing student and faculty perceptions of the characteristics of effective instructors in the simulated clinical experience. Dissertation for the degree of Doctor in Education. The faculty of the school of education learning and instruction department, 2009.
31. Pazargadi M, Ashktorab T, Khosravi S. [Nursing studentsexperiences and perspectives on the clinical characteristics of instructorsin clinical evaluation]. J Nurs Educ. 2012;1(1):1-13.
32. Moridi G, Khaledi S. [The Survey of Facilitating and Inhibiting Factors of Clinical Education from the Perspective of Intern Nursing Students of Faculty of Nursing and Midwifery]. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty. 2015;1(2):10-9.
33. Baker K. Senior Nursing Students' Perception of Clinical Teacher Behavior: Gardner-Webb University; 2012.
34. Clinical teacher effectiveness in medicine. J Med Educ. 1978; 53(10): 808-15. [PMID]
35. Niederriter JE, Eyth D, Thoman J. Nursing Students' Perceptions on Characteristics of an Effective Clinical Instructor. SAGE Open Nursing. 2017;3:1-8. [DOI:10.1177/2377960816685571]
36. Nazari R, Mohammadi E. [Characteristics of competent clinical instructors: a review of the experiences of nursing students and instructors]. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2015;2(2):11-22.
37. Barham VZ. Identifying effective behavior of the nursing instructor through critical incidents. Nurs Res. 1965;14(1):65-8. [DOI:10.1097/00006199-196501410-00023] [PMID]
38. Sand-Jecklin K. Student Evaluation of Clinical Education Environment (SECEE): instrument development and validation.[cited 2009 Jun 2]. Available from: http://wvuscholar.wvu.edu:8881//exlibris/dtl/d3_1/apache_media/5897.pdf

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb