جلد 30، شماره 105 - ( اردیبهشت 1396 )                   جلد 30 شماره 105 صفحات 10-1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، شعبه بین الملل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- استاد، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). شماره تماس: 09122361149 Email: t.ashktorab@sbmu.ac.ir
3- استادیار، گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
4- استادیار، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
چکیده:   (7023 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: بر اساس هرم مازلو خواب جزء نیازهای اساسی بشر محسوب می‌شود. کیفیت خواب بر دوره نقاهت و بهبودی بیماران بخش مراقبت‌های ویژه قلبی تاًثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه کیفیت خواب بیماران و وضعیت گزارش‌های پرستاری در بیماران بخش مراقبت‌های ویژه قلبی است.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است. نمونه‌ها به صورت غیر تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. مطالعه بر روی 155 بیمار بستری در بخش CCU و سه گزارش پرستاری از همان بیماران در سه شیفت شب متوالی (465 گزارش پرستاری) در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها فرم اطلاعات جعیت شناختی و مربوط به بیماری، شاخص تعدیل شده کیفیت خواب Pittsburgh، برگه ثبت خواب روزانه و فهرست وارسی ثبت کیفیت خواب بیماران در گزارش پرستاری بود که برگه ثبت خواب روزانه توسط نمونه‌ها و بقیه ابزارها توسط پژوهشگر تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 انجام شد.

یافته‌ها: بیشتر شرکت کنندگان در این پژوهش، در طول بستری از کیفیت خواب ضعیف (1/56 %) برخوردار بودند که با گذشت سه شب، کیفیت خواب بیماران بهتر شده بود. بین ثبت خواب روزانه و کیفیت خواب  Pittsburghرابطه معنی‌داری وجودداشت (001/0P<). ثبت کیفیت خواب در گزارش پرستاری در مواردی که نیاز به مداخله داشت در شب اول دقیق‌تر بود ولی به ثبت مواردی که نیاز به مداخله نداشت چندان توجهی نشده بود.

نتیجه‌گیری کلی: بیشتر شرکت کنندگان در این مطالعه در شب اول بستری کیفیت خواب ضعیفی داشتند که با گذشت زمان در سه شب متوالی بهتر شده بود با این حال وضعیت گزارش پرستاری در شب اول بستری نسبت به شب‌های دیگر فقط در مواردی که نیاز به مداخله وجود داشت در وضعیت بهتری قرار داشت. بنابراین پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه، در زمینه اهمیت کیفیت خواب بیماران و نحوه ثبت دقیق آن درگزارش پرستاری نیاز به آموزش بیشتری دارند.

متن کامل [PDF 1034 kb]   (2183 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1395/10/13 | پذیرش: 1396/1/15 | انتشار: 1396/1/15

فهرست منابع
1. GholamhoseininejadN, Sabzevari S, Abbaszade A, Hosseinnakhaiee F. A [Study of the Effective Factors on Sleep Health in Hospitalized Patients]. Journal of Health And Care. 2012 ;14(1,2): 44- 54.
2. Potter PA, Perry AG, Stockert PA and Hall AM. Fundamental of nursing.8th edition. St, Lousie. Missouri, Elsevier. 2013.
3. Zakeri Moghadam M, Shaban M, Kazemi Nejad A, Ghadiani L. [Comparison of sleep factors from the perspective of nurses and patients]. Journal of Nursing nd Midwifery, Tehran Medical Sciences University. 2006;12(2):5-12.
4. Arab M, Mashayekhi F, Ranjbar H, Abazari F, Dortaj E. [Comparing the effects of using Earplugs and eye masks on sleep quality of patients in coronary care unit (CCU)]. Journal Army Univercity Medical Sciences. 2013; 11(2): 143-9.
5. Bihari S, McEvoy RD, Matheson E, Kim S, Woodman RJ, Bersten AD. Factors affecting sleep quality of patients in intensive care unit. J Clin Sleep Med. 2012;8(3):301-7. [DOI:10.5664/jcsm.1920]
6. Khoshab H, Sabzevari S, Gholamhosseini Nejad N, Rezaie M. [Comparing view of physicians, nurses and patients in regard to related factors to sleep disorders of patients]. Journal of Health Promotion Management. 2013;2(2):16-24.
7. Neiseh F, Daneshmandi M, Sadeghi SM, Ebadi A. [The Effects of Ear and eye Protect Device Application on Quality of Sleep of CCU patients with acute coronary syndrome (hospital military)]. Iranian Journal of Critical Care Nursing.2011; 4(3): 67-80.
8. Zolfaghari M, Farokhnezhad Afshar P, Asadi Noghabi AA, Ajri Khameslou M. [Modification of environmental factors on quality of sleep among patients admitted to CCU]. Journal of hayat. 2013;18(4):61-8.
9. Hemmati Maslakpak M, Khajeali N, Kazemi N. [The impact of problem-oriented reporting education on characteristics of nursing report]. Iran Journal of Nursing. 2013;26(85):26-34. Persian
10. Tolabi T, Vanaki Z, Memarian R, Namdari M. [Quality of nursing documentations in CCU by hospital information system (HIS)]. Journal of Critical Care Nursing. 2012;5(2):53-62.
11. Jasemi M, Mohajal Aghdam A, Rahmani A, Abdollahzadeh F, Zamanzadeh V. [Assessing quality of nursing documentations and effective factors on it in medical-surgical units]. Quarterly Journal of Nursing Management. 2012;1(3):37-45.
12. Khodadadi A, Sayadi A, Smaeli H. [Evolution of Knowledge of the principles of self care in acute coronary syndrome patients admitted to Aliebn Abitaleb Rafsanjan university hospital during 2009]. Community Health Journal. 2010;5(1):8-16.
13. Neyse F, Daneshmandi M, Sadeghi Sharme M, Ebadi A. [The effect of earplugs on sleep quality in patients with acute coronary syndrome]. Journal of Critical Care Nursing. 2011;4(3):127-34.
14. Saeedi M. [The effect of progressive muscle relaxation on sleep quality of patients undergoing hemodialysis in hospitals affiliated with Shaheed Beheshti University of Medical Sciences year 2010]. Dissertation for MS degree in nursing. Shaheed Beheshti University of medical Sciences. Nursing and midwifery college.tehran. 2010.
15. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice; 2008. 10th. Philadelphia: Lippincott Williams & Willkins Co. 2017: 334
16. Lei Z, Qiongjing Y, Qiuli W, Sabrina K, Xiaojing L, Changli W. Sleep quality and sleep disturbing factors of inpatients in a Chinese general hospital. J Clin Nurs. 2009;18(17):2521-9. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2009.02846.x] [PMID]
17. Behrouzifar S, Zenouzi S, Nezafati M, Esmaeili H. [Possible Effective Factors on the Sleep Quality and Quantity of Patients after Coronary Artery Bypass Graft]. IlamUnivercity of Medical Sciences Journal. 2008; 16(3): 57-66.
18. Kamdar BB, King LM, Collop NA, Sakamuri S, Colantuoni E, Neufeld KJ, et al. The effect of a quality improvement intervention on perceived sleep quality and cognition in a medical ICU. Crit Care Med. 2013;41(3):800- 9. [DOI:10.1097/CCM.0b013e3182746442] [PMID] [PMCID]
19. Ritmala‐Castren M, Axelin A, Kiljunen K, Sainio C, Leino‐Kilpi H. Sleep in the intensive care unit–nurses' documentation and patients' perspectives. Nurs Crit Care. 2014; 1-9.
20. Ghamari Zare Z, Anosheh M, Vanaki Z, Hajizadeh A. [The impact of the peer reviewprocess on the quality of nursing documentations]. Shahid Beheshti University of Medical Scienes and Health Services. 2008; 61(18):1-9.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.