جلد 28، شماره 96 - ( آبان 1394 )                   جلد 28 شماره 96 صفحات 39-30 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- داﻧﺸﯿﺎر، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎیﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮیﺰ، ﺗﺒﺮیﺰ، ایﺮان
2- دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. (نویسنده مسئول) شماره تماس: 04134796770 Email: Mnn656194@yahoo.com
3- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺷﻬﺮ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ، اردﺑﯿﻞ، ایﺮان.
4- اﻧﺸﯿﺎر، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮیﺰ، ﺗﺒﺮیﺰ، ایﺮان.
5- اﺳﺘﺎدیﺎر، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺟﺎده ای، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮیﺰ، ﺗﺒﺮیﺰ، ایﺮان
چکیده:   (6916 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: زندگی نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌های وی‍‍ژه نوزادان، از لحظه‌ی تولد پراسترس است. در راستای کاهش استرس تحمیلی بر این نوزادان مراقبت خوشه‌ای توصیه می‌گردد. هدف از این مطالعه، تعیین و مقایسه پاسخ‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس به مراقبت خوشه‌ای با سه و پنج پروسیجر غیرتهاجمی می‌باشد.

روش ‌بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی بود. جامعه پژوهش شامل 31 نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان در سن 32 هفتگی بودند که تحت مراقبت خوشه‌ای سه مرحله‌ای و پنج مرحله‌ای قرار گرفتند و تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان اشباع اکسیژن خون اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار STATA10 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین میزان اشباع اکسیژن در قبل، حین و بعد از مراقبت خوشه‌ای در گروه مراقبت خوشه‌ای سه مرحله‌ای به ترتیب 52/97، 32/97، 84/97 و پنج مرحله‌ای 68/97، 94/97، 65/97، ضربان قلب به ترتیب 26/146، 90/149، 97/149 و پنج مرحله‌ای 61/150، 77/154، 65/154و تعداد تنفس در مراقبت خوشه‌ای سه مرحله‌ای به ترتیب 68/51، 87/48، 71/47 و پنج مرحله‌ای 10/49، 61/48، 48/49 بوده است که تمامی موارد در محدوده طبیعی قرار داشتند. تفاوت آماری معنی‌داری بین میانگین پاسخ‌های فیزیولوژیک دو مداخله یافت نشد (05/0 P>) و در مجموع می‌توان هر دو مراقبت خوشه‌ای را قابل قبول قلمداد نمود.

نتیجه‌گیری کلی : با توجه به نتایج این مطالعه می‌توان مراقبت خوشه‌ای متشکل از پنج مرحله را همانند مراقبت خوشه‌ای سه مرحله‌ای برای نوزادان نارس 32 هفته‌ای که وضعیت پایداری دارند، پیشنهاد نمود.

متن کامل [PDF 696 kb]   (2292 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/4/20 | پذیرش: 1394/7/18 | انتشار: 1394/7/18

فهرست منابع
1. Pourarian S, Vafafar A, Zareh Z. [The incidence of prematurity in the Hospital of Shiraz university of medical sciences and health services, 1999]. Razi Journal of Medical Sciences. 2002;9(28):19-25.
2. Johansson S. Very preterm birth: Etiological aspects and short and long term outcomes: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik/Department of Medical Epidemiology and Biostatistics; 2008.
3. Blencowe H, Cousens S, Oestergaard MZ, Chou D, Moller A-B, Narwal R, et al. National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications. The Lancet. 2012;379(9832):2162-72. [DOI:10.1016/S0140-6736(12)60820-4]
4. Mörelius E. Stress in infants and parents: studies of salivary cortisol, behaviour and psychometric measures: Linköping University. Faculty of Health Science, Linköping, Sweden. 2006.
5. Rick SL. Developmental care on newborn intensive care units: Nurses' experiences and neurodevelopmental, behavioural, and parenting outcomes. A critical review of the literature. J Neonatal Nurs. 2006;12(2):56-61. [DOI:10.1016/j.jnn.2006.01.004]
6. Holsti L, Weinberg J, Whitfield MF, Grunau RE. Relationships between adrenocorticotropic hormone and cortisol are altered during clustered nursing care in preterm infants born at extremely low gestational age. Early Hum Dev. 2007;83(5):341-8. [DOI:10.1016/j.earlhumdev.2006.08.005] [PMID]
7. Holsti L, Grunau RE, Oberlander TF, Whitfield MF. Prior pain induces heightened motor responses during clustered care in preterm infants in the NICU. Early Hum Dev. 2005;81(3):293-302. [DOI:10.1016/j.earlhumdev.2004.08.002] [PMID]
8. Holsti L, Grunau RE, Whifield MF, Oberlander TF, Lindh V. Behavioral responses to pain are heightened after clustered care in preterm infants born between 30 and 32 weeks gestational age. Clin J Pain. 2006;22(9):757–64. [DOI:10.1097/01.ajp.0000210921.10912.47] [PMID] [PMCID]
9. Newnham CA, Inder T, Milgrom J. Measuring preterm cumulative stressors within the NICU: the Neonatal Infant Stressor Scale. Early Hum Dev. 2009;85(9):549-55. [DOI:10.1016/j.earlhumdev.2009.05.002] [PMID]
10. Kenner C, McGrath J. Developmental care of newborns & infants: A guide for health professionals: Mosby Incorporated; 2004.
11. Holsti L, Grunau RE, Oberlander TF, Whitfield MF, Weinberg J. Body movements: an important additional factor in discriminating pain from stress in preterm infants. Clin J Pain. 2005;21(6):491–8. [DOI:10.1097/01.ajp.0000146163.30776.44] [PMID] [PMCID]
12. Solimano A, Littleford J. Acute care of at-risk newborns. Vancover: ACoRN Editorial board; 2006.
13. Asghari Jafarabadi M, Mohammadi S. [Statistical series: summarizing and displaying data]. Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2013;12(2):83-100.
14. Asghari Jafarabadi M, Mohammadi S. [Statistical series: introduction to statistical inference (Point estimation, confidence interval and hypothesis testing)]. Journal of Diabetes and Lipid Disorders. 2013;12(3):173-92.
15. Asghari Jafarabadi M, Soltani A, Mohammadi S. [Statistical series: tests for comparing of means]. Iran J Diabetes Lipid Disord. 2013;12:265-91.
16. Peters KL. Infant handling in the NICU: does developmental care make a difference? An evaluative review of the literature. J Perinat Neonatal Nurs. 1999;13(3):83-109 [DOI:10.1097/00005237-199912000-00008] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.