جلد 28، شماره 95 - ( شهریور 1394 )                   جلد 28 شماره 95 صفحات 62-54 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﺮاﻗﺒﺖ ویﮋه ﻧﻮزادان، ﺷﻌﺒﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
2- دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). تلفن تماس: 219888655372+ Rassouli.m@gmail.comEmail:
3- داﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎری، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺎﻣﺎیﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ زﻧﺠﺎن، زﻧﺠﺎن، ایﺮان
4- اﺳﺘﺎدیﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، ایﺮان
چکیده:   (9010 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: در هر سال تعداد زیادی نوزاد نارس و بیمار در بخش مراقبت ویژه نوزادان بستری می‌شوند که برای والدین و به ویژه برای مادر، واقعه‌ای پرتنش تلقی می‌شود. اطلاعات کمی در مورد عوامل تاثیرگذار بر استرس مادر در NICU وجود دارد. از آنجا که معنویت یکی از منابع انرژی و قدرت در دستیابی به ثبات در شرایط تنش زا می‌باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی سلامت معنوی با تنش مادران نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل 180 نفر از مادران نوزادان بستری در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. نمونه گیری با روش مبتنی بر هدف انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل "پرسش نامه ویژگی‌های جمعیت شناختی مادر و نوزاد"، "مقیاس تنش زاهای والدین: بخش مراقبت ویژه نوزادان" (PSS:NICU) و "مقیاس سلامت معنوی" (SWBS) بود. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه‌ی 16 و با استفاده از روش‌های آماری شامل آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: بیش از نیمی از مادران (7/56 درصد)، تنش متوسط و 25 درصد از آن‌‌ها تنش شدیدی را تجربه کرده بودند. بیشتر مادران شرکت کننده در این مطالعه (1/51 درصد)، سلامت معنوی بسیار بالایی داشتند. بین سلامت معنوی مادران و تنش آن‌ها، همبستگی معنی داری وجود داشت (48/0- =r و 001/0> p).

نتیجه گیری کلی: با توجه به همبستگی معکوس بین سلامت معنوی و تنش در مادرانی که نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه دارند، توصیه می‌شود پرستاران و سایر گروه های مراقبت ویژه، مادران در معرض تنش را شناسایی کرده و حمایت‌های معنوی لازم از آنها را فراهم آورند.

متن کامل [PDF 775 kb]   (2348 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/2/21 | پذیرش: 1394/5/29 | انتشار: 1394/5/29

فهرست منابع
1. Carter J, Mulder R, Bartram A, Darlow B. Infants in a neonatal intensive care unit: parental response. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2005;90(2):F109-F13. [DOI:10.1136/adc.2003.031641] [PMID] [PMCID]
2. Yurdakul Z, Akman I, Kuşçu MK, Karabekiroglu A, Yaylalı G, Demir F, et al. Maternal psychological problems associated with neonatal intensive care admission. Int J Pediatr. 2009; e591359. [DOI:10.1155/2009/591359]
3. Hybinette HH. Comparing experiences of neonatal information provision between parents of extremely premature babies and neonatal nurses: Karolinska Institutet; 2015.
4. Erdem Y. Anxiety levels of mothers whose infants have been cared for in unit level‐I of a neonatal intensive care unit in Turkey. J Clin Nurs. 2010;19(11‐12):1738-47. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2009.03115.x] [PMID]
5. Grosik C, Snyder D, Cleary GM, Breckenridge DM, Tidwell B. Identification of internal and external stressors in parents of newborns in intensive care. Perm J. 2013;17(3):36-41. [DOI:10.7812/TPP/12-105] [PMID] [PMCID]
6. Dudek-Shriber L. Parent stress in the neonatal intensive care unit and the influence of parent and infant characteristics. Am J Occup Ther. 2004;58(5):509-20. [DOI:10.5014/ajot.58.5.509] [PMID]
7. Magnusson D. Situational determinants of stress: An interactional perspective: University of Stockholm; 1981. D'Souza R. The importance of spirituality in medicine and its application to clinical practice. Med J Aust. 2007;186(10):S57-9.
8. MILES MS, Funk SG, Carlson J. Parental Stressor Scale: neonatal intensive care unit. Nurs Res. 1993;42(3):148-52. [DOI:10.1097/00006199-199305000-00005] [PMID]
9. Rosenbaum JL, Smith JR, Zollfrank R. Neonatal end-of-life spiritual support care. J Perinat Neonatal Nurs. 2011;25(1):61-9. [DOI:10.1097/JPN.0b013e318209e1d2] [PMID]
10. Catlin EA, Guillemin JH, Thiel MM, Hammond S, Wang ML, O'Donnell J. Spiritual and religious components of patient care in the neonatal intensive care unit: sacred themes in a secular setting. J Perinatol. 2001;21(7): 426-30. [DOI:10.1038/sj.jp.7210600] [PMID]
11. Ahmadi Z, Darabzadeh F, Nasiri M, Askari M. [The effects of spirituality and religiosity on well-being of people with cancer: A literature review on current evidences]. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care. 2015;4(2).
12. Powers DV, Cramer RJ, Grubka JM. Spirituality, life stress, and affective well-being. J Psychol Theol. 2007;35(3):235-42. [DOI:10.1177/009164710703500306]
13. Brelsford GM, Doheny KK. Religious and Spiritual Journeys: Brief Reflections from Mothers and Fathers in a Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Pastoral Psychol. 2016;65(1):79-87. [DOI:10.1007/s11089-015-0673-1] [PMID] [PMCID]
14. Jafari Mianaei S, Alaee Karahroudy F, Rassouli M, Zagheri Tafreshi M. [The effect of Creating Opportunities for Parent Empowerment program on maternal stress, anxiety, and participation in NICU wards in Iran]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(1):94-100.
15. Peplau LA, Miceli M, Morasch B. Loneliness and self-evaluation. Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. 1982:135-51.
16. Khorami Markani A. [Developing and Measuring psychometrics of oncology nurses' spiritual wellbeing scale]. PhD. Dissertation, Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2011.
17. Woodward LJ, Bora S, Clark CA, Montgomery-Hönger A, Pritchard VE, Spencer C, et al. Very preterm birth: maternal experiences of the neonatal intensive care environment. J Perinatol. 2014;34(7):555-61. [DOI:10.1038/jp.2014.43] [PMID] [PMCID]
18. Bouet KM, Claudio N, Ramirez V, García-Fragoso L. Loss of parental role as a cause of stress in the neonatal intensive care unit. Boletin de la Asociacion Medica de Puerto Rico. 2011;104(1):8-11.
19. Hosseini R, Alijanpour Agamaleki M, Mehrabi T, Ziraki Dana A, Dadkhah A. [The Relationship between Existential Dimension of Spiritual Well-being and Quality of Life in Women with Infertility]. Journal of Health And Care. 2014;16(3):53-60.
20. Hosseini R, Alijanpour agamaleki M, Mehrabi T, Ziraki dana A, Dadkhah A. [The relationship between existential dimension of spiritual well-being and quality of life in women with infertility]. Health Care J. 2014; 16(3): 53-60.
21. Narimani M, Rostami M. [Role of Religious attitudes, Spiritual Well-Being and social support in predicting the life satisfaction in mothers of mental retardation children]. Islam And Health Journal. 2014;1(3):41-9.
22. Sira N, Desai PP, Sullivan KJ, Hannon DW. Coping Strategies in Mothers of Children with Heart Defects: A Closer Look Into Spirituality and Internet Utilization. J Soc Serv Res. 2014;40(5):606-22. [DOI:10.1080/01488376.2014.908808]
23. Lamis DA, Wilson CK, Tarantino N, Lansford JE, Kaslow NJ. Neighborhood disorder, spiritual well-being, and parenting stress in African American women. J Fam Psychol. 2014;28(6):769-78. [DOI:10.1037/a0036373] [PMID] [PMCID]
24. Musarezaie A, Naji-Esfahani H. [Investigation of the SWB and its relation with demographic parameters in patients with breast cancer referred to an oncology hospital affiliated to the Isfahan University of Medical Sciences]. Journal of education and health promotion. 2013;2: 42. [DOI:10.4103/2277-9531.115844] [PMID] [PMCID]
25. Bastani F, Pourmohammadi A, Haghani H. [Relationship between Perceived Stress with Spiritual Health among Older Adults with Diabetes Registered to the Association of Diabetes Prevention and Control in Babol, 2013]. Hayat. 2014;20(3):6-18.
26. Rassouli M, Yaghmaie F, Alavi Majd H, Saeedolzakerin M. [Development and Psychometrics of "Institutionalized Adolescents Spiritual Coping Scale"]. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2009;15(1):25-32.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.