جلد 28، شماره 95 - ( شهریور 1394 )                   جلد 28 شماره 95 صفحات 53-44 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Beigzadeh A, Rahimi M, Lashkari M, Haghdoost A, Seyed Askari S. A Survey on the Characteristics of an Effective Clinical Teacher from the Viewpoints of Nursing students at Kerman University of Medical Sciences, . IJN 2015; 28 (95) :44-53
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2194-fa.html
بیگ زاده امین، رحیمی معصومه، لشکری مرضیه، حقدوست علی اکبر، سید عسکری سید مصطفی. ویژگی های مدرس بالینی اثربخش از دیدگاه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان. نشریه پرستاری ایران. 1394; 28 (95) :44-53

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2194-fa.html


1- داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪیﺮیﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آیﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ در ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ﮐﺮﻣﺎن، ایﺮان.
2- داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪیﺮیﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، ایﺮان.
3- ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪیﺮیﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آیﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ در ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن، ایﺮان.
4- ﺳﺘﺎد اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺪ ل ﺳﺎزی در ﺳﻼﻣﺖ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه آیﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ در ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن،ﮐﺮﻣﺎن، ایﺮان.
5- کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، پایگاه تحقیقات بالینی شفا، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (*نویسنده مسئول)، شماره تماس: 03431217315 mmaskari142@yahoo.com Email:
چکیده:   (7367 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: دانشجویان رشته پرستاری مهارت‌های فردی، حرفه‌ای و بالینی را از طریق آموزش بالینی دریافت می‌کنند. با توجه به اینکه هرگونه ضعف و کمبودی در این رابطه موجب کاهش کارآیی دانش آموختگان این رشته خواهد شد، بنابراین نقش مربیان بالینی و کیفیت عمل آنها یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در آموزش بالینی به شمار می‌رود. لذا هدف این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان پرستاری در مورد ویژگی‌های  یک مدرس بالینی اثربخش بود.

روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی می‌باشد که در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 1392 اجرا شد. در این تحقیق 115 دانشجوی رشته پرستاری که در زمان اجرای پژوهش در حال گذراندن واحدهای کارآموزی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بودند به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بود که روایی صوری و محتوای آن با استفاده از نظرات صاحب نظران آموزش پزشکی و پرستاری؛ و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0) تایید شده بود. این پرسشنامه در دو بخش به بررسی خصوصیات شخصیتی و دموگرافیک دانشجویان شرکت کننده و ویژگی‌های یک مدرس بالینی اثربخش می‌پرداخت. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. از آزمون‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی ( تحلیل خوشه‌ای) برای آنالیز داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: بیشترین میانگین ویژگی‌های یک مدرس بالینی اثربخش، به ترتیب مربوط به ویژگی‌های ظاهر آراسته داشتن (40/1±88/8)، احترام به همکاران (40/1±42/8)، احترام به بیماران (90/1±40/8)، احترام به دانشجویان (40/2±34/8)، خوش اخلاقی (30/2±27/8) و حرفه‌ای نگر بودن (60/1±26/8) بود. بر اساس نتایج آزمون تحلیل خوشه‌ای خصوصیات مدرس بالینی اثربخش در قالب دو دسته ویژگی‌های فردی و مهارت‌های آموزش بالینی ارائه گردید.

نتیجه‌گیری کلی: ویژگی‌های فردی و مهارت‌های آموزش بالینی اساتید نقش مهمی در آموزش دانشجویان پرستاری دارد. لذا توجه به این ویژگی‌ها در هنگام آموزش می تواند موجب افزایش کارایی دانشجویان پرستاری و ارتقای نظام آموزش عالی شود.

متن کامل [PDF 797 kb]   (2325 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1394/2/19 | پذیرش: 1394/5/17 | انتشار: 1394/5/17

فهرست منابع
1. Saki M, Gholami M, Jariani M, Asti P. [The Study of Stressful Factors in Clinical Education for Nursing Students Studying in Nursing and Midwifery College in Khorramabad]. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2012;10(2): 219-25.
2. Wong J, Wong S. Towards effective clinical teaching in nursing. J Adv Nurse. 1987; 12(4): 505-13. [DOI:10.1111/j.1365-2648.1987.tb01360.x]
3. Okoronkwo IL, Onyia-Pat J-L, Agbo M-AE, Okpala PU, Ndu AC. Students' perception of effective clinical teaching and teacher behaviour. Open J Nurs. 2013;3(01):63-70. [DOI:10.4236/ojn.2013.31008]
4. Sanatkhani M, Molla Z, Akbari M. [Evaluation of the students' perception about clinical education and examination in Mashhad School of Dentistry (Iran) in 2009]. Journal of Mashhad Dental School. 2012;36(3):211-22.
5. Azemian A. [The standards of professionalism in nursing: the nursing instructors' experiences]. Evidence Based Care. 2014;4(1):27-40.
6. Vallant S, Neville S. The Relationships between Student Nurse and Nurse Clinician: Impact on Student Learning. Nurs Prax N Z. 2006;22(3):23-33. [PMID]
7. Hadizadeh F, Firoozi M, Shamaeyan Razavi N. [Nursing and midwifery students perspective on clinical education in Gonabad University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2005; 5(1):70-8.
8. Salajegheh M, Bahmanbijari B, Shokouhi M, Safipour Afshar A, Beigzadeh A. [Educational Environment Assessment at Outpatient Clinics in Teaching Hospitals of Kerman University of Medical Sciences, Iran, from Residents' Perspective Based on the ACLEEM Questionnaire]. Strides in Development of Medical Education. 2015; 12(1):119-30.
9. Gillespie M. Student–teacher connection in clinical nursing education. J Adv Nurs. 2002;37(6):566-76. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2002.02131.x] [PMID]
10. Pelaez NJ, Gonzalez BL. Sharing science: characteristics of effective scientist-teacher interactions. Adv Physiol Educ. 2002;26(3):158-67. [DOI:10.1152/advan.00045.2002a] [PMID]
11. Salimi T, Khodayarian M, Rajabioun H, Alimandegari Z, Anticchi M, Javadi S, et al. [A survey on viewpoints of nursing and midwifery students and their clinical instructors at Faculty of Nursing and Midwifery of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences towards clinical education during 2009-2011]. The Journal of Medical Education and Development. 2012;7(3):67-78.
12. Shokohi M, Haghdost AA, Majdzadeh R, Reiani F. [Identifying the Characteristics of Educational Influential Nurses: A Qualitative Study]. Strides in Development of Medical Education. 2013; 10(2):175-83.
13. Morrison EH, Hitchcock MA, Harthill M, Boker JR, Masunaga H. The on-line Clinical Teaching Perception Inventory: a" snapshot" of medical teachers. Fam Med. 2005; 37(1): 48-53. [PMID]
14. Heshmati-Nabavi F, Vanaki Z. [Professional approach: The key feature of effective clinical educator in Iran]. Nurse Educ Today. 2010;30(2):163-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.07.010] [PMID]
15. Sutkin G, Wagner E, Harris I, Schiffer R. What makes a good clinical teacher in medicine? A review of the literature. Acad Med. 2008; 83(5):452-66. [DOI:10.1097/ACM.0b013e31816bee61] [PMID]
16. Esmaeili M, Haghdoost AA, Beigzadeh A, Bahmanbijari B, Bazrafshan A. [Personal and Scientific Characteristics of Positive and Negative Role Models among Medical Educators from the Viewpoint of Dentistry and Pharmacy Students in Kerman University of Medical Sciences, Iran]. Strides in Development of Medical Education. 2013; 10(3):298-311.
17. Wright SM, Carrese JA. Serving as a physician role model for a diverse population of medical learners. Acad Med. 2003;78(6):623-8. [DOI:10.1097/00001888-200306000-00013]
18. Haghdoost AA, Shakibi MR. [Medical student and academic staff perceptions of role models: an analytical cross-sectional study]. BMC Med Educ. 2006; 6(1):1-6. https://doi.org/10.1186/1472-6920-6-1 [DOI:10.1186/1472-6920-6-9] [PMID] [PMCID]
19. Brookfield SD. The skillful teacher: on Technique, trust, and Responsiveness in the classroom. 2nded. San Francisco: Josses-Bass; 2006.
20. Beigzadeh A, Shokoohi M, Vali L. [Characteristics of a capable University lecturer from the viewpoints of Health Services Management students in Iranian Medical Universities]. Strides Dev Med Educ. 2014; 11(3): 330-41.
21. Crosby RH, Joy. AMEE Guide No 20: The good teacher is more than a lecturer-the twelve roles of the teacher. Med Teach. 2000;22(4):334-47. [DOI:10.1080/014215900409429]
22. Vali L, Shokoohi M, Beigzadeh A. [Characteristics of a Capable University Teacher the Viewpoints of Faculty Members of Health Services Management Department in Iranian Medical Universities]. Iranian Journal of Medical Education. 2014; 14(2):90-100.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb