جلد 27، شماره 90 و 91 - ( آبان و دی 1393 )                   جلد 27 شماره 90 و 91 صفحات 93-83 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dinmohammadi M, Peyrovi H, Mehrdad N. Undergraduate Student Nurses’ Experiences in Clinical Environment: Vertical Violence. IJN 2014; 27 (90 and 91) :83-93
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1904-fa.html
دین محمدی محمد رضا، پیروی حمید، مهرداد ندا. تجربه دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی: خشونت عمودی. نشریه پرستاری ایران. 1393; 27 (90 و 91) :83-93

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1904-fa.html


1- دکتری تخصصی پرستاری، استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران (*نویسنده مسئول). شماره تماس: 09123411908، Email: mdinmohammadi@zums.ac.ir
2- دکتری تخصصی پرستاری، استاد، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
3- دکتری تخصصی پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات متابولیسم و غدد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (8830 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: یادگیری در محیط های بالینی بخش مهمی از برنامه آموزشی دانشجویان پرستاری به شمار می آید. تعامل موثر و پویای دانشجویان با اعضای تیم مراقبت سلامتی، مربیان، محیط های بالینی و عناصر آن منجر به تکامل حرفه ای آنها می گردد. هدف این مقاله، گزارش بخشی از یک مطالعه اصلی است که به توصیف تجارب منفی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی می پردازد.

  روش بررسی: در این مطالعه کیفی، دوازده دانشجوی کارشناسی پرستاری شاغل به تحصیل در دو دانشکده پرستاری و مامایی بزرگ شهر تهران و دو دانش آموخته کارشناسی پرستاری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های مطالعه از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته در دوره کارآموزی های بالینی جمع آوری و با روش نظریه پایه استراس و کوربین مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: خشونت عمودی به عنوان یکی از یافته های مهم مطالعه اصلی با شواهد متعدد و متنوعی از قبیل؛ تحقیر شدن، سرزنش شدن، عدم پذیرش، بهره کشی، تبعیض، زورگویی، فقر حمایت و محدودیت در یادگیری تظاهر نمود. منشاء این رفتارها عمدتا پرسنل پرستاری بخش ها و مربیان بالینی بودند.

نتیجه گیری کلی: یافته های مطالعه حاضر فضای غیر حمایتی عرصه های بالینی را آشکار ساخت. درک و شناسایی مسائل و چالش های فراروی دانشجویان پرستاری در محیط های بالینی و اداره موثر آنها می تواند شرایط پذیرش آنها را به عنوان نیروهای جوان حرفه میسر نماید.
متن کامل [PDF 1410 kb]   (3021 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/5/25 | پذیرش: 1393/8/24 | انتشار: 1393/8/24

فهرست منابع
1. Hartigan-Rogers JA, Cobbett SL, Amirault MA, Muise-Davis ME. Nursing graduates' perceptions of their undergraduate clinical placement. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2007;4(1):9. [DOI:10.2202/1548-923X.1276] [PMID]
2. Papp I, Markkanen M, von Bonsdorff M. Clinical environment as a learning environment: student nurses' perceptions concerning clinical learning experiences. Nurse Educ Today. 2003;23(4):262-8. [DOI:10.1016/S0260-6917(02)00185-5]
3. Rose Chapman R, Orb A. The nursing students' lived experience of clinical practice. AEJNE. 2000;5(2).
4. Sharif F, Masoumi S. [A qualitative study of nursing student experiences of clinical practice]. BMC Nursing. 2005;4(1):6. [DOI:10.1186/1472-6955-4-6] [PMID] [PMCID]
5. Cheraghi MA, Salasli M, Ahmadi F. [Factors influencing the clinical preparation of BS nursing student interns in Iran]. Int J Nurs Pract. 2008;14(1):26-33. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2007.00664.x] [PMID]
6. Henderson A, Twentyman M, Heel A, Lloyd B. Students' perception of the psycho-social clinical learning environment: an evaluation of placement models. Nurse Educ Today. 2006;26(7):564-71. [DOI:10.1016/j.nedt.2006.01.012] [PMID]
7. Papastavrou E, Lambrinou E, Tsangari H, Saarikoski M, Leino-Kilpi H. Student nurses experience of learning in the clinical environment. Nurse Educ Practice. 2010;10(3):176-82. [DOI:10.1016/j.nepr.2009.07.003] [PMID]
8. Pearcey P, Draper P. Exploring clinical nursing experiences: Listening to student nurses. Nurse Educ Today. 2008;28(5):595-601. [DOI:10.1016/j.nedt.2007.09.007] [PMID]
9. Peyrovi H, Yadavar‐Nikravesh M, Oskouie S, Berterö C. Iranian student nurses' experiences of clinical placement. Int Nurs Rev. 2005;52(2):134-41. [DOI:10.1111/j.1466-7657.2005.00417.x] [PMID]
10. Lash AA, Kulakaç O, Buldukoglu K, Kukulu K. Verbal abuse of nursing and midwifery students in clinical settings in Turkey. Journal Nurs Educ. 2006;45(10):396-403. [PMID]
11. Magnavita N, Heponiemi T. Workplace violence against nursing students and nurses: an Italian experience. J Nurs Scholarsh. 2011;43(2):203-10. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2011.01392.x] [PMID]
12. Dong D, Temple B. Oppression: A Concept Analysis and Implications for Nurses and Nursing. Nurs Forum. 2011;46(3):169-76. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2011.00228.x] [PMID]
13. Lee MB, Saeed I, editors. Oppression and horizontal violence: The case of nurses in Pakistan. Nursing Forum; 2001;36(1):15-24. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2001.tb00236.x]
14. King-Jones M. Horizontal violence and the socialization of new nurses. Creat Nurs. 2011;17(2):80-6. [DOI:10.1891/1078-4535.17.2.80] [PMID]
15. Woelfle CY, McCaffrey R, editors. Nurse on nurse. Nursing Forum; 2007;42(3):123-31. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2007.00076.x] [PMID]
16. Embree JL, White AH. Concept analysis: nurse-to-nurse lateral violence. Nurs Forum. 2010;45(3):166-73 [DOI:10.1111/j.1744-6198.2010.00185.x] [PMID]
17. Thomas SP, Burk R. Junior nursing students' experiences of vertical violence during clinical rotations. Nurs Outlook. 2009;57(4):226-31. [DOI:10.1016/j.outlook.2008.08.004] [PMID]
18. Griffin M. Teaching cognitive rehearsal as a shield for lateral violence: An intervention for newly licensed nurses. J Contin Educ Nurs. 2004;35(6):257-63. [PMID]
19. Roberts SJ, Demarco R, Griffin M. The effect of oppressed group behaviours on the culture of the nursing workplace: A review of the evidence and interventions for change. J Nurs Manag. 2009;17(3):288-93. [DOI:10.1111/j.1365-2834.2008.00959.x] [PMID]
20. Bartholomew K. Ending nurse-to-nurse hostility: Why nurses eat their young and each other: HC Pro, Inc.; 2006.
21. Farrell GA. Aggression in clinical settings: nurses' views—a follow‐up study. J Adv Nurs. 1999;29(3):532-41. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1999.00920.x]
22. McCall E. Horizontal violence in nursing: the continuing silence. The Lamp. 1996;53(3):28-9, 31. [PMID]
23. Stanley KM, Dulaney P, Martin MM. Nurses' eating our young'--it has a name: lateral violence. S C Nurse. 2007;14(1):17-8.
24. Duchscher JB, Myrick F, editors. The prevailing winds of oppression: understanding the new graduate experience in acute care. Nursing Forum; 2008;43(4):191-206. [DOI:10.1111/j.1744-6198.2008.00113.x] [PMID]
25. Pope BG. Transforming Oppression in Nursing Education: Towards a Liberation Pedagogy: ProQuest; 2008.
26. McKenna BG, Smith NA, Poole SJ, Coverdale JH. Horizontal violence: Experiences of registered nurses in their first year of practice. J Adv Nurs. 2003;42(1):90-6. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02583.x] [PMID]
27. Daiski I. Changing nurses' dis‐empowering relationship patterns. J Adv Nurs. 2004;48(1):43-50. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2004.03167.x] [PMID]
28. Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007.
29. McKenna L, McCall L, Wray N. Clinical placements and nursing students' career planning: A qualitative exploration. Int J Nurs Pract. 2010;16(2):176-82. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2010.01827.x] [PMID]
30. Celik SS, Bayraktar N. A study of nursing student abuse in Turkey. J Nurs Educ. 2004;43(7):330-6. [PMID]
31. Dunn SV, Ehrich L, Mylonas A, Hansford BC. Students' perceptions of field experience in professional development: a comparative study. J Nurs Educ. 2000;39(9):393-400. [PMID]
32. Elliott M. The clinical environment: a source of stress for undergraduate nurses. J Adv Nurs. 2002;20(1):34-8.
33. Hoel H, Giga SI, Davidson M. Expectations and realities of student nurses' experiences of negative behaviour and bullying in clinical placement and the influences of socialization processes. Health Serv Managt Res. 2007;20(4):270-8. [DOI:10.1258/095148407782219049] [PMID]
34. Stevens S. Nursing workforce retention: Challenging a bullying culture. Health Aff (Millwood). 2002;21(5):189-93. [DOI:10.1377/hlthaff.21.5.189]
35. Webster S, Lopez V, Allnut J, Clague L, Jones D, Bennett P. Undergraduate nursing students' experiences in a rural clinical placement. Aust J Rural Health. 2010;18(5):194-8. [DOI:10.1111/j.1440-1584.2010.01153.x] [PMID]
36. Shin KR. The Meaning of the Clinical Learning Experience of Korean Nursing Students. J Nurs Educ. 2000;39(6):259-65.
37. Randle J. Bullying in the nursing profession. J Adv Nurs. 2003;43(4):395-401. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2003.02728.x] [PMID]
38. Valizadeh S, Abedi H, Zamanzadeh V, Fathi Ae. [Challenges Of Nursing Students During Their Study: A Qualitative Study]. Res J Biological Sci. 2008;3(1):94-108.
39. Foster B, Mackie B, Barnett N. Bullying in the health sector: A study of bullying of nursing students. New Zealand Journal of Employment Relations. 2004;29(2):67.
40. Dinmohammadi M, Hushmand A, Cheraghi M, Peyrovi H. [Oppression in Nursing Profession and The Way of its Management]. Hospital J. 2013;12(2):81-90.
41. Freshwater D. Crosscurrents: against cultural narration in nursing. J Adv Nurs. 2000;32(2):481-4. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2000.01499.x] [PMID]
42. Crabbs N, Smith C. Healthy work environments. From oppression to opportunity: eliminating lateral violence and bullying in the workplace Med-Surg Matters. 2011;20(2):8-9.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb