جلد 27، شماره 90 و 91 - ( آبان و دی 1393 )                   جلد 27 شماره 90 و 91 صفحات 32-22 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rambod M, Pasyar N, Sharif F, Rafii F, Pourali Mohammadi N. The Effect of Relaxation Technique on Physical Activity of Hemodialysis Patients. IJN 2014; 27 (90 and 91) :22-32
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1867-fa.html
رامبد معصومه، پاسیار نیلوفر، شریف فرخنده، رفیعی فروغ، پور علی محمدی نسرین. تاثیر روش آرام سازی بر فعالیت فیزیکی بیماران تحت همودیالیز. نشریه پرستاری ایران. 1393; 27 (90 و 91) :22-32

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-1867-fa.html


1- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعهنگر، گروه داخلی جراحی, دانشکده پرستاری - مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ) مولف مسئول(. شماره تماس: 071- 6474258 داخلی 143 Email: rambodma@yahoo.com
2- دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، عضو هیئت علمی گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
3- استاد، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات مراقبتهای روان جامعهنگر، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
4- استاد، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
5- مربی عضو هیئت علمی، دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
چکیده:   (10338 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: فعالیت فیزیکی نقش مهمی در طول زندگی بیماران همودیالیز دارد. برخی مداخلات مکمل از جمله روش آرام‌سازی ممکن است روی سطح فعالیت فیزیکی اثر بگذارد. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر تکنیک آرام سازی بنسون بر فعالیت فیزیکی بیماران همودیالیز است.

  روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی بود که در مراکز همویالیز دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. هشتاد و شش نفر بیمار تحت همودیالیز به روش تصادفی ساده انتخاب و بر اساس بلوک های تصادفی در دو گروه مداخله (تحت تکنیک آرام‌سازی بنسون (43 نفر) و کنترل (43نفر) قرار گرفتند. تکنیک آرام‌سازی بنسون در گروه آزمون برای 20 دقیقه، دو بار در روز و برای هشت هفته انجام شد. فعالیت فیزیکی با استفاده از پرسشنامه «فعالیت روزمره زندگی و فعالیت ابزاری زندگی» در هر دو گروه در شروع مطالعه و هشت هفته بعد مورد سنجش قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و کای دو در نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: قبل از مداخله، میانگین فعالیت روزمره زندگی در گروه آزمون 54/2 ± 53/12 و در گروه کنترل 78/2 ± 30/12 بود. هشت هفته بعد از مداخله میانگین و انحراف معیار ها در دو گروه مورد و کنترل به ترتیب 44/1 ± 42/13 و 45/3 ± 74/11 بود. آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را بین دو گروه بعد از مداخله از نظر فعالیت فیزیکی روزمره نشان داد (006/0 = p و 83/2 = t ) . به علاوه، قبل از مداخله، فعالیت ابزاری زندگی در دو گروه آزمون و کنترل به ترتیب 36/4 ± 28/14 و 01/6 ± 04/12 و بعد از مداخله 77/3 ± 62/15 و77/5 ± 00/12 بود. نتایج مطالعه بعد از مداخله تفاوت معنی داری را بین دو گروه از نظر فعالیت ابزاری زندگی نشان داد (001/0 = p و 29/3 = t ).

نتیجه گیری کلی: یافته‌ها حاکی از تاثیر تکنیک آرام‌سازی بنسون در بهبود سطح فعالیت فیزیکی در بیماران تحت همودیالیز بود. بنابراین آموزش تکنیک آرام سازی به عنوان یک منبع بهبود سطح فعالیت فیزیکی می‌تواند به کاربرده شود.
متن کامل [PDF 1269 kb]   (2476 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1393/4/14 | پذیرش: 1393/7/14 | انتشار: 1393/7/14

فهرست منابع
1. Parsons TL, Toffelmire EB, King-VanVlack CE. Exercise training during hemodialysis improves dialysis efficacy and physical performance. Arch Phys Med Rehabil. 2006;87(5):680-7. [DOI:10.1016/j.apmr.2005.12.044] [PMID]
2. Johansen KL, Chertow GM, Ng AV, Mulligan K, Carey S, Schoenfeld PY, et al. Physical activity levels in patients on hemodialysis and healthy sedentary controls. Kidney Int. 2000;57(6):2564-70. [DOI:10.1046/j.1523-1755.2000.00116.x] [PMID]
3. Wong S, Chan YM, Lim T. Correlates of physical activity level among hemodialysis patients in Selangor, Malaysia. Malays J Nutr. 2011;17:277-86. [PMID]
4. Painter P, Carlson L, Carey S, Paul SM, Myll J. Physical functioning and health-related quality-of-life changes with exercise training in hemodialysis patients. Am J Kidney Dis. 2000;35(3):482-92. [DOI:10.1016/S0272-6386(00)70202-2]
5. O'Hare AM, Tawney K, Bacchetti P, Johansen KL. Decreased survival among sedentary patients undergoing dialysis: results from the dialysis morbidity and mortality study wave 2. Am J Kidney Dis. 2003;41(2):447-54. [DOI:10.1053/ajkd.2003.50055] [PMID]
6. Loos C, Briançon S, Frimat L, Hanesse B, Kessler M. Effect of End‐Stage Renal Disease on the Quality of Life of Older Patients. J Am Geriatr Soc. 2003;51(2):229-33. [DOI:10.1046/j.1532-5415.2003.51062.x] [PMID]
7. Cupisti A, Capitanini A, Betti G, D'Alessandro C, Barsotti G. Assessment of habitual physical activity and energy expenditure in dialysis patients and relationships to nutritional parameters. Clinical Nephrology. 2011;75(3):218.-25.
8. Ware J E, Kosinski M. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales: A Manual for Users of Version 1, 2nd ed. Quality Metric, Inc., Lincoln, RI. 2001.
9. Lowrie EG, Curtin RB, LePain N, Schatell D. Medical outcomes study short form-36: a consistent and powerful predictor of morbidity and mortality in dialysis patients. Am J Kidney Dis. 2003;41(6):1286-92. [DOI:10.1016/S0272-6386(03)00361-5]
10. Matsuzawa R, Matsunaga A, Wang G, Kutsuna T, Ishii A, Abe Y, et al. Habitual physical activity measured by accelerometer and survival in maintenance hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2012;7(12):2010-6. [DOI:10.2215/CJN.03660412] [PMID] [PMCID]
11. Kutner NG. How can exercise be incorporated into the routine care of patients on dialysis? Int Urol Nephrol. 2007;39(4):1281-5. [DOI:10.1007/s11255-007-9281-z] [PMID]
12. Anand S, Johansen KL, Grimes B, Kaysen GA, Dalrymple LS, Kutner NG, et al. Physical activity and self‐reported symptoms of insomnia, restless legs syndrome, and depression: The comprehensive dialysis study. Hemodial Int. 2013;17(1):50-8. [DOI:10.1111/j.1542-4758.2012.00726.x] [PMID] [PMCID]
13. van Vilsteren MC, de Greef MH, Huisman RM. The effects of a low-to-moderate intensity pre-conditioning exercise programme linked with exercise counselling for sedentary haemodialysis patients in The Netherlands: results of a randomized clinical trial. Nephrology Dialysis Transplantation. 2005;20(1):141-6. [DOI:10.1093/ndt/gfh560] [PMID]
14. Mustata S, Chan C, Lai V, Miller JA. Impact of an exercise program on arterial stiffness and insulin resistance in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol. 2004;15(10):2713-8. [DOI:10.1097/01.ASN.0000140256.21892.89] [PMID]
15. Parsons T, Toffelmire E, King-VanVlack C. The effect of an exercise program during hemodialysis on dialysis efficacy, blood pressure and quality of life in end-stage renal disease (ESRD) patients. Clinical Nephrology. 2004;61(4):261-74. [DOI:10.5414/CNP61261] [PMID]
16. Macdonald JH, Marcora SM, Jibani M, Phanish MK, Holly J, Lemmey AB. Intradialytic exercise as anabolic therapy in haemodialysis patients–a pilot study. Clin Physiol Funct Imaging. 2005;25(2):113-8. [DOI:10.1111/j.1475-097X.2004.00600.x] [PMID]
17. Levendoğlu F, Altintepe L, Okudan N, Uğurlu H, Gökbel H, Tonbul Z, et al. A twelve week exercise program improves the psychological status, quality of life and work capacity in hemodialysis patients. J Nephrol. 2003;17(6):826-32.
18. Anand S, Chertow GM, Johansen KL, Grimes B, Tamura MK, Dalrymple LS, et al. Association of self-reported physical activity with laboratory markers of nutrition and inflammation: the Comprehensive Dialysis Study. J Ren Nutr. 2011;21(6):429-37. [DOI:10.1053/j.jrn.2010.09.007] [PMID] [PMCID]
19. Gill S, Kolt GS, Keating J. Examining the multi-process theory: an investigation of the effects of two relaxation techniques on state anxiety. J Bodyw Mov Ther. 2004;8(4):288-96. [DOI:10.1016/j.jbmt.2003.11.002]
20. Chan AS, Han YM, Cheung M-c. Electroencephalographic (EEG) measurements of mindfulness-based Triarchic body-pathway relaxation technique: a pilot study. Appl Psychophysiol Biofeedback. 2008;33(1):39-47. [DOI:10.1007/s10484-008-9050-5] [PMID]
21. Ling K-w, Wong FS, Chan W-k, Chan S-y, Chan EP, Cheng Y-l, et al. Effect of a home exercise program based on Tai Chi in patients with end-stage renal disease. Peritoneal Dialysis International. 2003;23(Supplement 2):S99-S103. [PMID]
22. Mustata S, Cooper L, Langrick N, Simon N, Jassal SV, Oreopoulos DG. The effect of a Tai Chi exercise program on quality of life in patients on peritoneal dialysis: a pilot study. Peritoneal Dialysis International. 2005;25(3):291-4. [PMID]
23. Sheu S, Irvin BL, Lin H-S, Mar C-L. Effects of progressive muscle relaxation on blood pressure and psychosocial status for clients with essential hypertension in Taiwan. Holist Nurs Pract. 2003;17(1):41-7. [DOI:10.1097/00004650-200301000-00009] [PMID]
24. Fredrickson BL, Cohn MA, Coffey KA, Pek J, Finkel SM. Open hearts build lives: positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. J Pers Soc Psychol. 2008;95(5):1045–62. [DOI:10.1037/a0013262] [PMID] [PMCID]
25. Donna SW. The impact of a yoga intervention on the mental well-being and physical functioning in older adult living in the community. ProQuest Dissertations and Theses; 2009: 15-16. http://fordham.bepress.com/dissertations/AAI3365060/.
26. To MY, Chan S. Evaluating the Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation in Reducing the Aggressive Behaviors of Mentally Handicapped Patients. Arch Psychiatr Nurs 2000; 15(1): 39-46. [DOI:10.1016/S0883-9417(00)80007-2]
27. Doris S, Lee DT, Woo J. Effects of relaxation therapy on psychologic distress and symptom status in older Chinese patients with heart failure. J Psychosom Res. 2007;62(4):427-37. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2006.10.012] [PMID]
28. Tsai SL. Audio‐visual relaxation training for anxiety, sleep, and relaxation among Chinese adults with cardiac disease. Res Nurs Health. 2004;27(6):458-68. [DOI:10.1002/nur.20039] [PMID]
29. Rambod M, Pourali-Mohammadi N, Pasyar N, Rafii F, Sharif F. [The effect of Benson's relaxation technique on the quality of sleep of Iranian hemodialysis patients: A randomized trial]. Complement Therap Med. 2013;21(6):577-84. [DOI:10.1016/j.ctim.2013.08.009] [PMID]
30. Pasyar N, Rambod M, Sharif F, Rafii F, Pourali-Mohammadi N. [Improving adherence and biomedical markers in hemodialysis patients: The effects of relaxation therapy]. Complement Therap Med. 2015; 23:38-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.ctim.2014.10.011. [DOI:10.1016/j.ctim.2014.10.011]
31. Rambod M, Sharif F, Pourali-Mohammadi N, Pasyar N, Rafii F. [Evaluation of the effect of Benson's relaxation technique on pain and quality of life of haemodialysis patients: A randomized controlled trial]. Int J Nurs Stud 2014; 51(7):964-973. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2013.11.004] [PMID]
32. Mahdavi A, Gorji MAH, Gorji AMH, Yazdani J, Ardebil MD. [Implementing benson's relaxation training in hemodialysis patients: Changes in perceived stress, anxiety, and depression]. N Am J Med Sci. 2013;5(9):536-40. [DOI:10.4103/1947-2714.118917] [PMID] [PMCID]
33. Ghafari S, Ahmadi F, Nabavi M, Anoshirvan K, Memarian R, Rafatbakhsh M. [Effectiveness of applying progressive muscle relaxation technique on quality of life of patients with multiple sclerosis]. J Clin Nurs. 2009;18(15):2171-9. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2009.02787.x] [PMID]
34. Bagheri‐Nesami M, Mohseni‐Bandpei MA, Shayesteh‐Azar M. [The effect of Benson Relaxation Technique on rheumatoid arthritis patients: extended report]. Int J Nurs Pract. 2006;12(4):214-9. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2006.00568.x] [PMID]
35. Yu DS, Lee DT, Woo J. Improving health‐related quality of life of patients with chronic heart failure: effects of relaxation therapy. J Adv Nurs. 2010;66(2):392-403. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2009.05198.x] [PMID]
36. Wändell PE, Carlsson AC, Gåfvels C, Andersson K, Törnkvist L. Measuring possible effect on health-related quality of life by tactile massage or relaxation in patients with type 2 diabetes. Complement Therap Med. 2012;20(1):8-15. [DOI:10.1016/j.ctim.2011.09.007] [PMID]
37. Habibi A, Nikpour S, Rezaie M, Haghani H. [Health promotion behaviours and level of activities of daily living and instromental activities of daily living among elderly people in west region of tehran: a cross sectional survey]. Journal of elderly in Iran 2007; 2(5): 332-9.
38. Day RC, Sadek SN. The effect of Benson's relaxation response on the anxiety levels of Lebanese children under stress. J Exp Child Psychol. 1982;34(2):350-6. [DOI:10.1016/0022-0965(82)90052-2]
39. León‐Pizarro C, Gich I, Barthe E, Rovirosa A, Farrús B, Casas F, et al. A randomized trial of the effect of training in relaxation and guided imagery techniques in improving psychological and quality‐of‐life indices for gynecologic and breast brachytherapy patients. Psycho‐Oncology. 2007;16(11):971-9. [DOI:10.1002/pon.1171] [PMID]
40. Pan L, Zhang J, Li L. Effects of progressive muscle relaxation training on anxiety and quality of life of inpatients with ectopic pregnancy receiving methotrexate treatment. Res Nurs Health. 2012;35(4):376-82. [DOI:10.1002/nur.21486] [PMID]
41. Büyükyılmaz F, Aştı T. The effect of relaxation techniques and back massage on pain and anxiety in Turkish total hip or knee arthroplasty patients. Pain Manag Nurs. 2013;14(3):143-54. [DOI:10.1016/j.pmn.2010.11.001] [PMID]
42. Sutherland G, Andersen MB, Morris T. Relaxation and health-related quality of life in multiple sclerosis: the example of autogenic training. J Behav Med. 2005;28(3):249-56. [DOI:10.1007/s10865-005-4661-2] [PMID]
43. Crew L. Designing a yoga program for active seniors. IDEA Fitness J. 2005; 2(10):56-63.
44. Lee LW. Poster board S33: Enhancing balance, lower extremity function, and gait in people with Parkinson's disease through yoga exercise. Am J Phys Med Rehabil. 2006;85(3):284. [DOI:10.1097/00002060-200603000-00167]
45. DiBenedetto M, Innes KE, Taylor AG, Rodeheaver PF, Boxer JA, Wright HJ, et al. Effect of a gentle Iyengar yoga program on gait in the elderly: an exploratory study. Arch Phys Med Rehabil. 2005;86(9):1830-7. [DOI:10.1016/j.apmr.2005.03.011] [PMID]
46. Chang B-H, Boehmer U, Zhao Y, Sommers E. The combined effect of relaxation response and acupuncture on quality of life in patients with HIV: a pilot study. J Altern Complement Med. 2007;13(8):807-16. [DOI:10.1089/acm.2007.7024] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb