جلد 27، شماره 87 - ( اردیبهشت 1393 )                   جلد 27 شماره 87 صفحات 22-14 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
2- استادیار گروه پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). شماره تماس: 221800839-021 Email : asghar.dalvandi@gmail.com
چکیده:   (8715 مشاهده)

  چکیده

  زمینه و هدف: سکته مغزی تأثیرات پیش بینی نشده و مخربی در زندگی بیماران به جا می گذارد که منجر به تغییراتی در زندگی آنها می شود و در نهایت کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مطالعه تعیین کیفیت زندگی بیماران سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن می باشد.

  روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه پژوهش کلیه بیماران سکته مغزی ساکن شهر کرمان بودند. نمونه پژوهش 95 بیمار بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 و ابزار سنجش شدت سکته مرکز ملی سلامت جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن) و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن نمره میانگین کیفیت زندگی در بیماران سکته مغزی بود. بیماران مسن تر و مطلقه/بیوه با شرایط اجتماعی-اقتصادی پایین، کیفیت زندگی ضعیف تری را گزارش کردند (05/0> p ) افزایش طول دوره بیماری 005/0 =p و شدت ضایعه 001/0 =p، کیفیت زندگی را کاهش داده بود. (05/0> p )

نتیجه گیری کلی: براساس یافته های پژوهش اندازه گیری کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی و عوامل مرتبط با آن بسیار مهم است و این دانش می تواند به برنامه ریزی درمانی مناسب جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی این بیماران کمک کند.
متن کامل [PDF 528 kb]   (4614 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1392/10/21 | پذیرش: 1393/1/7 | انتشار: 1393/1/7

فهرست منابع
1. Haacke C, Althaus A, Spottke A, Siebert U, Back T, Dodel R. Long-term outcome after stroke evaluating health-related quality of life using utility measurements. Stroke. 2006;37(1):193-8. [DOI:10.1161/01.STR.0000196990.69412.fb] [PMID]
2. Gokkaya NK, Aras MD, Cakci A. Health-related quality of life of Turkish stroke survivors. Int J Rehabil Res. 2005;28(3):229-35. [DOI:10.1097/00004356-200509000-00005] [PMID]
3. Daniel K, Wolfe CD, Busch MA, McKevitt C. What are the social consequences of stroke for working-aged adults? A systematic review. Stroke. 2009;40(6):e431-e40. [DOI:10.1161/STROKEAHA.108.534487] [PMID]
4. Pan JH, Song XY, Lee SY, Kwok T. Longitudinal analysis of quality of life for stroke survivors using latent curve models. Stroke. 2008;39(10):2795-802. [DOI:10.1161/STROKEAHA.108.515460] [PMID]
5. Visser-Meily JA, Rhebergen ML, Rinkel GJ, van Zandvoort MJ, Post MW. Long-term health-related quality of life after aneurysmal subarachnoid hemorrhage relationship with psychological symptoms and personality characteristics. Stroke. 2009;40(4):1526-9. [DOI:10.1161/STROKEAHA.108.531277] [PMID]
6. Sainsbury A, Heatley R. Review article: psychosocial factors in the quality of life of patients with inflammatory bowel disease. Aliment Pharmacol Ther. 2005;21(5):499-508. [DOI:10.1111/j.1365-2036.2005.02380.x] [PMID]
7. Carod-Artal FJ, Egido JA. Quality of life after stroke: the importance of a good recovery. Cerebrovascular diseases. 2009;27(Suppl. 1):204-14. [DOI:10.1159/000200461] [PMID]
8. Wu X, Min L, Cong L, Jia Y, Liu Ch, Zhao H, Liu P, Luo Y. Sex differences in health-related quality of life among adult stroke patients in Northeastern China. J Clin Neurosci. 2014; 21(6):957-61. [DOI:10.1016/j.jocn.2013.08.030] [PMID]
9. Sturm JW, Donnan GA, Dewey HM, Macdonell RA, Gilligan AK, Srikanth V, et al. Quality of Life After Stroke The North East Melbourne Stroke Incidence Study (NEMESIS). Stroke. 2004;35(10):2340-5. [DOI:10.1161/01.STR.0000141977.18520.3b] [PMID]
10. Haacke C, Althaus A, Spottke A, Siebert U, Back T, Dodel R. Long-term outcome after stroke evaluating health-related quality of life using utility measurements. Stroke. 2006;37(1):193-8. [DOI:10.1161/01.STR.0000196990.69412.fb] [PMID]
11. Lynch EB, Butt Z, Heinemann A, Victorson D, Nowinski CJ, Perez L, et al. A qualitative study of quality of life after stroke: the importance of social relationships. J Rehabil Med: 2008;40(7). [DOI:10.2340/16501977-0203] [PMID] [PMCID]
12. Gargano J, Reeve M. Sex Differences in Stroke Recovery and Stroke-Specific Quality of Life. Stroke. 2007; 38(9) 2541-8. [DOI:10.1161/STROKEAHA.107.485482] [PMID]
13. Gray L, Sprigg N, Bath P, Boysen G Deyn P, Leys D. Sex Differences in Quality of Life in Stroke Survivors Data From the Tinzaparin in Acute Ischaemic Stroke Trial (TAIST). Stroke. 2007; 38(11):2960-4. [DOI:10.1161/STROKEAHA.107.488304] [PMID]
14. Aprile I, Piazzini D, Bertolini C, Caliandro P, Pazzaglia C, Tonali P, et al. Predictive variables on disability and quality of life in stroke outpatients undergoing rehabilitation. Neurological Sciences. 2006;27(1):40-6. [DOI:10.1007/s10072-006-0563-5] [PMID]
15. Clark PC, Dunbar SB, Aycock DM, Courtney E, Wolf SL. Caregiver perspectives of memory and behavior changes in stroke survivors. Rehabilitation Nursing. 2006;31(1):26-32. [DOI:10.1002/j.2048-7940.2006.tb00007.x] [PMID]
16. Nieuwenhuis-Mark RE. The death knoll for the MMSE: has it outlived its purpose? J Geriatr Psychiatry Neurol. 2010;23(3):151-7. [DOI:10.1177/0891988710363714] [PMID]
17. Motamed N, Ayatollahi A, Zare N, Sadeghi-Hassanabadi A. Validity and reliability of the Persian translation of the SF-36 version 2 questionnaire. East Mediterr Health J. 2005;11(3):349-57. [PMID]
18. Schlegel D, Kolb SJ, Luciano JM, Tovar JM, Cucchiara BL, Liebeskind DS, et al. Utility of the NIH Stroke Scale as a predictor of hospital disposition. Stroke. 2003;34(1):134-7. [DOI:10.1161/01.STR.0000048217.44714.02] [PMID]
19. Sturm JW, Donnan GA, Dewey HM, Macdonell RA, Gilligan AK, Srikanth V, et al. Quality of Life After Stroke The North East Melbourne Stroke Incidence Study (NEMESIS). Stroke. 2004;35(10):2340-5. [DOI:10.1161/01.STR.0000141977.18520.3b] [PMID]
20. Ones K, Yilmaz E, Cetinkaya B, Caglar N. Quality of life for patients poststroke and the factors affecting it. J Stroke Cerebrovasc Dis. 2005;14(6):261-6. [DOI:10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2005.07.003] [PMID]
21. Fattahi A, Montazeri A. [Quality of life among stroke patients in Kermanshah city.] Modern Rehabilitation, 2008; 2(1): 1-8.
22. Nichols-Larsen DS, Clark P, Zeringue A, Greenspan A, Blanton S. Factors influencing stroke survivors' quality of life during subacute recovery. Stroke. 2005;36(7):1480-4. [DOI:10.1161/01.STR.0000170706.13595.4f] [PMID]
23. Luttik ML, Jaarsma T, Veeger N, van Veldhuisen DJ. Marital status, quality of life, and clinical outcome in patients with heart failure. Heart & Lung. 2006;35(1):3-8. [DOI:10.1016/j.hrtlng.2005.08.001] [PMID]
24. Durmaz T, ÖZDEMİR Ö, ÖZDEMİR BA, Keleş T, Bayram NA, Bozkurt E. Factors affecting quality of life in patients with coronary heart disease. Turkish Journal of Medical Sciences. 2009;39(3):343-51.
25. Jatoi A, Novotny P, Cassivi S, Clark MM, Midthun D, Patten CA, et al. Does marital status impact survival and quality of life in patients with non-small cell lung cancer? Observations from the mayo clinic lung cancer cohort. The oncologist. 2007;12(12):1456-63. [DOI:10.1634/theoncologist.12-12-1456] [PMID]
26. Jaracz K, Kozubski W. Quality of life in stroke patients. Acta Neurol Scand. 2003;107(5):324-9. [DOI:10.1034/j.1600-0404.2003.02078.x] [PMID]
27. Franzen-Dahlin A, Karlsson MR, Mejhert M, Laska AC. Quality of life in chronic disease: a comparison between patients with heart failure and patients with aphasia after stroke. J Clin Nurs. 2010; 19(13-14): 1855-60. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2010.03219.x] [PMID]
28. Gosman-Hedström G, Claesson L, Blomstrand C. Consequences of severity at stroke onset for health-related quality of life (HRQL) and informal care: A 1-year follow-up in elderly stroke survivors. Arch Gerontol Geriatrs. 2008;47(1):79-91. [DOI:10.1016/j.archger.2007.07.006] [PMID]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.