جلد 31، شماره 114 - ( آبان 1397 )                   جلد 31 شماره 114 صفحات 76-85 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Darvishpour A, Javadi Pashaki N. Associations of Hospital Stress Dimensions and Ward of Employment in the Nurses of the Medical Centers Affiliated to Guilan University of Medical Sciences, Iran. IJN. 2018; 31 (114) :76-85
URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2777-fa.html
درویش پور آذر، جوادی پاشاکی نازیلا. ارتباط ابعاد استرس بیمارستانی با نوع بخش کاری در پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان . نشریه پرستاری ایران. 1397; 31 (114) :76-85

URL: http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2777-fa.html


استادیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 33555058 -013 n.javadip@gmail.com Email:
چکیده:   (1126 مشاهده)
زمینه و هدف: کارکنان پرستاری در محیط کار با از عوامل استرس‌زای فیزیکی و روانی فراوانی روبرو هستند. شناسایی میزان استرس پرستاران و کنترل تنش در محیط کار باعث بهبود کیفیت مراقبت از بیمار می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد استرس شغلی پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.
روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی که در سال 1396 انجام شد، تعداد 324 پرستار با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. در ابتدا 12 مرکز درمانی منتخب از سه خوشه مرکز، غرب و شرق استان گیلان مد نظر قرار گرفت و سپس با توجه به سهم هر مرکز درمانی از حجم نمونه مورد نیاز، نمونه‌ها به صورت تصادفی از بخش‌های مختلف (اورژانس، داخلی، جراحی، کودکان، دفتر پرستاری، CCU، ICU، همودیالیز و اتاق عمل) انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی(HSS-35)  مشتمل بر 35 سؤال و 11 زیرمقیاس بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و آنالیز واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
یافته‌ها: بیشتر نمونه‌های مورد پژوهش (8/39%) در گروه سنی 40-31 قرار داشته و از نظر جنسیت بیشتر آن‌ها (96%) زن، متأهل (2/77%) و دارای مدرک کارشناسی (2/93%) بودند. از نظر میانگین نمره استرس کلی، کارکنان بخش اورژانس (با میانگین و انحراف معیار 13/16 ± 17/120) از بیشترین میزان استرس و کارکنان بخش ICU (با میانگین و انحراف معیار 01/19 ± 14/114) از کمترین استرس برخوردار بودند. این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود (05/0P>). از نظر شدت ابعاد استرس، بعد "ابهام نقش" (با میانگین و انحراف معیار 63/0 ± 58/3) و بعد"استرس شیمیایی" (با میانگین و انحراف معیار 26/1 ± 12/3) به ترتیب بیشترین و کمترین شدت استرس‌زایی را دارا بودند.
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به نتایج مطالعه مبنی بر وجود بیشترین میزان استرس بیمارستانی در پرسنل بخش‌های اورژانس و کودکان لزوم توجه بیشتر مسئولین ذیربط به کارکنان این بخش‌ها در جهت برنامه‌ریزی برای کاهش استرس بیمارستانی و آموزش بهترین روش‌های مقابله‌ای احساس می‌گردد.
واژه‌های کلیدی: استرس شغلی، پرستار، بیمارستان
متن کامل [PDF 1090 kb]   (313 دریافت)    
نوع مطالعه: کیفی | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۸

فهرست منابع
1. Yousefi R, Adhamian E, Namdari K. A comparison of depression and occupational stress in psychiatrics and non psychiatrics unit nurses and official employees. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2006;4(2):80-90.
2. Soleimani R, Shokrgozar S, Kianmehr S, Fallahi M, Pakdaman M. Comparison of mental health and burn out in medical staff of Rasht Shafa and Heshmat Hospitals. Research in Medical Education. 2016;7(4):20-30. [DOI:10.18869/acadpub.rme.7.4.20]
3. Hebrani P, Behdani F, Mobtaker M. Evaluation of stress factors in nurses of different hospital wards. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2008; 10(39): 231-7.
4. Karimi M, Sayadi N, Ansari S, Haghighi Sh. Relationship between occupational stressors and mental health status among university hospital nurses. J Am Sci. 2013; 9(1):178-80.
5. Akouchian S, Rouhafza HR, Hasanzadeh A, Mohammad SH. Relation between social support and coping with stress in nurses in psychiatric ward. Journal of Guilan University of medical Sciences. 2009; 18(69):41-6.
6. Rahimi, H., Sedigh Arfaee, F., Ghodousi, Z. Investigate the relationship between coping styles and nurse's mental health. Journal of ethics and culture in nursing and midwifery. 2014; 1(2): 45-53.
7. masoumi m, tahmasebi r, jalali m, jafari f. The Study of the relationship between job stress and spiritual health of nurses working in intensive care ward at Bushehr Hospitals. Nursing of the Vulnerables. 2016;3(8):37-47.
8. Bahrami A, Akbari H, Mousavi SGA, Hannani M, Ramezani Y. Job stress among the nursing staff of Kashan hospitals. KAUMS Journal (FEYZ). 2011;15(4):366-73.
9. Aghilinejad M, Attarchi M, Golabadi M, Chehregosha H. Comparing stress level of woman nurses of different units of Iran university hospitals in autumn 2009. Ann Mil Health Sci Res. 2010; 8 (1):44-8.
10. Masoumi m, Tahmasebi r, Jalali m, Jafari f. The Study of the relationship between job stress and spiritual health of nurses working in intensive care ward at Bushehr Hospitals. Nursing of the Vulnerables. 2016;3(8):37-47.
11. Yavari M. Comparison psychiatrics nurses burnout and general health with critical care (ICU) nurses. Quarterly Journal of Nursing Management. 2014; 3(1): 55-65.
12. Rafat M, Omid K, Tahere S, Hamed A. Job stress and its related factors in nurses of Qazvin University of Medical Sciences. The journal of Medical Education and Development. 2015;7(1):55-63.
13. Moein M, Adib Hajbaghery M. Comparison of occupational stress among female nurses and female members of the medical group in chosen training hospitals in Isfahan. Iranian journal of psychiatric nursing. 2015;3(2):1-10.
14. Abarghouei MR, Sorbi MH, Abarghouei M, Bidaki R, Yazdanpoor S. A study of job stress and burnout and related factors in the hospital personnel of Iran. Electronic physician. 2016;8(7):2625-32. [DOI:10.19082/2625] [PMID] [PMCID]
15. Baezzat F, Mirmostafaee M, Akbari A, Abbasi-Asl R. Causal Model for Depression Based on Psychological Capital by Mediating of Hospital Stress and Anxiety in Woman Nurses. Women's Health Bulletin. 2017;4(4):e13241.
16. Moallemi S, Adroom M. Comparison of job stress and job satisfaction amongst nurses of different units. Journal of Military Caring Sciences. 2016; 3 (3):165-173. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.3.3.165]
17. Luan X, Wang P, Hou W, Chen L, Lou F. Job stress and burnout: A comparative study of senior and head nurses in China. Nurs Health Sci. 2017;19(2):163-9. [DOI:10.1111/nhs.12328] [PMID]
18. Khaghanizadeh M, Ebadi A, Rahmani M. The study of relationship between job stress and quality of work life of nurses in military hospitals. Journal Mil Med. 2008;10(3):175-84.
19. Abdi H, Shahbazi L. The relationship between occupational stress and burn out in critical nurses. J Yazd Shahid sadoghi Univ Med Sci Health Serv. 2002;9:58-65

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {نشریه پرستاری ایران} می باشد.

Designed & Developed by : Yektaweb