جلد 31، شماره 114 - ( آبان 1397 )                   جلد 31 شماره 114 صفحات 49-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/ijn.31.114.49


XML English Abstract Print


مربی،گروه مدیریت پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09123907046 Email: Jafarjalal.e@iums.ac.ir
چکیده:   (2285 مشاهده)
زمینه و هدف: پرستاران از مهم‌ترین اعضای تیم مراقبت بهداشتی و درمانی هستند که مسئولیت مراقبت مستقیم از سالمندان را به عهده دارند. یکی از ارکان اصلی در ارائه هر مراقبت، داشتن نگرش مثبت در مورد دریافت‌کنندگان مراقبت است. کیفیت ارائه خدمت به سالمندان به خصوص سالمندان مبتلا به دلیریوم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نگرش پرستاران نسبت به این گروه است. این پژوهش نگرش پرستاران در چهار حیطه دانش، توانایی و اعتماد به نفس، قابلیت شناسایی و درک پیامدهای آن، تمایل به دانستن بیشتر و بار مراقبتی را نسبت به سالمندان مبتلا به دلیریوم بررسی نمود.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود. واحدهای مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با تخصیص متناسب به صورت در دسترس 200 نفر از پرستارانی بودند که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند و در سه مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به کار بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشخصات فردی و ابزار نگرش پرستاران نسبت به دلیریوم با 38 سوال بود. داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد و مقادیر 05/0 Pمعنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان مبتلا به دلیریوم نشان داد نگرش سرپرستاران به طور معنی‌داری (005/0P=) بهتر از پرستاران است. نتایج آنالیز واریانس اختلاف معنی‌دار آماری (003/0P=) را با متغیر سابقه کار با سالمند نشان داد. همچنین سمت شغلی (سرپرستار) تنها متغیری بود که در مدل رگرسیون خطی معنی‌دار شد.
نتیجه‌گیری کلی: در این مطالعه، سمت شغلی و سابقه کار با سالمند بیشترین ارتباط معنی‌دار را با نگرش پرستاران نشان داد. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ کاربردی آموزش مداوم، مبتنی بر شواهد و عملکرد ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎء ﻧﮕﺮﺵ و عملکرد ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ انجام شود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺩﺭﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ، ﻣﺠﺮﺏ، ﻣﺸﺘﺎﻕ ﻭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ واگذار ﺷﻮﺩ.
واژه‌های کلیدی: دلیریوم، نگرش، مراقبت سالمندی
متن کامل [PDF 1109 kb]   (627 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/4/25 | پذیرش: 1397/7/23 | انتشار: 1397/7/23

فهرست منابع
1. Richardson SJ, Fisher JM, Teodorczuk A. The Future Hospital: a blueprint for effective delirium care. Future Hospital Journal. 2016;3(3):178-81.
2. Wells LG. Why don't intensive care nurses perform routine delirium assessment? A discussion of the literature. Aust Crit Care. 2012;25(3):157-61. [DOI:10.1016/j.aucc.2012.03.002] [PMID]
3. Rezaee F. Translation of Kaplan &Sudock Synopsis of Psyhiatry Behavioral Science. Tehran: Arjmand Publications. 2007:405-18.
4. Sadrollahi a, Khalili z,. Psychology of Elderly. tehran: jamenegar. pp. 1902-15.
5. Karimi V, Hanifi N, Bahraminejad N, Faghihzadeh S. The Effect of Family-Centered Orientation Program on Prevention of Delirium Prevalence in Patients with Coronary Artery Disease: A Clinical Trial. Military Caring Sciences. 2015;2(2):104-14. [DOI:10.18869/acadpub.mcs.2.2.104]
6. Detroyer E, Dobbels F, Debonnaire D, Irving K, Teodorczuk A, Fick DM, et al. The effect of an interactive delirium e-learning tool on healthcare workers' delirium recognition, knowledge and strain in caring for delirious patients: a pilot pre-test/post-test study. BMC Med Educ. 2016;16(1):17. [DOI:10.1186/s12909-016-0537-0] [PMID] [PMCID]
7. Elfeky HA, Ali FS. Nurses' practices and perception of delirium in the intensive care units of a selected university hospitals in Egypt. Journal of Education and Practice. 2013;4(19):61-70.
8. Heidari A, Dianati M, Mousavi G. Prevalence of delirium, its related factors and short-term outcomes in ICU wards of Kashan Shahid-Beheshti and Isfahan Kashani hospitals during 2012-2013. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 2014;18(1).
9. Holly C, Cantwell ER, Jadotte Y. Acute delirium: differentiation and care. Crit Care Nurs Clin North Am. 2012;24(1):131-47. [DOI:10.1016/j.ccell.2012.01.008] [PMID]
10. Tse L, KW Schwarz S, B Bowering J, L Moore R, D Burns K, M Richford C, et al. Pharmacological risk factors for delirium after cardiac surgery: a review. Curr Neuropharmacol. 2012;10(3):181-96. [DOI:10.2174/157015912803217332] [PMID] [PMCID]
11. Devlin JW, Fong JJ, Howard EP, Skrobik Y, McCoy N, Yasuda C, et al. Assessment of delirium in the intensive care unit: nursing practices and perceptions. Am J Crit Care. 2008;17(6):555-65. [PMID]
12. Wei LA, Fearing MA, Sternberg EJ, Inouye SK. The Confusion Assessment Method: a systematic review of current usage. J Am Geriatr Soc. 2008;56(5):823-30. [DOI:10.1111/j.1532-5415.2008.01674.x] [PMID] [PMCID]
13. Young J, Leentjens AF, George J, Olofsson B, Gustafson Y. Systematic approaches to the prevention and management of patiens with delirium. J Psychosom Res. 2008;65(3):267-72. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2008.05.022] [PMID]
14. Hall RJ, Meagher DJ, MacLullich AM. Delirium detection and monitoring outside the ICU. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. 2012;26(3):367-83. [DOI:10.1016/j.bpa.2012.07.002] [PMID]
15. Jannati Y, Sohrabi M, Bagheri-Nesami M. Delirium and its diagnostic tools: A new approach to nursing. Clinical Excellence. 2013;1(2):85-96.
16. Dadgari A, YAGHMAEI F, Shahnazarian J, Dadvar L. Nurses knowledge, attitude and practice in prevention of ICU syndrome. 2007.
17. Skrobik Y, Ahern S, Leblanc M, Marquis F, Awissi DK, Kavanagh BP. Protocolized intensive care unit management of analgesia, sedation, and delirium improves analgesia and subsyndromal delirium rates. Anesth Analg. 2010;111(2):451-63. [DOI:10.1213/ANE.0b013e3181d7e1b8] [PMID]
18. Inouye SK, Westendorp RG, Saczynski JS. Delirium in elderly people. The Lancet. 2014;383(9920):911-22. [DOI:10.1016/S0140-6736(13)60688-1]
19. Özsaban A, Acaroglu R. Delirium assessment in intensive care units: practices and perceptions of Turkish nurses. Nurs Crit Care. 2016;21(5):271-8. [DOI:10.1111/nicc.12127] [PMID]
20. Ribeiro SCL, Nascimento ERPd, Lazzari DD, Jung W, Boes AA, Bertoncello KC. Knowledge of nurses about delirium in critical patients: collective subject discourse. Texto & Contexto-Enfermagem. 2015;24(2):513-20. [DOI:10.1590/0104-07072015001702014]
21. Hagerling FL. Nurse Attitudes Toward Caring for Older Patients With Delirium: Colorado State University. Libraries; 2015.
22. Meako ME, Thompson HJ, Cochrane BB. Orthopaedic nurses' knowledge of delirium in older hospitalized patients. Orthop Nurs. 2011;30(4):241-8. [DOI:10.1097/NOR.0b013e3182247c2b] [PMID]
23. Mellor P, Chew D, Greenhill JA. Nurses' attitudes toward elderly people and knowledge of gerontic care in a multipurpose health service (MPHS). 2007.
24. Arab M, Mohammadalizade S, Haghdoost A. Staff nurses knowledge of aging process and their attitude toward elder people. Iran Journal of Nursing. 2008;21(55):19-27.
25. Ravanipour M, Dadaeen A, Jahanpour F, Husseini S. Evaluating nurses' knowledge on aging-related facts at educational hospitals in Bushehr; 2012. 2018.
26. Bleijenberg N. Dutch nursing students' knowledge and attitudes towards older people-A longitudinal cohort study. Journal of Nursing Education and Practice. 2012;2(2):1. [DOI:10.5430/jnep.v2n2p1]
27. Hamdan-Mansour AM, Othman EH, Yacoub MI. Knowledge and nursing practice of critical care nurses caring for patients with delirium in intensive care units in Jordan. J Contin Educ Nurs. 2010;41(12):571-6. [DOI:10.3928/00220124-20100802-01] [PMID]
28. Devlin JW, Fong JJ, Fraser GL, Riker RR. Delirium assessment in the critically ill. Intensive Care Med. 2007;33(6):929-40. [DOI:10.1007/s00134-007-0603-5] [PMID]
29. Riekerk B, Pen EJ, Hofhuis JG, Rommes JH, Schultz MJ, Spronk PE. Limitations and practicalities of CAM-ICU implementation, a delirium scoring system, in a Dutch intensive care unit. Intensive Crit Care Nurs. 2009;25(5):242-9. [DOI:10.1016/j.iccn.2009.04.001] [PMID]
30. Christensen M. An exploratory study of staff nurses' knowledge of delirium in the medical ICU: an Asian perspective. Intensive Crit Care Nurs. 2014;30(1):54-60. [DOI:10.1016/j.iccn.2013.08.004] [PMID]
31. Fick DM, Hodo DM, Lawrence F, Inouye SK. Recognizing delirium superimposed on dementia: assessing nurses' knowledge using case vignettes. J Gerontol Nurs. 2007;33(2):40. [PMID] [PMCID]
32. Devlin JW, Marquis F, Riker RR, Robbins T, Garpestad E, Fong JJ, et al. Combined didactic and scenario-based education improves the ability of intensive care unit staff to recognize delirium at the bedside. Critical Care. 2008;12(1):R19. [DOI:10.1186/cc6793] [PMID] [PMCID]
33. Elliott SR. ICU delirium: a survey into nursing and medical staff knowledge of current practices and perceived barriers towards ICU delirium in the intensive care unit. Intensive Crit Care Nurs. 2014;30(6):333-8. [DOI:10.1016/j.iccn.2014.06.004] [PMID]
34. Monfared A, Soodmand M, Ghasemzadeh G. Knowledge and attitude of Intensive care units nurses towards Delirium working at Guilan University of Medical Sciences in 2015elirium. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2017;7(1):1-7.
35. Van De Steeg L, IJkema R, Wagner C, Langelaan M. The effect of an e-learning course on nursing staff's knowledge of delirium: a before-and-after study. BMC Med Educ. 2015;15(1):12. [DOI:10.1186/s12909-015-0289-2] [PMID] [PMCID]
36. Akechi T, Ishiguro C, Okuyama T, Endo C, Sagawa R, Uchida M, et al. Delirium training program for nurses. Psychosomatics. 2010;51(2):106-11. [DOI:10.1016/S0033-3182(10)70670-8]
37. Agar M, Draper B, Phillips P, Phillips J, Collier A, Harlum J, et al. Making decisions about delirium: a qualitative comparison of decision making between nurses working in palliative care, aged care, aged care psychiatry, and oncology. Palliat Med. 2012;26(7):887-96. [DOI:10.1177/0269216311419884] [PMID]
38. Gillis A, MacDonald B, MacIsaac A. Nurses' knowledge, attitudes, and confidence regarding preventing and treating deconditioning in older adults. J Contin Educ Nurs. 2008;39(12):547-54. [DOI:10.3928/00220124-20081201-07] [PMID]
39. Rice KL, Bennett MJ, Clesi T, Linville L. Mixed-methods approach to understanding nurses' clinical reasoning in recognizing delirium in hospitalized older adults. J Contin Educ Nurs. 2014. Hashim HY, Ismail MS. Impact of A Scenario- Based Educational Intervention about Delirium Assessment in Critically Ill Patients on Nurses' Knowledge and Practices. The International Nursing Research Conference, Royal College of Nursing of the United Kingdom, April; 2012.
40. Donahue M, Kazer MW, Smith L, Fitzpatrick JJ. Effect of a geriatric nurse education program on the knowledge, attitudes, and certification of hospital nurses. T J Contin Educ Nurs. 2011;42(8):360-4. [DOI:10.3928/00220124-20110415-01] [PMID]
41. Hweidi IM, Al-Obeisat SM. Jordanian nursing students' attitudes toward the elderly. Nurse Educ Today. 2006;26(1):23-30. [DOI:10.1016/j.nedt.2005.06.003] [PMID]
42. Lambrinou E, Sourtzi P, Kalokerinou A, Lemonidou C. Attitudes and knowledge of the Greek nursing students towards older people. Nurse Educ Today. 2009;29(6):617-22. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.01.011] [PMID]
43. Mellor P, Chew D, Greenhill JA. Nurses' attitudes toward elderly people and knowledge of gerontic care in a multipurpose health service (MPHS). Aust J Adv Nurs. 2007;24(4):37. [PMID]