جلد 31، شماره 114 - ( آبان 1397 )                   جلد 31 شماره 114 صفحات 38-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/ijn.31.114.38


XML English Abstract Print


دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09124812923 Email: M.shali@zums.ac.ir
چکیده:   (2880 مشاهده)
زمینه و هدف: سقوط بیمار در سیستم مراقبتی یکی از عوامل تهدید کننده ایمنی بیمار است. پرستاران جایگاه مهمی در حفظ و ارتقاء شاخص‌های ایمنی بیماران دارند. "شرایط محیط کار" پرستار از عوامل مهم تاثیر گذار در این زمینه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شرایط محیط کار پرستار با میزان وقوع سقوط بیماران انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه همبستگی، تعداد 300 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب در سال 1395 انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه سه قسمتی شامل اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه شرایط محیط کار پرستار و پرسشنامه سقوط بیمار استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزاز SPSS نسخه 16 و آزمون پیرسون و کروسکال والیس و تی مستقل و جداول فراوانی تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین سقوط بیماران در طی سه ماه (61/1 ± 6) و میانگین نمره حاصل در این پژوهش برای محیط کار پرستار 34/67 (مطلوب) به دست آمد اگر چه یک ارتباط ضعیف اما معنی‌دار بین شرایط محیط کار پرستاری و وقوع سقوط بیماران دیده شد )340/0 (P< (15/.-=r).
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به ارتباط معکوس و معنی‌دار بین میزان وقوع سقوط بیمار و شرایط محیط کار پرستار، به نظر می‌رسد ضروری است مدیران پرستاری با استراتژی‌های مژثر جهت ارتقاء شرایط کاری نظیر مشارکت پرستاران در تصمیم گیری‌ها، حمایت و کفایت نیروها و منابع، زمینه را برای مراقبت ایمن از بیماران و پیشگیری از سقوط، فراهم آورند.
متن کامل [PDF 963 kb]   (495 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/4/23 | پذیرش: 1397/7/21 | انتشار: 1397/7/21

فهرست منابع
1. Keers RN, Williams SD, Cooke J, Ashcroft DM. Causes of medication administration errors in hospitals: a systematic review of quantitative and qualitative evidence. Drug Saf. 2013;36(11):1045-67. [DOI:10.1007/s40264-013-0090-2] [PMID] [PMCID]
2. Lunsford B, Wilson L. Assessing your patients' risk for falling. Am J Nurs[Internet]. 2015;10(7):29-31.
3. Cho E, Chin DL, Kim S, Hong O. The relationships of nurse staffing level and work environment with patient adverse events. J Nurs Scholarsh. 2016;48(1):74-82. [DOI:10.1111/jnu.12183] [PMID]
4. Huang C, Gau M, Lin W, Kernohan G. Assessing risk of falling in older adults. Public Health Nurs. 2003;20(5):399-411. [DOI:10.1046/j.1525-1446.2003.20508.x] [PMID]
5. Rutledge D, Donaldson N, Pravikoff D. Fall risk assessment and prevention in hospitalized patients. J Clin Innovat. 2003;6(5):1-55.
6. Coussement J, De Paepe L, Schwendimann R, Denhaerynck K, Dejaeger E, Milisen K. Interventions for preventing falls in acute‐and chronic‐care hospitals: a systematic review and meta‐analysis. J Am Geriatr Soc. 2008;56(1):29-36. [DOI:10.1111/j.1532-5415.2007.01508.x] [PMID]
7. Roach SS. Introductory Gerontological Nursing. 3th ed. Philadelphia: Lippincott; Williams & Wilkins; 2011. Page A. Keeping Patients Safe: Transforming the Work Environment of Nurses. Washington DC: The National Academies Press; 2004. Aiken L. Creating hospital environment to retain great nurses achieve excellent patient outcomes. nursing management' recruitment and retention conference; USA: Orlando2008.
8. Shali M, Joolaee S, Vaskooi K, Bahrani N. Assessing the Patient Falls in Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Iran Journal of Nursing. 2016;29(103):1-12. [DOI:10.29252/ijn.29.103.1]
9. Oxelmark L, Ulin K, Chaboyer W, Bucknall T, Ringdal M. Registered Nurses' experiences of patient participation in hospital care: supporting and hindering factors patient participation in care. Scand J Caring Sci. 2018;32(2):612-21. [DOI:10.1111/scs.12486] [PMID]
10. Stalpers D, de Brouwer BJ, Kaljouw MJ, Schuurmans MJ. Associations between characteristics of the nurse work environment and five nurse-sensitive patient outcomes in hospitals: a systematic review of literature. Int J Nurs Stud. 2015;52(4):817-35. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2015.01.005] [PMID]
11. Cho E, Sloane DM, Kim E-Y, Kim S, Choi M, Yoo IY, et al. Effects of nurse staffing, work environments, and education on patient mortality: an observational study. Int J Nurs Stud. 2015;52(2):535-42. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2014.08.006] [PMID] [PMCID]
12. Lake ET. Development of the practice environment scale of the Nursing Work Index. Res Nurs Health. 2002;25(3):176-88. [DOI:10.1002/nur.10032] [PMID]
13. Elfering A, Semmer N, Grebner S. Work stress and patient safety: observer-rated work stressors as predictors of characteristics of safety-related events reported by young nurses. Ergonomics. 2006;49(5-6):457-69. [DOI:10.1080/00140130600568451] [PMID]
14. Aiken LH, Cimiotti JP, Sloane DM, Smith HL, Flynn L, Neff DF. The effects of nurse staffing and nurse education on patient deaths in hospitals with different nurse work environments. Med Care. 2011;49(12):1047-53. [DOI:10.1097/MLR.0b013e3182330b6e] [PMID] [PMCID]
15. Armstrong KJ, Laschinger H. Structural empowerment, Magnet hospital characteristics, and patient safety culture: making the link. J Nurs Care Qual. 2006;21(2):124-32. [DOI:10.1097/00001786-200604000-00007]
16. Blendon RJ, DesRoches CM, Brodie M, Benson JM, Rosen AB, Schneider E, et al. Views of practicing physicians and the public on medical errors. N Engl J Med. 2002;347(24):1933-40. [DOI:10.1056/NEJMsa022151] [PMID]
17. Teng CI, Dai YT, Shyu YIL, Wong MK, Chu TL, Tsai YH. Professional commitment, patient safety, and patient‐perceived care quality. J Nurs Scholarsh. 2009;41(3):301-9. [DOI:10.1111/j.1547-5069.2009.01289.x] [PMID]
18. Salarvand S, Birjandi M. Assessing related factors with falling in older adults living in Khoramabad. Iran Journal of Nursing. 2009;21:51-60.
19. Kamrani AAA, Azadi F, Foroughan M, Siadat S, Kaldi AR. Characteristics of falls among institutionalized elderly people. Sālmand. 2007;1(2):101-5.
20. Teng C-I, Shyu Y-IL, Chang H-Y. Moderating effects of professional commitment on hospital nurses in Taiwan. J Prof Nurs. 2007;23(1):47-54. [DOI:10.1016/j.profnurs.2006.10.002] [PMID]
21. An FR, Xiang YT, Lu JY, Lai KY, Ungvari GS. Falls in a psychiatric institution in Beijing, China. Perspect Psychiatr Care. 2009;45(3):183-90. [DOI:10.1111/j.1744-6163.2009.00220.x] [PMID]
22. Baker GR, Norton PG, Flintoft V, Blais R, Brown A, Cox J, et al. The Canadian Adverse Events Study: the incidence of adverse events among hospital patients in Canada. Can Med Assoc J. 2004;170(11):1678-86. [DOI:10.1503/cmaj.1040498] [PMCID]
23. Clarke SP. Hospital work environments, nurse characteristics, and sharps injuries. Am J Infect Control. 2007;35(5):302-9. [DOI:10.1016/j.ajic.2006.07.014] [PMID]
24. Tervo‐Heikkinen T, Partanen P, Aalto P, Vehviläinen‐Julkunen K. Nurses' work environment and nursing outcomes: a survey study among Finnish university hospital registered nurses. Int J Nurs Pract. 2008;14(5):357-65. [DOI:10.1111/j.1440-172X.2008.00707.x] [PMID]
25. Manjlovich M, Antonakon L, Roins L. Intensive care unit, communication between nurses and physicians and patient outcoms. Am J crit care. 2007;16:536-43.
26. Kirchner M, Noggoh E, Perstianni F, Elumia M. Health care quality assesment: newjersey department of health and senior service patient safety initiative. newjersey. 2007.