جلد 31، شماره 114 - ( آبان 1397 )                   جلد 31 شماره 114 صفحات 6-16 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/ijn.31.114.6


XML English Abstract Print


استادیار، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09123480128 Email: ghanbari.b@iums.ac.ir
چکیده:   (978 مشاهده)
زمینه و هدف: سرطان پیشرفته نه تنها منجر به مشکلاتی برای بیماران می‌شود، بلکه برای مراقبین بیمار نیز دشواریهایی به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش مقابله‌ی مذهبی در پیش‌بینی فشار مراقبتی در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان مراحل انتهایی انجام گرفت.
روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مقطعی- همبستگی می‌باشد. تعداد ۱۴۶ نفر از مراقبین بیماران مبتلا به سرطان که از فروردین تا شهریور ۱۳۹۶ به بخش طب تسکینی بیمارستان فیروزگر تهران مراجعه کرده بودند، به روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. برای گردآوری اطلاعات از سیاهه‌ی فشار مراقبتی Novak و Guest و پرسشنامه‌ی مقابله‌ی مذهبی Pargament استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۶ و روش‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که میان سبک مقابله‌ی مذهبی مثبت با فشار مراقبتی رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد اما سبک مقابله‌ی مذهبی منفی با فشار مراقبتی دارای رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار می‌باشد و میزان همبستگی آن برابر با ۳۴ درصد است. همچنین، سبک مقابله‌ی مذهبی منفی (۴۴۴/۴t=)، (۳۵۲/۰β=) به طور معنی‌داری، فشار مراقبتی را پیش‌بینی می‌کند ولی سبک مقابله‌ی مذهبی مثبت (۴۳۸/۰t=)، (۰۳۵/۰β=) تبیین معنی‌داری از فشار مراقبتی ندارد.­
نتیجه‌گیری کلی: با توجه به نتایج مطالعه، سبک مقابله‌ی مذهبی مثبت بر خلاف سبک مقابله‌ی منفی، قادر به پیش‌بینی تحمل فشار در مراقبین نمی‌باشد. بنابراین، آموزش مهارتها‌ی مقابلهای با تمرکز بر کاهش و اصلاح استفاده از راهبردهای مقابله‌ی مذهبی منفی در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان، می‌تواند در کاهش فشار مراقبتی آن‌ها مناسب باشد.
متن کامل [PDF 786 kb]   (316 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۴

فهرست منابع
1. Siegel R, Naishadham D, Jemal A. Cancer statistics for hispanics/latinos, 2012. CA Cancer J Clin. 2012;62(5):283-98. [DOI:10.3322/caac.21153] [PMID]
2. Micheli A, Coebergh JW, Mugno E, Massimiliani E, Sant M, Oberaigner W, et al. European health systems and cancer care. Ann Oncol. 2003;14(suppl_5):v41-v60.
3. Moore MA, Eser S, Igisinov N, Igisinov S, Mohagheghi MA, Mousavi-Jarrahi A, et al. Cancer epidemiology and control in North-Western and Central Asia-past, present and future. Pancreas. 2010;4(4.2):0.7-1.9.
4. Zendehdel K, SEDIGHI Z, Hasanlou Z, Nahvijou A. Improving quality of cancer registration in Iran. Part1: evaluation and comparison of cancer registration results in the country. Hakim Res J. 2010;12: 42-48.
5. Govina O, Kotronoulas G, Mystakidou K, Katsaragakis S, Vlachou E, Patiraki E. Effects of patient and personal demographic, clinical and psychosocial characteristics on the burden of family members caring for patients with advanced cancer in Greece. Eur J Oncol Nurs. 2015;19(1):81-8. [DOI:10.1016/j.ejon.2014.06.009] [PMID]
6. Chindaprasirt J, Limpawattana P, Pakkaratho P, Wirasorn K, Sookprasert A, Kongbunkiat K, et al. Burdens among caregivers of older adults with advanced cancer and risk factors. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(4):1643-8. [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.4.1643] [PMID]
7. Khatti Dizabadi F, Yazdani J, Eftekhar Ardebili H, Batebi A, Shojaezadeh D. The status of caregiving among informal caregivers of community-dwelling elderly. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2013;23(100):31-41.
8. Girgis A, Lambert S, Johnson C, Waller A, Currow D. Physical, psychosocial, relationship, and economic burden of caring for people with cancer: a review. J Oncol Pract. 2012;9(4):197-202. [DOI:10.1200/JOP.2012.000690] [PMID] [PMCID]
9. Salmani A, Ashketorab T, Hasanvand S. The Burden of Caregiverand Related Factorsof Oncology Patients of Shah Vali Hospital. Advances in Nursing & Midwifery. 2015;24(2):11-7.
10. Gage-Bouchard EA, Devine KA, Heckler CE. The relationship between socio-demographic characteristics, family environment, and caregiver coping in families of children with cancer. J Clin Psychol Med Settings. 2013;20(4):478-87. [DOI:10.1007/s10880-013-9362-3] [PMID] [PMCID]
11. Gaston-Johansson F, Lachica EM, Fall-Dickson JM, Kennedy MJ, editors. Psychological distress, fatigue, burden of care, and quality of life in primary caregivers of patients with breast cancer undergoing autologous bone marrow transplantation. Oncol Nurs Forum; 2004; 16;31(6):1161-9.
12. Park B, Kim SY, Shin J-Y, Sanson-Fisher RW, Shin DW, Cho J, et al. Prevalence and predictors of anxiety and depression among family caregivers of cancer patients: a nationwide survey of patient–family caregiver dyads in Korea. Support Care Cancer. 2013;21(10):2799-807. [DOI:10.1007/s00520-013-1852-1] [PMID]
13. Yakar HK, Pinar R. Reliability and validity of Turkish version of the caregiver quality of life index cancer scale. Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(7):4415-9. [DOI:10.7314/APJCP.2013.14.7.4415]
14. Goldzweig G, Merims S, Ganon R, Peretz T, Altman A, Baider L. Informal caregiving to older cancer patients: preliminary research outcomes and implications. Ann Oncol. 2013;24(10):2635-40. [DOI:10.1093/annonc/mdt250] [PMID]
15. Ahmadi M, Rassouli M, Karami M, Abasszadeh A, Poormansouri S. Care burden and its Related Factors in Parents of Children with Cancer. Iran Journal of Nursing. 2018;31(111):40-51. [DOI:10.29252/ijn.31.111.40]
16. Kahriman F, Zaybak A. Caregiver burden and perceived social support among caregivers of patients with cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(8):3313-7. [DOI:10.7314/APJCP.2015.16.8.3313] [PMID]
17. Wang J, Shen N, Zhang X, Shen M, Xie A, Howell D, et al. Care burden and its predictive factors in parents of newly diagnosed children with acute lymphoblastic leukemia in academic hospitals in China. Support Care Cancer. 2017;25(12):3703-13. [DOI:10.1007/s00520-017-3796-3] [PMID]
18. Wang LJ, Zhong WX, Ji XD, Chen J. Depression, caregiver burden and social support among caregivers of retinoblastoma patients in China. Int J Nurs Pract. 2016;22(5):478-85. [DOI:10.1111/ijn.12458] [PMID]
19. Choi YS, Hwang SW, Hwang IC, Lee YJ, Kim YS, Kim HM, et al. Factors associated with quality of life among family caregivers of terminally ill cancer patients. Psycho‐Oncology. 2016;25(2):217-24. [DOI:10.1002/pon.3904] [PMID]
20. Taheri-Kharameh Z, Saeid Y, Ebadi A. The relationship between religious coping styles and quality of life in patients with coronary artery disease. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing. 2013;2(1):24-32.
21. Pargament KI, Smith BW, Koenig HG, Perez L. Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. J Sci Study Relig. 1998:710-24. [DOI:10.2307/1388152]
22. Pargament K. The Psychology of Religion and Coping, New York. Guilford Press Prati, G, & Pietrantoni, L(2009) Optimism, social support, and coping strategies as factors contributing to posttraumatic growth: A meta-analysis Journal of Loss and Trauma. 1997;14:364-88.
23. Pargament KI, Koenig HG, Perez LM. The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. J Clin Psychol. 2000;56(4):519-43. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO;2-1 [DOI:10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:43.0.CO;2-1]
24. Kazemi MS. The relationship between religious coping strategies and mental health in MS patient. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010;5:1387-9. [DOI:10.1016/j.sbspro.2010.07.293]
25. Koenig HG, Pargament KI, Nielsen J. Religious coping and health status in medically ill hospitalized older adults. The Journal of nervous and mental disease. 1998;186(9):513-21. [DOI:10.1097/00005053-199809000-00001] [PMID]
26. Pargament KI, Koenig HG, Tarakeshwar N, Hahn J. Religious coping methods as predictors of psychological, physical and spiritual outcomes among medically ill elderly patients: A two-year longitudinal study. J Health Psychol. 2004;9(6):713-30. [DOI:10.1177/1359105304045366] [PMID]
27. Fitchett G, Rybarczyk BD, DeMarco GA, Nicholas JJ. The role of religion in medical rehabilitation outcomes: A longitudinal study. Rehabil Psychol. 1999;44(4):333-53. [DOI:10.1037/0090-5550.44.4.333]
28. Sharifi M, Fatehizade M. Correlation between religious coping with deppression and caregiver burnout in family caregivers. Modern Care Journal. 2012;9(4):327-35.
29. Nemati S, Rassouli M, Ilkhani M, Baghestani AR. Perceptions of family caregivers of cancer patients about the challenges of caregiving: a qualitative study. Scand J Caring Sci. 2018;32(1):309-16. [DOI:10.1111/scs.12463] [PMID]
30. Tabchnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. Boston: Allyin & Bacon. 5th ed. Boston: Pearson Education; 2006.
31. Novak M, Guest C. Application of a multidimensional caregiver burden inventory. The gerontologist. 1989;29(6):798-803. [DOI:10.1093/geront/29.6.798] [PMID]
32. Abbasi A, Shamsizadeh M, Asayesh H, Rahmani H, Hosseini S, Talebi M. The relationship between caregiver burden with coping strategies in Family caregivers of cancer patients. Iranian Nursing Scientific Association. 2013;1(3):62-71.
33. Pargament KI, Smith BW, Koenig HG, Perez L. Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors. Journal for the scientific study of religion. 1998:710-24. [DOI:10.2307/1388152]
34. Shahabizadeh F, Mazaheri MA. Perceived Childhood Attachment, Family Functioning and Religious Coping. Development psychology: Iranian psychologists. 2011; 8: 221-34.
35. Morgan PD, Gaston-Johansson F, Mock V. Spiritual well-being, religious coping, and the quality of life of African American breast cancer treatment: a pilot study. ABNF J. 2006;17(2):73-7. [PMID]
36. Vallurupalli MM, Lauderdale MK, Balboni MJ, Phelps AC, Block SD, Ng AK, et al. The role of spirituality and religious coping in the quality of life of patients with advanced cancer receiving palliative radiation therapy. The journal of supportive oncology. 2012;10(2):81-7. [DOI:10.1016/j.suponc.2011.09.003] [PMID] [PMCID]
37. Khanjari S, Oskouie F, Langius-Eklöf A. Lower sense of coherence, negative religious coping, and disease severity as indicators of a decrease in quality of life in Iranian family caregivers of relatives with breast cancer during the first 6 months after diagnosis. Cancer Nurs. 2012;35(2):148-56. [DOI:10.1097/NCC.0b013e31821f1dda] [PMID]
38. Organization WH. International statistical classification of diseases and related health problems: World Health Organization; 2004.
39. Newberry AG, Choi C-WJ, Donovan HS, Schulz R, Bender C, Given B, et al., editors. Exploring spirituality in family caregivers of patients with primary malignant brain tumors across the disease trajectory. Oncol Nurs Forum; 2013; 40(3): 1-12. [DOI:10.1188/13.ONF.E119-E125] [PMID] [PMCID]