جلد 31، شماره 113 - ( شهریور 1397 )                   جلد 31 شماره 113 صفحات 74-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/ijn.31.113.74


XML English Abstract Print


دکترای پرستاری، گروه اتاق عمل، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری ومامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 03137927583 Email: Ghadami@nm.mui.ac.ir
چکیده:   (2521 مشاهده)
زمینه و هدف: فرآیند اجتماعی شدن در سرتاسر زندگی انسان‌ها جریان دارد. برای بهبود این فرایند باید عوامل تقویت کننده آن شناسایی شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان اتاق عمل دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است که پس از تعیین حجم نمونه، 93 نفر از دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از سه پرسش‌نامه مشخصات دموگرافیک، آزمون خودگزارشی هوش هیجانی Shiring/Siberia و اجتماعی شدن حرفه‌ای Toit جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
یافته‌ها:  ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که نمره سطح اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان با نمره کل هوش هیجانی (04/0P=) و نمره مؤلفه‌های مهارت اجتماعی (001/0P<)، همدلی (04/0P=) و خودآگاهی (045/0P=) رابطه مستقیم داشت اما با نمره سایر مؤلفه‌های هوش هیجانی رابطه معنی‌دار نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری کلی: به نظر می‌رسد اجتماعی شدن حرفه‌ای دانشجویان اتاق عمل با میزان یادگیری در محیط آکادمیک و میزان هوش هیجانی آن‌ها ارتباط دارد. بنابراین با توجه به اهمیت هوش و استعداد و اجتماعی شدن در محیط بالینی در مراقبت جامع و انسانی از مددجویان، آموزش مهارت‌های تقویت هوش هیجانی به دانشجویان ضروری می‌باشد.
متن کامل [PDF 986 kb]   (581 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: 1397/9/12 | پذیرش: 1397/9/12 | انتشار: 1397/9/12

فهرست منابع
1. Grusec JE, Hastings PD. Handbook of socialization: Theory and research: Guilford Publications; 2014.
2. Devenish A, Clark M, Fleming M. Experiences in becoming a paramedic: the professional socialization of university qualified paramedics. Creative Education. 2016;7(6):786-801. [DOI:10.4236/ce.2016.76081]
3. Dinmohammadi M, Peyrovi H, Mehrdad N, editors. Concept analysis of professional socialization in nursing. Nurs Forum; 2013;48(1):26-34. [DOI:10.1111/nuf.12006] [PMID]
4. Richards KAR, Eberline AD, Templin TJ. Secondary professional socialization through professional organizations: An exploratory study. Journal of Teaching in Physical Education. 2016;35(1):70-5. [DOI:10.1123/jtpe.2014-0180]
5. Melrose S, Miller J, Gordon K, Janzen KJ. Becoming socialized into a new professional role: LPN to BN student nurses' experiences with legitimation. Nurs Res Pract. 2012;2012.
6. Bishive MS, Mousavi S, Majde Teimouri ZR, Leili K. [Survey of nursing students professional socialization in the Guilan University of Medical Sciences]. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2016;26(2):19-28.
7. Lievens Fro, Chan D. Practical intelligence, emotional intelligence, and social intelligence. 2017. 342-64.
8. Bar-On R. Emotional intelligence: an integral part of positive psychology. South African Journal of Psychology. 2010;40(1):54-62. [DOI:10.1177/008124631004000106]
9. Mayer JD, Roberts RD, Barsade SG. Human abilities: Emotional intelligence. Annu Rev Psychol. 2008;59:507-36. [DOI:10.1146/annurev.psych.59.103006.093646] [PMID]
10. Heydari G, Azari G. [The Relationship between Emotional Intelligence and Student Stress Coping Skills in Roodehen Azad University]. Scientific research journal Educational Management Research. 2010;2(2):15-24.
11. Cox SJ. A study of personality, emotional intelligence, social maturity, and job performance among nurses in rural east Texas: Texas A&M University-Commerce; 2012.
12. Rahkar-Farshi M, Jabraeili M, Vahidi M. [Relationship between Emotional Intelligence and Professional Socialization of Nursing Students]. Strides in Development of Medical Education. 2015;12(3):496-503.
13. Shahim A, Lotfi M, Rahmani A. Professional socialization of nursing graduates of Tabriz University of Medical Sciences. Nursing and Midwifery Journal. 2011;5(20):19-25.
14. Barkhordari M, Rostambeygi P. [Emotional intelligence in nursing students]. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism. 2013;1(2):46-50.
15. Beauvais AM, Brady N, O'Shea ER, Griffin MTQ. Emotional intelligence and nursing performance among nursing students. Nurse Educ Today. 2011;31(4):396-401. [DOI:10.1016/j.nedt.2010.07.013] [PMID]
16. Moghadam A, Siadat A. [The relationship between emotional intelligence and creativity of students]. journal of educational psychology studies. 2008;5(1):99-111.
17. Namdar H, Sahebihagh M, Ebrahimi H, Rahmani A. [Assessing emotional intelligence and its relationship with demographic factors of nursing students]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2009;13(4):145-9.
18. Ghaderi M, Nasiri M, Zakeri Y, Khedri Meirghaidi R. [Assessment of Emotional Intelligence in Ahvaz Universities Students in 2014]. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(5):379-92.
19. Ciarrochi J, Deane FP, Anderson S. Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health. Pers Individ Dif. 2002;32(2):197-209. [DOI:10.1016/S0191-8869(01)00012-5]
20. Fathi-Azar E, Hosseinzadeh M, Rahmani F. [Relationship between emotional intelligence and academic achievement in Iranian university students: A meta-analysis]. Development Strategies in Medical Education. 2014;1(2):1-8.
21. Chew B-H, Md. Zain A, Hassan F. The relationship between the social management of emotional intelligence and academic performance among medical students. Psychol Health Med. 2015;20(2):198-204. [DOI:10.1080/13548506.2014.913797] [PMID]
22. Namazi A, Alizadeh S, Kouchakzadeh-Talami S. [The correlation between general health, emotional intelligence and academic achievement together on midwifery students]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery. 2015;4.
23. Dinmohammadi M, Peyrovi H, Jalali A. [Professional And Extra-Professional Factors Affecting Professional Socialization Of Iranian Student Nurses: A Qualitative Study]. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015;1(1):64-74.
24. Zarshenas L, Sharif F, Molazem Z, Khayyer M, Zare N, Ebadi A. [Professional socialization in nursing: A qualitative content analysis]. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014;19(4):432. [PMID] [PMCID]