جلد 31، شماره 113 - ( شهریور 1397 )                   جلد 31 شماره 113 صفحات 62-73 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


استاد گروه مامایی و بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. (*نویسنده مسئول). شماره تماس: 09121777672 Email: msimbar@yahoo.com
چکیده:   (868 مشاهده)
زمینه و هدف: تمرکز اصلی برساخت اجتماعی، نمایان کردن شیوه‏ها و رویه‏هایی است که بر اساس آن افراد و گروه‏ها در خلق معانی و محصولات اجتماعی موجود مشارکت می‏کنند. از آنجا که ناباروری باعث ناتوانایی برای ایفای نقش مورد نظر اجتماعی می‏شود، اغلب با پیامدهای اجتماعی- روانی همراه است. بر این اساس این مطالعه با هدف تحلیل برساخت گرایانه فرایند مواجهه با ناباروری در زنان ناباور ایرانی انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه از نوع کیفی با رویکرد تئوری زمینه‌ای هم ساخت‌گرا است. نمونه‏گیری به صورت مبتنی بر هدف در مرکز ناباروری ولیعصر و ابن سینا در شهر تهران آغاز و به صورت نظری ادامه یافت. داده‏ها با استفاده از مصاحبه نیمه‏ساختار یافته با 30 زن نابارور، مشاهده و یادداشت‏ در عرصه جمع آوری شد. مدیریت داده‌ها به روش چارمز و با نرم افزارMAXQDA10  انجام گرفت.
یافته‏ها: طبق اصول برساخت گرایی اجتماعی با تناسب تغییراتی در هر یک از عناصر برساخت گرایی اجتماعی ناباروری، تغییراتی در سایر عوامل و اثر آنها بر یکدیگر ایجاد شده که خود باعث خلق تجربه‏های متنوعی از ناباروری می‏شود. تحلیل برساخت گرایانه مواجهه با ناباروری حاصل از داده‌های ما نشان داد ناباروری تعامل پیچیده‏ای با روابط اجتماعی، انتظارات و نیازهای اجتماعی دارد، بنابراین پسخوراندهای اجتماعی برای زنان نابارور اهمیت بسیاری دارد. طبق رویکرد برساخت گرایی اجتماعی، مهمترین تصمیمات درباره ناباروری مانند درمان و نوع آن، توقف درمان، فرزندخواندگی و مسائلی از این نوع، تفسیرهای ناباروری از نظر اجتماعی هستند که منعکس کننده‌ی ایدئولوژی و ساختار اجتماعی جامعه‏ا‌ی است که افراد نابارور در آن زندگی می‌کنند.
نتیجه‌گیری کلی: از دیدگاه رویکرد برساخت گرایی اجتماعی، فرایند مواجهه با ناباروری یک سازه اجتماعی است که تحت تاثیر کنشگران متعددی قرار می‌گیرد و عناصر ساختار اجتماعی و فرهنگی نیز نقش مهمی در ایجاد، حفظ و تغییر این فرایند دارند، بنابراین در تدوین سیستم‌های حمایتی برای افراد نابارور باید تمام عوامل و عناصر تأثیر گذار در نظر گرفته شود.
متن کامل [PDF 1076 kb]   (258 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۷

فهرست منابع
1. McKinley J. Critical argument and writer identity: Social constructivism as a theoretical framework for EFL academic writing. Crit Inq Lang Stud. 2015; 12(3):184-207. [DOI:10.1080/15427587.2015.1060558]
2. Latifnejad R. How religious faiths and spiritual beliefs affect the experiences of infertile women seeking infertility treatments: A feminist grounded theory approach. Presented for Ph D, Guildford University of Surrey. 2008.
3. Greil AL, Slauson‐Blevins K, McQuillan J. The experience of infertility: a review of recent literature. Sociol Health Illn. 2010;32(1):140-62. [DOI:10.1111/j.1467-9566.2009.01213.x] [PMID] [PMCID]
4. Vayena E, Rowe PJ, Griffin PD. Current practices and controversies in assisted reproduction: report of a meeting on medical, ethical and social aspects of assisted reproduction, held at WHO Headquarters in Geneva, Switzerland. 2002.
5. Van Balen F, Gerrits T. Quality of infertility care in poor-resource areas and the introduction of new reproductive technologies. Hum Reprod. 2001;16(2):215-9. [DOI:10.1093/humrep/16.2.215] [PMID]
6. Hollos M. Profiles of infertility in southern Nigeria: women's voices from Amakiri. Afr J Reprod Health. 2003:46-56. [DOI:10.2307/3583213] [PMID]
7. Ombelet W. False perceptions and common misunderstandings surrounding the subject of infertility in developing countries. ESHRE Monographs. 2008;2008(1):8-11. [DOI:10.1093/humrep/den204]
8. Cousineau TM, Domar AD. Psychological impact of infertility. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2007;21(2):293-308. [DOI:10.1016/j.bpobgyn.2006.12.003] [PMID]
9. Serour G. Medical and socio-cultural aspects of infertility in the Middle East. ESHRE Monographs. 2008;2008(1):34-41. [DOI:10.1093/humrep/den143]
10. Abbasi SM, Asgari KA, Razeghi NH. [Women and Infertility Experience a Case Study in Tehran]. Womens Res. 2005; 3(3):113-91.
11. Fahami F, Hoseini Quchani S, Ehsanpour S, Zargham A. [Women's lived experiences of female infertility]. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2010;13(4):45-53.
12. DePoy E, Gitlin LN. Introduction to Research-E-Book: Understanding and Applying Multiple Strategies: Elsevier Health Sciences. 3th ed. Mosby Press; 2005.
13. Hesse-Biber S. Approaches to qualitative research: A reader on theory and practice. 2003.
14. Guba EG. The paradigm dialog: Sage publications; 1990.
15. Molid HA, Varaghchi J. [Psychological meta-analysis of the infertility researches in Iran]. Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility. 2012;15(13):26-33.
16. Corbin J, Strauss A. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory.Washington, DC. Sage Publications, Inc; 2008. [DOI:10.4135/9781452230153]
17. Charmaz K. Constructing grounded theory. London: Sage Publication; 2014.
18. Turner JH. Human emotions: A sociological theory. Routledge. 2007. [DOI:10.4324/9780203961278]
19. May T. Qualitative Research in Action. London: Sage Publications Ltd; 2002. Elliott A, Turner B. Profiles in Contemporary Social Theory. London and Thousand Oaks: Sage Publication; 2001. Haralambos M, Holborn M. Sociology: Themes and Perspective. 6th ed. London: Collins Educational Press; 2004.
20. Dyer SJ, Abrahams N, Hoffman M, van der Spuy ZM. Men leave me as I cannot have children': women's experiences with involuntary childlessness. Hum Reprod. 2002;17(6):1663-8. [DOI:10.1093/humrep/17.6.1663] [PMID]
21. Ried K, Alfred A. Quality of life, coping strategies and support needs of women seeking Traditional Chinese Medicine for infertility and viable pregnancy in Australia: a mixed methods approach. BMC Womens Health. 2013;13(1):17. [DOI:10.1186/1472-6874-13-17] [PMID] [PMCID]
22. Ameh N, Kene T, Onuh S, Okohue J, Umeora O, Anozie O. Burden of domestic violence amongst infertile women attending infertility clinics in Nigeria. Niger J Med. 2007;16(4):375-7. [PMID]
23. Sami N, Ali TS. Domestic violence against infertile women in Karachi, Pakistan. Asian Review of Social Sciences. 2012;1(1):15.
24. Drosdzol A, Skrzypulec V. Quality of life and sexual functioning of Polish infertile couples. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008;13(3):271-81. [DOI:10.1080/13625180802049187] [PMID]
25. Riahi ME, Zarezade ME. [A study on the gender differences in psycho-social consequences of infertility: infertile couples using Yazd'Infertility Center Services]. Q Soc Cult Fam Counc. 2012; 56 (14):155-210.
26. Savadzadeh s, Madadzadeh N. [Explanation of Emotional Feelings of Women with Infertility: A Qualitative Study]. J Ilam University Med Sci. 2013; 21(1): 24-16.
27. Omoaregba JO, James BO, Lawani AO, Morakinyo O. Psychosocial characteristics of female infertility in a tertiary health institution in Nigeria. Ann Afr Med. 2011;10(1). [DOI:10.4103/1596-3519.76567] [PMID]
28. Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. [The emotional-psychological consequences of infertility among infertile women seeking treatment: Results of a qualitative study]. Iranian journal of reproductive medicine. 2014;12(2):131-8. [PMID] [PMCID]
29. Hasanpoor-Azghdy SB, Simbar M, Vedadhir A. [The social consequences of infertility among Iranian women: a qualitative study]. International journal of fertility & sterility. 2015;8(4):409-20. [PMID] [PMCID]
30. Mumtaz Z, Shahid U, Levay A. Understanding the impact of gendered roles on the experiences of infertility amongst men and women in Punjab. Reproductive health. 2013;10(1):3. [DOI:10.1186/1742-4755-10-3] [PMID] [PMCID]
31. Bharadwaj A. Why adoption is not an option in India: the visibility of infertility, the secrecy of donor insemination, and other cultural complexities. Soc Sci Med. 2003;56(9):1867-80. [DOI:10.1016/S0277-9536(02)00210-1]
32. Sundby J. Infertility in the Gambia: traditional and modern health care. Patient Educ Couns. 1997;31(1):29-37. [DOI:10.1016/S0738-3991(97)01006-9]
33. Bokaie M, Farajkhoda T, Enjezab B, Heidari P, Zarchi MK. [Barriers of child adoption in infertile couples: Iranian's views]. Iranian journal of reproductive medicine. 2012;10(5):429-34. [PMID] [PMCID]
34. Adewunmi AA, Etti EA, Tayo AO, Rabiu KA, Akindele RA, Ottun TA, et al. Factors associated with acceptability of child adoption as a management option for infertility among women in a developing country. Int J Womens Health. 2012;4:365-72. [DOI:10.2147/IJWH.S31598] [PMID] [PMCID]
35. Bernal R, Hu L, Moriguchi C, Nagypal E. Child Adoption in the United States: Historical Trends and the Determinants of Adoption Demand and Supply, 1951-2002. Unpublished Working Paper http://www economics uci edu/docs/THD% 20workshop/f07/moriguchi pdf. 2007.
36. Dyer SJ. I99 Psychological and social aspects of infertility in developing countries. Int J Gynecol & Obste. 2009; 107 (Supplement 2) S25-S26. https://doi.org/10.1016/S0020-7292(09)60098-9 [DOI:10.1016/S0020-7292(09)60099-0]
37. Schmidt L. Infertility and assisted reproduction in Denmark. Dan Med Bull. 2006;53(4):390-417. [PMID]