جلد 31، شماره 113 - ( شهریور 1397 )                   جلد 31 شماره 113 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری پرستاری، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران. (*نویسنده مسئول) شماره تماس: 09397952522Email: mroshanzadeh62@gmail.com
چکیده:   (1873 مشاهده)
زمینه و هدف: سلامت معنوی اعضای تیم مراقبت خصوصاً پرستاران نقش مهمی در ارائه مراقبت کل نگر دارد. همچنین سلامت معنوی دانشجویان نیز نقش مهمی در شناسایی نیازهای معنوی بیماران و حمایت معنوی از آن‌ها ایفا می‌کند. از آنجایی که ویژگی‌هایی همانند هوش معنوی می‌تواند در نگرش نسبت به مسائل معنوی و در نتیجه سلامت معنوی افراد تأثیر‌گذار باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین هوش معنوی و سلامت معنوی در دانشجویان دانشکده پرستاری صورت گرفته است.
روش بررسی: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر در سال 1396 بر روی 178 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری بروجن که به روش سرشماری انتخاب شدند صورت گرفت. ابزار جمع آوری دادها شامل سه پرسشنامه اطلاعات جمعت شناختی، پرسشنامه هوش معنوی بدیع و همکاران و پرسشنامه سلامت معنوی Ellison و Paloutzian بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و توسط آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: بین متغیرهای هوش معنوی و سلامت معنوی دانشجویان همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت (7/0; r= 001/0P). همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که هوش معنوی دانشجویان یک عامل پیش بینی کننده جهت سلامت معنوی آن‌ها است (54/0; r2= 001/0P). میانگین کل هوش معنوی در دانشجویان از دامنه (5-1) 3/0 ± 63/3 و میانگین کل سلامت معنوی دانشجویان از دامنه (6-1) 6/0 ± 3/4 گزارش شد. بین هوش معنوی و سلامت معنوی با متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P).
نتیجه‌گیری کلی: نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن است که سلامت معنوی دانشجویان با افزایش هوش معنوی آن‌ها افزایش می‌یابد و هوش معنوی می‌تواند یک متغیر پیش بینی کننده جهت ارتقاء سلامت معنوی دانشجویان به حساب آید. بنابراین توصیه می‌شود مدیران آموزشی به نقش هوش معنوی در بهبود سلامت معنوی دانشجویان توجه داشته و جهت بررسی و ارتقای هوش معنوی در دانشجویان برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.
متن کامل [PDF 951 kb]   (720 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۱۳ | پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۱۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۵/۲۹

فهرست منابع
1. Akbari M, Hossaini SM. [The Relationship of Spiritual Health with Quality of Life, Mental Health, and Burnout: The Mediating Role of Emotional Regulation]. Iranian journal of psychiatry. 2018;13(1):22-31. [PMID] [PMCID]
2. Kalkim A, Midilli TS, Daghan S. Nursing Students' Perceptions of Spirituality and Spiritual Care and Their Spiritual Care Competencies: A Correlational Research Study. J Hosp Palliat Nurs. 2018;20(3):286-95. [DOI:10.1097/NJH.0000000000000446] [PMID]
3. Ross L, McSherry W, Giske T, van Leeuwen R, Schep-Akkerman A, Koslander T, et al. Nursing and midwifery students' perceptions of spirituality, spiritual care, and spiritual care competency: A prospective, longitudinal, correlational European study. Nurse Educ Today. 2018;67:64-71. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.05.002] [PMID]
4. Pant N, Srivastava S. The Impact of Spiritual Intelligence, Gender and Educational Background on Mental Health Among College Students. J Relig Health. 2017:1-22. [DOI:10.1007/s10943-017-0529-3]
5. Cilliers F, Terblanche L. The role of spirituality in coping with the demands of the hospital culture amongst fourth-year nursing students. International Review of Psychiatry. 2014;26(3):279-88. [DOI:10.3109/09540261.2014.890922] [PMID]
6. Fatemi MM, Nazari R, Safavi M, Naini MK, Savadpour MT. [The Relationships between nurses' spirituality and PATIENTS'SATISFACTION in the Hospitals of Ardabil University of Medical Science]. Medical Ethics Journal. 2011;5(17):141-59.
7. Heravi-Karimooi M, Rejeh N, Sharif Nia H. [The Relationship between Nursing Students' Spiritual Intelligence and their General Health in Tehran, 2012]. Iranian journal of medical education. 2014;14(1):1-14.
8. Lakeh MA, Moonaghi HK, Makarem A, Esmaieli HA, Ebrahimi M. [Medical faculty members' spiritual intelligence/quotient (SQ): A descriptive cross sectional study in Iran]. Research and Development in Medical Education. 2013; 2(2): 59-63.
9. Baloochi A, Abazari F, Mirzaee M. The relationship between spiritual intelligence and aggression in medical science students in the southeast of Iran. Int J Adolesc Med Health. 2018. [DOI:10.1515/ijamh-2017-0174] [PMID]
10. Mathad MD, Rajesh S, Pradhan B. Spiritual Well-Being and Its Relationship with Mindfulness, Self-Compassion and Satisfaction with Life in Baccalaureate Nursing Students: A Correlation Study. J Relig Health. 2017:1-12. [DOI:10.1007/s10943-017-0532-8]
11. Mahasneh AM, Shammout NA, Alkhazaleh ZM, Al-Alwan AF, Abu-Eita JD. The relationship between spiritual intelligence and personality traits among Jordanian university students. Psychol Res Behav Manag. 2015;8:89-97. [DOI:10.2147/PRBM.S76352] [PMID] [PMCID]
12. Roshanzadeh M, Mohamadi S, Borhani F. [The assesment nursing attitude of spiritual care: a descriptive study in Birjand teaching hospitals]. Figh of Medicin journal. 2016;5(15-16): 155-70.
13. Bolghan-Abadi M, Ghofrani F, Abde-Khodaei MS. [Study of the spiritual intelligence role in predicting university students' quality of life]. J Relig Health. 2014;53(1):79-85. [DOI:10.1007/s10943-012-9602-0] [PMID]
14. Miri K, Parsa P, SHirdelzadeh S, Keshavarz A. [The Relationship between Nurses'spiritual Elligence and Quality of Nursing Care Based on Nurses'& Patients'viewpoints]. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty. 2015;13(6):518-24.
15. Kaur D, Sambasivan M, Kumar N. Effect of spiritual intelligence, emotional intelligence, psychological ownership and burnout on caring behaviour of nurses: A cross‐sectional study. J Clin Nurs. 2013;22(21-22):3192-202. [DOI:10.1111/jocn.12386] [PMID]
16. Yang K-P. The spiritual intelligence of nurses in Taiwan. The journal of nursing research: JNR. 2006;14(1):24-35. [DOI:10.1097/01.JNR.0000387559.26694.0b]
17. Narayanasamy A, Owens J. A critical incident study of nurses' responses to the spiritual needs of their patients. J Adv Nurs. 2001;33(4):446-55. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2001.01690.x] [PMID]
18. Zare A, Jahandideh S. [The Impact of Special Wards Nursing Spiritual Well-Being Upon Patients'spiritual Care]. Iranian Journal nursing research. 2014;3(9):30-8.
19. Badie A, Savari E, Bagheri Dashtbozorg N, Latifiazadegan V, editors. [Development and reliability and validity of the spiritual intelligence scale]. National Psychology Conference Payamnour University, Tabriz; 2010.
20. Paloutzian R, Ellison C. Loneliness, spiritual well-being and the quality of life In Peplau LA & Perlman D.(Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy (pp. 224–237). New York, NY: Wiley; 1982.
21. Bagheri F, Akbarizadeh F, Hatami H. [The relationship between spiritual intelligence and happiness on the nurse staffs of the Fatemeh Zahra hospital and Bentolhoda Institute of Boushehr City]. Ṭibb-i junūb. 2011;14(4):256-63.
22. Mohebi P, Rastegari L, Jaafari E, Sepehrinia M. [Spiritual intelligence in zanjan nursing and midwifery students and its related factors]. Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal. 2013;2(2):49-56.
23. Nohi E, Rahimi N, Nakhae N. [Spiritual intelligence study nursing and midwifery students in Kerman University of Medical Science in 2012]. Quarterly journal of medical history. 2013;5(17):63-78.
24. Hsiao Y-C, Chiang H-Y, Chien L-Y. An exploration of the status of spiritual health among nursing students in Taiwan. Nurse Educ Today. 2010;30(5):386-92. [DOI:10.1016/j.nedt.2009.05.001] [PMID]
25. Pesut B. The development of nursing students' spirituality and spiritual care-giving. Nurse Educ Today. 2002;22(2):128-35. [DOI:10.1054/nedt.2001.0664] [PMID]