جلد 30، شماره 105 - ( اردیبهشت 1396 )                   جلد 30 شماره 105 صفحات 11-22 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشجو دکتری روانشناسی، دانشکده ادبیات و روانشناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. (٭نویسنده مسئول) شماره تماس : 09141102838 k.babayi66@yahoo.comE mail:
چکیده:   (935 مشاهده)

چکیده

زمینه و هدف: پرستاران تازه کار تنش زیادی متحمل می‌شوند که می‌تواند آثار ناخوشایندی را در ابعاد فردی و حرفه‌ای بر جای گذارد. هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی ذهن آگاهی و فراهیجان در پیش بینی تنظیم هیجانی- شناختی پرستاران تازه کار بود.

روش بررسی: طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه پرستاران شهرستان تبریز می‌باشد. از این جامعه نمونه‌ای به حجم 120 پرستار (60 زن و 60 مرد) به صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی هیجانی-شناختی ((Emotional Adjustment، پرسشنامه‌ی ذهن آگاهی (Mindfulness) و پرسشنامه‌ی فراهیجان (Meta-Emotion) استفاده شد. داده‌های بدست آمده با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین ذهن آگاهی و فراهیجان، بین تنظیم هیجانی شناختی مثبت و فراهیجان و تنظیم هیجانی شناختی مثبت و ذهن آگاهی همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (01/0P<). همچنین بین تنظیم هیجانی شناختی منفی و ذهن آگاهی همبستگی منفی وجود داشت (01/0P<). با در دست داشتن نمرات مؤلفه‌های ذهن آگاهی و فراهیجان پرستاران تازه کار، می‌توان میزان تنظیم هیجانی شناختی آنها را پیش‌بینی کرد (01/0P<).

نتیجه‌گیری کلی: باتوجه به نتایج بدست آمده می‌توان با آموزش مهارت‌های ذهن آگاهی و فراهیجان، مهارت تنظیم هیجانی شناختی پرستاران تازه کار را بهبود بخشید تا از طریق آگاهی از هیجانات، از آنها بهتر استفاده کنند و عملکردشان بهبود یابد.

متن کامل [PDF 916 kb]   (446 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پرستاری
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۱/۱۹